Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Program rozvoja mesta Zvolen – čo hovorí priebežné hodnotenie?Vytlačiť
 

Rozvoj mesta Zvolen sa nedeje náhodou, je jasne naplánovaný. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) v rokoch 2014 – 2020 hovorí o cieľoch na nasledujúce roky jasne. Plnenie cieľov programu bolo prvýkrát hodnotené a verejne prerokované v septembri. Aké závery priniesla hodnotiaca správa?

titulka.jpgProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rokoch 2014 – 2020 je základným strategickým dokumentom mesta, ktorý prekračuje volebné obdobia. Ciele mesta rozdeľuje do 16 strategických oblastí (vzdelávanie, kultúra, šport, voľný čas, mládež, marketing, cestovný ruch, technická infraštruktúra, samospráva, sociálne služby, bývanie a služby, bezpečnosť a poriadok, ekonomický rozvoj, dopravná infraštruktúra, životné prostredie a zdravotníctvo). Podľa prerokovania, ktoré sa konalo v septembri, až deväť oblastí zo spomínaných šestnástich už svoje ciele splnilo alebo na tom pracuje. V nasledujúcom texte sa pozrieme na to, ako to so Zvolenom vyzerá v jednotlivých strategických oblastiach a na čom je potrebné pracovať nasledujúce roky.

Vzdelávanie, školstvo

Do oblasti školstva plynie každoročne najviac peňazí z rozpočtu mesta – mesto nefinancuje len samotnú činnosť škôl, ale aj budovy či platy pracovníkov. Do 19-tich škôl (materské, základné, umelecké a centrum voľného času) putuje ročne približne 15 mil. eur. Napriek tomu sa v uplynulých rokoch darilo nachádzať ďalšie peniaze na väčšie investície do školstva. Mesto bolo úspešné aj v získavaní peňazí z externých zdrojov.

mš fullu po.jpgAko sa uvádza v PHSR, v roku 2016 sa uskutočnila rekonštrukcia MŠ J. Bánika, vďaka ktorej sa zvýšila kapacita škôlky o 23 miest. „Kapacity 11 obecných a 6 súkromných MŠ sú a predpokladáme, že budú postačujúce,“ uvádza sa v správe.  V roku 2018 sa zrekonštruovali aj ďalšie škôlky MŠ Hrnčiarska a MŠ Ľ. Fullu. Na ich rekonštrukciu mesto získalo nenávratný finančný príspevok viac ako 1 milión eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. V roku 2016 boli čiastočne zmodernizované priestory telocvične ZŠ Námestie mládeže a ZŠ M. Rázusa, opravovali sa prevažne podlahy a kanalizácia.

V roku 2017 sa zrekonštruoval prvý športový areál (školský dvor) v rámci koncepcie rozvoja školských dvorov. Mesto začalo s rekonštrukciou areálu na ZŠ Hrnčiarskej, ktorá sídli v centre mesta, a tak je prístupná obyvateľom celého Zvolena. V nasledujúcich rokoch by sa mali rekonštruovať dvory na ZŠ M. Rázusa (Zlatý potok), ZŠ Námestie mládeže na Západe a ZŠ J. Alexyho na Sekieri.

