Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Rekonštrukcia predstaničného priestoru ŽST

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene

Názov projektu:           Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene

Operačný program      Integrovaný regionálny operačný program

Riadiaci orgán             Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Prioritná os                  1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ             1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej

osobnej dopravy

 

Kód výzvy                    IROP-PO1-SC121-2016-12

Zdroj                            Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Celková výška oprávnených výdavkov                              1 978 512,52 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku          1 879 586,89 €

Výška spolufinancovania                                                         98 925,63 €

 

loga EU_IROP_MPRV SR_spolu.png

 

 

 

 

Výsledkom rozsiahlych rekonštrukčných prác bude zrekonštruovaný verejný priestor. Pôjde o kompletnú výmenu povrchov ciest a chodníkov, nový systém parkovania, informačný systém, obmenu a úpravu zelene a celkovú úpravu okolia železničnej stanice. Novonavrhované plochy parkovísk, komunikácií, cyklistického chodníka a spevnených plôch sú riešené z pravouhlej betónovej dlažby v kombinácii farebných odtieňov sivej, grafitovej a červenej.  

Pôvodný mobiliár bude nahradený novým, predovšetkým lavičky, koše, informačné tabule. Takisto dôjde k výmene osvetlenia, ktoré bude po novom riešené stožiarovými svietidlami situovanými v časti spevnených plôch, nízkymi parkovými svietidlami v časti priestorov so sadovými úpravami a svietidlami v dlažbe pod lavičkami. Inak umiestnené budú zastávky MHD, turistický smerovník a pomník s bustou Pavla Višňovského. Vybuduje sa tiež nový priechod pre chodcov rovno oproti hlavnej budove železničnej stanice. Rekonštrukcia zasiahne celý priestor od vstupu do Višňovského parku až po koniec parkoviska pred poštou. Zachované bude umiestnenie medokýša a stojiska bicyklov. 

 

A1D.jpgA2D.jpg


 


Úvodná stránka