Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mestská rada

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor. Mestskú radu mesta Zvolen tvorí 5 členov.

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení mestskú radu a počet jej členov určuje mestské zastupiteľstvo. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Ustanovujúce zastupiteľstvo vo Zvolene zo dňa 15. 12. 2014 prijalo uznesenie č. 127, ktorým MsZ vo Zvolene:  

1. zriaďuje

Mestskú radu vo Zvolene

2. určuje
počet 5 členov Mestskej rady vo Zvolene

3. volí
za členov Mestskej rady vo Zvolene týchto poslancov Mestského zastupiteľstva vo Zvolene 

 

Rokovací poriadok Mestskej rady vo Zvolene

Dodatok Č. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady vo Zvolene


 


Úvodná stránka