Kultúra

korzo.jpgV oblasti kultúry sa postupne plní cieľ zvýšiť počet, kvalitu a pestrosť kultúrnych podujatí pre rôzne cieľové skupiny. Ako sa uvádza v hodnotiacej správe, počet kultúrnych podujatí zorganizovaných alebo podporených mestom v období 2014 2017 sa zvýšil zo 69 na 88 ročne, k tradičným kultúrnym podujatiam pribudli nové, ako napr. Zvolenské korzo, séria podujatí vo Fun zóne, oslavy 1. mája, Záhradná obývačka v Domine, Rozprávkový les na Pustý hrad, Zvolenská oddychovka a mnohé iné. „V septembri 2016 bolo mesto Zvolen prvýkrát miestom otváracích podujatí celoeurópskeho podujatia „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“, v rámci ktorého boli otvorené aj netradičné pamiatky, podujatie prilákalo stovky návštevníkov,“ hovorí správa. Čo je pozitívne, financie putujú aj do rekonštrukcie kultúrnych priestorov. V roku 2016 bola zrekonštruovaná budova Starej radnice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a v súčasnosti sídlom Zvolenského kultúrneho a informačného centra. Každoročne sa veľké množstvo financií aj vďaka získaným grantom investuje do Pustého hradu, jednej z najdôležitejších pamiatok Zvolena. V roku 2015 vznikla tzv. Fun zóna, ktorá zaplnila prázdnu plochu námestia a vytvorila tak verejné priestranstvo určené na trávenie voľného času a zaujímavé aktivity. Mesto v roku 2018 naštartovalo aktivity na zachovanie kultúrneho domu ŽSR pre potreby organizácie kultúrnych podujatí.

Voľný čas a šport

mládež a šport.JPGV oblasti voľného času mesto podporuje dve komunitné centrá na sídlisku Západ a Sekier, kde sa konajú pravidelné aktivity. Investície do športových areálov boli už spomenuté, ešte doplníme rekonštrukciu futbalového štadióna v roku 2015, opäť realizovanú s podporou externých zdrojov. V nasledujúcom roku by sa mala uskutočniť dlho očakávaná rekonštrukcia zimného štadióna. Vzniknúť by mal aj úplne nový športovo-rekreačný areál Bariny, ktorý poskytne široké možnosti pre šport – obsahovať by mal postupne letné kúpalisko, zastrešenú plaváreň, atletickú dráhu, plochu pre malý futbal a mnohé iné.

Mládež

DSC07009.JPGNaštartovanie práce s mládežou je dôležité, aby sa mestu podaril naplniť hlavný cieľ PHSR – aby odchodom mladých ľudí neklesal počet obyvateľov. Mesto na tom systematicky pracuje – v pilotnom projekte „Záruky pre mladých vo zvolenskom regióne“ pripravuje akčný plán na naplnenie tohto cieľa. V roku 2016 Zvolen získal ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“, vďaka financiám z ocenenia a aktivite mladých ľudí neskôr vznikol Filmový skoro klub. V tomto období sa pripravuje vo Zvolene tzv. Infobod, informačné centrum pre mladých. Mesto bude mať aj svojho koordinátora pre mládež, ktorého program rozvoja mesta požaduje od začiatku.

Sociálne služby

bývanie.jpgV rokoch 2014 2017 bolo úspešne realizovaných viacero projektov v oblasti sociálnych služieb. Mesto Zvolen zamestnáva spolu 37 opatrovateliek, prevádzkuje jeden „sociálny taxík“, 8 klubov dôchodcov a 1 klub zdravotne postihnutých, útulok pre bezdomovcov a  ohrievareň. Cieľ vybudovať mestské zariadenie pre seniorov zatiaľ nebol naplnený, ale získaním Borovej hory sa otvorili dvere na jeho možné vybudovanie. Viac pozornosti sa venovalo tzv. rómskej problematike. V roku 2014 sa na Unionke vybudovalo komunitné centrum Romano Jilo, kde pracujú sociálni, terénni sociálni a komunitní pracovníci. Nachádza sa tu stredisko osobnej hygieny a šatník pre ľudí v núdzi. Práve tu vznikol z detí z vylúčenej komunity folklórny súbor Romano Jilo, ktorý žne úspechy už aj na medzinárodnom poli.

