Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Štatút mesta Zvolen

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene podľa § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje úplné znenie

Štatútu mesta Zvolen

schváleného uznesením MsZ č. 74/96 zo dňa 1.1.1997 v znení zmeny schválenej uznesením MsZ č. 109/2001 zo dňa 14.12.2001, uznesením č. 30/2002 zo dňa 8.4.2002, uznesením č. 68/2003 zo dňa 19.5.2003, uznesením č. 99/2005 zo dňa 19.8.2005


Štatút mesta Zvolen

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA ZVOLEN v zmysle IV. hlavy ÚSTAVY SR, zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, rešpektujúc požiadavky EURÓPSKEJ CHARTY MIESTNEJ SAMOSPRÁVY, vyhlásenej RADOU EURÓPY v Štrasburgu dňa 15. 10. 1985

s c h v a ľ u j e

na svojom riadnom zasadnutí dňa 1. 10. 1996

Š T A T Ú T M E S T A Z V O L E N

Preambula

MESTO ZVOLEN so slávnou minulosťou slobodného a kráľovského mesta, rodisko a dejisko významných osobností a činov, mesto univerzitné, dôležité stredisko priemyslu, dopravy a cestovného ruchu, je mestom s významným súčasným a budúcim poslaním ako súčasť Stredoslovenského regionálneho centra Banská Bystrica - Zvolen.
Pamätajúc na dedičstvo našich predkov, mysliac na naše deti, sa občania Zvolena prostredníctvom volených zástupcov uznášajú na tomto štatúte:

P R V Á Č A S Ť
Základné ustanovenia

§ 1
Pôsobnosť Štatútu mesta Zvolen

1. Štatút mesta ZVOLEN (ďalej len „štatút“) je základnou právnou listinou mesta záväznou pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ako aj inštitúcie, organizácie a podniky (ďalej len subjekty) pôsobiace na území mesta Zvolen.
2. Štatút upravuje postavenie, právomoc a vecnú príslušnosť mesta Zvolen, práva a povinnosti jeho obyvateľov a subjektov, vzťah mesta k orgánom štátnej správy a samosprávy a subjektom pôsobiacim v meste, základné ustanovenia týkajúce sa orgánov mestskej samosprávy, hospodárenia s mestským majetkom, jeho finančnými prostriedkami, používanie mestských symbolov, udeľovanie verejných uznaní a pôct, ako aj kontrolu dodržiavania tohto štatútu.

§ 2
Postavenie a vecná príslušnosť mesta

1. Mesto Zvolen (ďalej len mesto) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
2. Mesto je právnickou osobou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.1)
3. Územie mesta je územný celok, ktorý tvorí päť katastrálnych území: Zvolen,
Môťová, Lukové, Zolná, Kráľová. Zmeny územia je možné vykonať len v súlade
s platnými predpismi.2)
4. Mesto Zvolen môže spolupracovať s inými obcami na základe zmluvy za účelom
uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení
združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného
zákona.2a)
5. Mesto Zvolen môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
6. Mesto poskytuje pomoc svojim obyvateľom v prípade mimoriadnych situácií.
7. Mesto má svoje mestské symboly a právo udeľovať pocty a uznania.

D R U H Á Č A S Ť
Všeobecné ustanovenia

§ 3
Práva a povinnosti obyvateľov a subjektov
pôsobiacich v meste

1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
2. Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä:

a/ voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánov mesta,
b/ hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (mestské referendum),
c/ zúčastňovať sa na zasadaniach mestského zastupiteľstva a na verejných
zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich názor,
d/ obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,
e/ používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci
pre verejné účely,
f/ požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku
nachádzajúceho sa v meste,
g/ požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

3. Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc jeho orgánom. V súvislosti s tým je povinný:
a/ ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie
obecné služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života mesta,
životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok
obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,
b/ podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste,
c/ napomáhať udržiavať poriadok v meste,
d/ poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a
odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste,
e/ dodržiavať ustanovenia tohto štatútu a všeobecne záväzných nariadení mesta.

4. Na samospráve mesta sa má právo podieľať aj ten, kto má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo je v meste prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo mesta. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (mestské referendum).

5. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4
Samospráva mesta

1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
2. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia prostredníctvom:
a/ orgánov mesta,
b/ hlasovaním obyvateľov mesta,
c/ verejným zhromaždením obyvateľov mesta.


