Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN členené podľa oblastí

Všeobecne záväzné nariadenia členené podľa oblastí

1. Dane a poplatky

2. Sociálne služby, zdravie a rodina

3. Školstvo

4. Životné prostredie

5. Územné plánovanie, názvy ulíc, pešia zóna

6. Trhový poriadok a obchod v meste

7. Mestská polícia, verejný poriadok a parkovanie

8. Výlep plagátov, reklamné a informačné zariadenia

9. Byty

10. Dotácie a udeľovanie ocenení Mesta

11. Ostatné

 

1. Dane a poplatky


2. Sociálne služby, zdravie a rodina

Novelizácia č. 1 VZN 
 

Novelizácia č. 1 
Novelizácia č. 2 
Novelizácia č. 3 
 

Novelizácia č. 1 
 

Novelizácia č. 1 
Novelizácia č. 2 
Novelizácia č. 3 
 

3. Školstvo

Novelizácia č. 1 
 

Novelizácia č. 1 
 

 

4. Životné prostredie

Novelizácia č. 1 

Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.  24S/136/2017-46 zo dňa 11.10.2018  v právnej veci žalobcu Okresný prokurátor vo Zvolene, Okresná prokuratúra Zvolen, Trhová č. 7, 960 19 Zvolen proti žalovanému Mesto Zvolen, Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen o vyslovenie nesúladu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 79 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene so zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vo veci plnenia úloh štátnej správy, ktorým súd rozhodol tak,  že Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 79 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo Zvolene č. 154 zo dňa 3.11.2003 je v celom rozsahu v nesúlade s § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  Vo zvyšku žalobu zamietol. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Dodatok č. 1 
Novelizácia č. 2 

 

5. Územné plánovanie, názvy ulíc, pešia zóna

Príloha č. 7 k VZN č. 105
Príloha č. 8 k VZN č. 105
 

Príloha k VZN č. 104, výkres č. B-5
Príloha k VZN č. 104 - výkres č. B-6
 

Príloha k VZN č. 103
 

Novelizácia č. 1 
Novelizácia č. 2 

 

6. Trhový poriadok a obchod v meste

Novelizácia č. 1
Novelizácia č. 2
 

 

7. Mestská polícia, verejný poriadok a parkovanie

Dodatok č. 1 
 


8. Výlep plagátov, reklamné a informačné zariadenia

 

9. Byty

Novelizácia č. 1 
Novelizácia č. 2 
 

Novelizáciač. 1 
 


10. Dotácie a udeľovanie ocenení Mesta

 

Novelizácia č. 1 
Novelizácia č. 2


11. Ostatné


 


Úvodná stránka