Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

O stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov

Schválené: 23.9.2002

Vyhlásené: 25.9.2002

Účinnosť: 9.10.2002

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č.8/1999 v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na výstavbu nájomných bytov
s a u z n i e s l o
na tomto všeobecne záväznom nariadení o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov /ďalej len“ nariadenie.“/


§ 1
PREDMET NARIADENIA

1. Predmetom nariadenia je upraviť podmienky prenajímania nájomných bytov, ktoré boli postavené z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania /ŠFRB/ a príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.


§ 2
ZARADENIE ŽIADATEĽOV DO ZOZNAMU

1. Pre prideľovanie uvedených bytov sa zostaví zoznam žiadateľov a osobitný zoznam žiadateľov s ťažkým zdravotným postihnutím. Do zoznamov budú zaradení žiadatelia s akútnym problémom riešenia bývania, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

a) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu /1/ neprevyšuje trojnásobok životného minima /2/, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu /3/ za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá,

b) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú rovnako ako v odseku a), nesmie byť nižší ako je súčet 1,3 násobok životného minima a výšky nájmu a služieb s ním spojených,

c) žiadateľ má v meste Zvolen trvalý pobyt alebo zamestnanie a má evidovanú žiadosť o pridelenie nájomného bytu na Mestskom úrade vo Zvolene ku dňu schválenia nariadenia a nezapríčinil si bytový problém sám,

d) žiadateľ a ani manžel /ka/ nie sú vlastníkmi, nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu resp. rodinného domu,

______________________________________________________________________________
1) § 3 zák. č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok
2) § 2 zák. č. 125/1998 Z.z. o životnom minime v platnom znení
3) § 4 zák. č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok

e) žiadateľ alebo aspoň jeden z manželov má minimálne 12 mesiacov pred podaním žiadosti vlastný pravidelný príjem z trvalého pracovného pomeru, podnikania, prípadne z dôchodkového zabezpečenia /4/ a toto platí i v čase jej podania.

2. Do osobitného zoznamu žiadateľov o nájomný byt pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím bude zaradený žiadateľ, ktorý preukáže splnenie podmienok v odseku1 a zdravotný stav zodpovedá ťažkému zdravotnému postihnutiu uvedeného v prílohe č.1.

3. Do zoznamu budú zaradení žiadatelia, ktorí predložia písomnú žiadosť a doložia doklady preukazujúce skutočnosti vyžadované v bode 1 resp. 2 To sa týka aj žiadateľov, ktorí už majú evidované žiadosti na mestskom úrade.

4. Do zoznamu žiadateľov budú zaradení len tí žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v tomto nariadení a zaplatia pred uzavretím nájomnej zmluvy 12 násobok mesačnej splátky úveru ako zábezpeku. V odôvodnených prípadoch môže výnimku odsúhlasiť mestské zastupiteľstvo.

5. Mestské zastupiteľstvo môže na návrh primátora mesta vyčleniť 10% bytov, najmenej však jeden byt z celkového počtu uvedených nájomných bytov pre pridelenie tým žiadateľom, ktorí nespĺňajú uvedené podmienky, ak zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke a ekonomicko – sociálne potreby mesta Zvolen.


§ 3
Z A R A Ď O V A N I E D O Z O Z N A M U

1. Žiadosti občanov spĺňajúcich podmienky na uzavretie nájomnej zmluvy prerokuje Komisia rozvoja bývania MsZ vo Zvolene /ďalej len „komisia“/. Pri splnení podmienok zaradí žiadosti do zoznamu resp. osobitného zoznamu.

2. Komisia zostaví poradie verejným žrebovaním za účasti notára.


§ 4
PODMIENKY NÁJMU BYTU

1. Uvedené byty slúžia ako nájomné byty po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia v zmysle Smernice č. 8/1999 MV a RR SR v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na výstavbu nájomných bytov.

2. Nájomná zmluva /5/ bude uzavretá na dobu určitú, ktorá neprevýši 3 roky, s výnimkou, ak je nájomcom občan so zdravotným postihnutím kedy sa uzatvorí nájomná zmluva na dobu určitú, ktorá neprevýši 10 rokov.


______________________________________________________________________________
4) zák. č. 413/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení v platnom znení )
5) § 685 Občianskeho zákonníka
3. Nájomná zmluva /5/ na užívanie bytu žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu /6/ bude uzavretá len s občanom so zdravotným postihnutím; ak takýto občan nepožiadal o uzavretie nájomnej zmluvy, možno uzavrieť s iným občanom nájomnú zmluvu na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok,

4. V nájomnej zmluve bude upravené právo nájomcu na opakované uzavretie nájomnej zmluvy pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, v osobitnom predpise /7/ a v tomto nariadení

5. Do nájomných bytov sa prihlasujú na pobyt iba nájomcovia, ich príbuzní v priamom pokolení alebo druh, družka, ktorí žijú v spoločnej domácnosti a to na dobu trvania nájmu.

6. U nájomných bytov nie je možné realizovať podnájom bytu, výmeny bytov a prevod vlastníckych práv.

7. Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu ani inej bytovej náhrady pri skončení nájmu uplynutím doby nájmu ani pri skončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu

8. Mesto Zvolen môže vypovedať nájom bytu pred ukončením doby určitej, podľa osobitných predpisov / 7 /

9. K termínu skončenia nájmu sa nájomca zaväzuje byt vypratať a v primeranom stave odovzdať správcovi, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.

10. Nájomca bytu, ak má záujem o opakované uzavretie nájomnej zmluvy, je povinný na základe výzvy správcu bytového domu najmenej dva mesiace pred ukončením jej platnosti požiadať Mestský úrad vo Zvolene o opakované uzavretie nájomnej zmluvy.

11. Žiadosti o opakované uzavretie nájomnej zmluvy prerokuje komisia. Pri dodržaní podmienok nájomnej zmluvy komisia odporučí primátorovi opakované uzavretie nájomnej zmluvy.


§5
Záverečné ustanovenia

1. Nariadenie nadobúda účinnosť 15 -tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Zvolen.


Ing. Vladimír MAŇKA
primátor mesta Zvolen

______________________________________________________________________________
6) Vyhláška MŽP SR č. 192/1994 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu /účinnosť do 1 12 2002/. Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. v platnom znení o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeob. technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou scchopnosťou pohybu a orientácie /účinnosť od 1 12 2002/
7) § 711 Občianskeho zákonníka

Poznámka: 69Úvodná stránka