3. Mesto spravuje svoje vnútorné veci, najmä :

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaných mestu do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste a ak tak ustanovuje osobitný predpis,
vydáva súhlas, vydáva záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta,
e) vykonáva výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestských cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
f) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd , nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu.
g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
h) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
i) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok bývania v meste,
j) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
k) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby a zariadenia, 3)
l) organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
m) zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo určitom mieste,
n) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
o) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu
p) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách.
r) vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, prípadne v jazyku národnostnej menšiny

§ 5
Všeobecne záväzné nariadenia mesta

1. Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia: nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
2. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
3. Postup pri príprave, vydávaní a kontrole nariadení mesta stanovuje zákon 4) a rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

§ 6
Vzťah mesta k orgánom štátnej správy a samosprávy

1. Mesto spolupracuje s orgánmi štátnej správy a plní povinnosti v rozsahu vymedzenom zákonmi.
2. Mesto sa vo vzťahu k orgánom územnej samosprávy riadi podľa zákonov. 5)
3. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktami ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

§ 7
Vzťah mesta k subjektom pôsobiacim v meste

1. Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.
2. Mesto sa podieľa na vytváraní podmienok pre činnosť subjektov, ktorá prispieva prospechu, rozvoju a zveľaďovaniu mesta a jeho obyvateľov.
3. Mesto sa podieľa na vytváraní podmienok pre rozvoj podnikateľských aktivít a zainteresováva podnikateľské a iné subjekty na tvorbe a realizácii koncepčných zámerov mesta v súlade s hospodárskym, územným a sociálnym programom mesta. Mesto má právo vyžiadať si od subjektov pôsobiacich v meste informáciu, správu alebo vysvetlenie, týkajúce sa jeho činnosti a ďaľších zámerov v meste.

§ 8
Ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva mesta

1. Obyvatelia a subjekty pôsobiace v meste sa podieľajú na ochrane prírody, životného prostredia a kultúrneho dedičstva mesta. V súvislosti s tým sú povinní chrániť a zveľaďovať prírodu, životné prostredie a kultúrne dedičstvo mesta. Nikto nesmie nad mieru stanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.
2. Mesto má povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky pre občanov, zabezpečovať účinnú starostlivosť o životné prostredie a kultúrne pamiatky.
3. Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách tohto stavu v meste.
4. Na území mesta sa nachádzajú časti a objekty, pre ktoré platia osobitné právne predpisy: 6)
- pamiatková zóna v historickom jadre mesta vrátane ochranného pásma a
objekty zapísané v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej
republiky,
- chránený areál - arborétum Borová hora,
- prírodná pamiatka - Zolná
- ochranné pásmo vodných zdrojov (Sekierska dolina, Pomiaslo - Kráľová,
Neresnická dolina, časť prírodného areálu Sliač - Baková jama).
5. Mestskú zeleň, vodné toky, odpadové vody, minerálne pramene, domové odpady, kultúrne a iné pamiatky a pamätihodnosti riešia osobitné všeobecne záväzné nariadenia mesta.

§ 9
Verejný poriadok v meste

1. Každý obyvateľ, návštevník a subjekt má povinnosť dodržiavať všeobecne platné normy slušného správania a ustanovenia tohto štatútu a nariadení mesta.
2. V záujme zachovania verejného poriadku na území mesta je obyvateľom a návštevníkom mesta zakázané:
- hrubým správaním narušovať občianske spolunažívanie vo vzťahu k susedom,
ako aj ostatným obyvateľom a návštevníkom mesta,
- nevhodným správaním rušiť nočný pokoj v čase od 22,00 hodiny až do 5,00
hodiny v letnom období resp. 6,00 hodine v zimnom období,
- podávanie alkoholických nápojov a piva mimo priestorov, ktoré sú na tento účel zriadené,
- svojím správaním vzbudzovať verejné pohoršenie,
- nevhodným správaním rušiť počas a po skončení spoločenských, kultúrnych,
športových a iných verejných akcií obyvateľov a návštevníkov,
- spôsobovať škody na verejných zariadeniach, mestskom a cudzom majetku,
- vodiť psov a iné zvieratá do priestorov určených nariadeniami mesta.
3. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto štatútu považujú všetky miesta na území mesta prístupné verejnosti. Miestom prístupným verejnosti je každé miesto, na ktoré má voľný prístup viac ľudí a na ktorom sa aj viac ľudí spravidla zdržuje (ulice, chodníky, parkoviská, námestia, parky a pod.) v čase, keď sú prístupné verejnosti. Za verejné priestranstvá sa nepovažujú nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.
4. Dodržiavanie verejného poriadku v meste zabezpečuje mestská polícia v spolupráci s obyvateľmi a subjektmi pôsobiacimi v meste a orgánmi štátnej správy. Podrobnosti ustanovujú všeobecne záväzné nariadenia mesta.
5. Udržiavanie čistoty a poriadku v meste, parkovanie motorových vozidiel, užívanie verejného priestranstva na iné účely, chov a držanie domácich zvierat, správu pohrebísk a cintorínov podrobne riešia všeobecne záväzné nariadenia mesta.

