Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Referát krízového riadenia

kontakty

Ing. Ivan Konôpka - 045 5 303 225, 045 5 326 730, ivan.konopka@zvolen.sk
 


 

Činnosť referátu

Referát krízového riadenia metodicky riadi, koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh na úseku príprav na obranu, ochranu utajovaných skutočností, civilnej ochrany obyvateľstva, BOZP a prípravu zamestnancov mesta vo vymedzených oblastiach. Je výkonným a kontrolným referátom primátora mesta.

Referát plní najmä tieto úlohy:
a) na úseku obrany a civilnej ochrany obyvateľstva
- zabezpečuje a plní úlohy mesta ako subjektu hospodárskej mobilizácie,
- zabezpečuje prípravu zamestnancov, jednotiek civilnej ochrany a obyvateľstva mesta k civilnej ochrane,
- organizačne zabezpečuje prípravu na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie a pri vzniku mimoriadnych udalostí,
- spolupracuje s ostatnými subjektmi hospodárskej mobilizácie na území mesta a s právnickými či fyzickými osobami, ktoré prevádzkujú stacionárne zdroje ohrozenia,
- vypracúva, vedie a aktualizuje zásadné dokumenty plánu ochrany obyvateľstva,
- riadi a zabezpečuje skladovanie prostriedkov individuálnej ochrany a materiálu civilnej ochrany pre určené kategórie obyvateľov mesta,
- zabezpečuje komplexnú starostlivosť o úkryty civilnej ochrany v majetku mesta,

b) na úseku ochrany utajovaných skutočností
- plní úlohy osobitného pracoviska v súlade so zákonom o ochrane utajovaných skutočností,

c) na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- plní úlohy bezpečnostno-technickej služby mestského úradu a ním riadených organizačných zložiek v súlade so zákonom o BOZP,
- kontroluje a poskytuje poradenstvo v oblasti BOZP ostatným organizačným zložkám mesta.

Referent referátu krízového riadenia zodpovedá za plnenie úloh referátu primátorovi.

 


 


Úvodná stránka