Bývanie a občianska vybavenosť

ihrisko zlatý potok.jpgV uplynulých rokoch bolo vo Zvolene vybudovaných viacero bytov a obytných súborov prevažne súkromnými investormi. Mesto v súčasnosti vlastní 609 nájomných bytov určených sociálne a zdravotne znevýhodneným občanom či seniorom. Do budúcna by chcelo vybudovať ďalších 78, potrebné bude zamerať pozornosť na bývanie pre mladých. Ako sa ďalej píše, v období 2014 – 2017 bolo vybudovaných 6 detských ihrísk a 9 detských ihrísk bolo doplnených o nové prvky v rôznych lokalitách, vybudované boli 3 fitnes areály („Fitnes v prírode“ v parku Lanice, Crossfit Lipovec a „FITpark“ na Zlatom potoku) a 3 psie výbehy. Vo Zvolene vzniklo aj prvé inkluzívne ihrisko pre zdravotne znevýhodnené deti. Rekonštrukcia verejných priestorov pokračuje – v nasledujúcom roku by sa mal rekonštruovať priestor na Hrnčiarskej ulici, predstaničné námestie a 3. etapa rekonštrukcie námestia.

V roku 2016 mesto zriadilo stredisko komunálnych služieb a v roku 2017 chránenú dielňu na obsluhu kamerového systému mestskej polície, do týchto projektov zapojilo pôvodne dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú teraz zamestnancami mesta. Celkovo sa v roku 2017 podarilo aspoň dočasne zamestnať 94 uchádzačov o zamestnanie.

Bezpečnosť a poriadok

bezpečnosť.JPGVeľmi dôležitá pre mesto je bezpečnosť. Vďaka zvýšenej aktivite mestskej polície sa zvýšil počet riešených priestupkov z 4 531 na 7 304. Pomohli k tomu pracovníci na kamerovom systéme, nové kamery aj vyšší počet policajtov v uliciach. V rokoch 2014 2017 sa počet kamier v kamerovom systéme mesta zvýšil o 10 ks, osvedčili sa aj fotopasce. Nové vedenie polície zaviedlo projekt „Spoznaj svojho policajta“ či občianske hliadky. Došlo k reorganizácii polície, prijatí a vyškolení boli noví policajti. V dopravnej oblasti, ktorá je pravidelne hodnotená kriticky, sa pracovalo na zavedení nového systému parkovania, podarilo sa z parkovania na sídliskách vylúčiť nadrozmerné autá. Vybudovali sa nové parkovacie miesta a spracoval sa koncepčný dokument o parkovaní na sídlisku Západ, ktoré patrí v tejto oblasti medzi najproblematickejšie. Uskutočnilo sa viacero stretnutí s verejnosťou na tieto témy. Ako sa píše v správe, OR PZ vyhodnotilo bezpečnostnú situáciu vo Zvolene ako stabilizovanú a primeranú geografickým a sociálno-demografickým podmienkam. Verejný poriadok bol zabezpečený na požadovanej úrovni. Mesto aktívne vystupovalo aj v rokovaniach o severnom obchvate mesta s Národnou diaľničnou spoločnosťou.

Marketing a komunikácia, cestovný ruch

Mesto sa venovalo aj komunikácii, prijatí boli referenti pre styk s verejnosťou, obnovilo sa vydávanie Zvolenských novín, naštartovali sa denné správy na sociálnych sieťach. V rokoch 2014 2017 sa počet stretnutí vedenia mesta s cieľovými skupinami zvýšil z 3 na 14. Realizovali sa zisťovania názorov obyvateľov.

V oblasti cestovného ruchu je mesto naďalej členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá zastrešuje aktivity pre cestovný ruch. Mesto uvažuje o vytvorení pozície referenta pre cestovný ruch priamo na úrade. Zvyšovaniu cestovného ruchu pomohli rôznorodé aktivity jednotlivých subjektov (Majstrovstvá hasičov, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Lesnícke dni a mnohé iné). Top pamiatkou v meste je Pustý hrad, kde je spracovaný projekt na jeho využitie. Mesto sa zaslúžilo o sprístupnenie veže rímskokat. kostola, ktorá by mala byť otvorená už budúcu turistickú sezónu. Mesto je súčasťou pútnickej trasy Barborská cesta, tento rok sa stalo súčasťou Jakubskej cesty a je tak propagované rôznymi kanálmi. Každoročne vydáva množstvo tlačovín a propagačných materiálov na podporu turizmu.

Doprava

Veľká suma peňazí z mestského rozpočtu každoročne putuje do údržby či rekonštrukcií ciest a chodníkov. V rokoch 2014 2017 boli zrekonštruované mestské komunikácie v celkovej dĺžke 5,6 km. Najvýznamnejšou investíciou bola rekonštrukcia miestnej komunikácie na Tulskej ul. v hodnote 851 tisíc eur. V roku 2018 sa začala rekonštrukcia ulice Imatra, kde by postupne malo vzniknúť viac ako 100 parkovacích miest, v nasledujúcich rokoch sa bude realizovať rekonštrukcia ďalších mestských ulíc ako Strážska cesta, Môťovská cesta – Malatiny II., Bystrický rad a mnohé iné menšie opravy a rekonštrukcie.

parkovanie.JPGAko sa ďalej hovorí v hodnotiacom dokumente, v rokoch 2014 2017 mesto Zvolen vybudovalo 214 parkovacích miest. Mesto pripravuje systém rezidenčného parkovania, možnosti zlepšenia parkovania testovalo na najhustejšie zastavanom sídlisku Západ-Tepličky, obmedzilo parkovanie dodávok, uskutočnilo zber a analýzu údajov o parkovaní, pripravilo návrh riešenia parkovania v sídliskovej zástavbe a zorganizovalo verejné diskusie s občanmi na túto tému. V priebehu rokov 2015 2018 bolo na sídlisku Západ Tepličky vybudovaných 157 parkovacích miest (127 Central park, 24 Tulská ul., 6 za prevádzkou Bambus). Projekčne je pripravených ďalších 250 parkovacích miest na sídlisku Západ-Tepličky (20 miest vznikne na parkovisku na Nográdyho ul., 103 miest rekonštrukciou ulice Imatra a 127 miest rekonštrukciou ulice Strážska cesta). Rokuje sa aj o výstavbe parkovacieho domu so súkromným investorom.

Životné prostredie

životné prostredie.jpgV rokoch 2014 2017 mesto v spolupráci s partnerskými organizáciami Technickou univerzitou vo Zvolene a Blue Alternative Nadáciou realizovali projekt „Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen“. Výsledkom projektu bolo vysadených 601 stromov, vybudovaných 26 dažďových záhrad v rôznych lokalitách mesta, 1 zelená strecha, 14 podzemných rezervoárov, 1 bioklimatický rezervoár, 8 prehrádzok v stržiach, využívanie dažďovej vody v budove mestského úradu. Mesto za tento projekt získalo cenu Enviromesto 2017 v kategórii adaptácie na zmeny klímy. Zvýšil sa aj objem vyseparovanosti z 26 % na 32, k ideálu 60 % to má však stále ďaleko. Pomôcť by mali aj novovybudované polopodzemné kontajnery, ktoré v meste postupne pribúdajú – aktuálne je vo Zvolene 7 stojísk týchto špeciálny kontajnerov. Mesto realizovalo množstvo osvetových a vzdelávacích aktivít na zvýšenie povedomia o životnom prostredí.

Hodnotenie rozvoja mesta hovorí aj o miere financií, ktoré putujú do jednotlivých oblastí – najviac (viac ako 5 mil.) išlo do dopravnej infraštruktúry, viac ako 2 mil. eur putovali do vzdelávania, športu a sociálnych služieb. Spolu s rastúcim rozpočtom rastie aj objem investícií do jednotlivých strategických oblastí.

Celé hodnotenie programu si môžete prečítať tu: http://strategia.zvolen.sk/?id_menu=92873

-eh-

 


 
 


Úvodná stránka