§ 10
Majetok mesta

1. Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta.
2. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.
3. Majetok mesta je mesto povinné zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote
zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je
neprípustné, ak osobitný predpis neustanoví inak.

4. Majetok mesta Zvolen sa používa najmä :
a) pre verejné účely,
b) na podnikateľskú činnosť
c) a na výkon samosprávy mesta.

5. Majetok mesta, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.

6. Starostlivosť o majetok mesta sa zabezpečuje :
a) zamestnancami mesta,
b) mestskými organizáciami,
c) inými fyzickými a právnickými osobami, pokiaľ im bol daný do správy, užívania, resp. nájmu s tým, že všetci sú povinní :
- udržiavať majetok v prevádzkyschopnom stave a zveľaďovať ho,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
- využívať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania práv, alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v predpísanej evidencii alebo v súlade s platnou právnou úpravou
7. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú Zásady hospodárenia s majetkom mesta.

§ 11
Financovanie mesta a jeho rozpočet

1. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov , zo štátnych dotácií a ďalších zdrojov.
2. Mesto môže financovať úlohy aj z prostriedkov združených s inými mestami, obcami, príp. s inými právnickými či fyzickými osobami.
3. Na plnenie svojich úloh mesto môže zriadiť účelové mestské fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí, môže mesto zriadiť spoločný regionálny alebo záujmový fond. Správu takéhoto fondu vykonáva rada fondu, ustanovená mestami alebo obcami, ktoré fond zriadili podľa dohodnutých pravidiel.
4. Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozpočet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Postup zostavenia rozpočtu upravuje zákon a MsZ.

§ 12
Pomoc v mimoriadnych situáciách

1. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľom nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2. Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami a požiarmi.
3. Mesto zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie, stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
4. Mesto je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií v spolupráci s požiarnym zborom a ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.5. Primátor môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 7)
6. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov.


T R E T I A Č A S Ť
Orgány samosprávy

§ 13
Orgány mesta

1. Orgánmi mesta sú:
a/ mestské zastupiteľstvo
b/ primátor.

§ 14
Mestské zastupiteľstvo a jeho poslanci

1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Zvolen, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Zvolen.
2. Postavenie, kompetencie, povinnosti a práva poslancov ustanovuje zákon 8) Spôsob rokovania mestského zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok.

§ 15
Primátor mesta

1. Predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky.
2. Postavenie, kompetencie, povinnosti a práva primátora ustanovuje zákon. 8)

§ 16
Orgány mestského zastupiteľstva

1. Orgánmi mestského zastupiteľstva mesta sú:
- mestská rada,
- komisie,
- výbory mestských častí,
- mestský úrad,
- mestská polícia.
2. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór.

§ 17
Mestská rada

1. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Plní úlohy vyplývajúce zo zákona 8) a uznesení mestského zastupiteľstva.
2. Mestská rada podrobnejšie upraví zásady rokovania v rokovacom poriadku.

§ 18
Komisie

1. Komisie môže zriaďovať mestské zastupiteľstvo ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva.
2. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z radov odborníkov, ktorých volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
3. Štruktúru, jej zloženie a úlohy komisie vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

§ 19
Výbory v mestských častiach

1. Výbory mestských častí zriaďuje mestské zastupiteľstvo v mestských častiach v súlade s volebnými obvodmi mestskej samosprávy na celé funkčné obdobie. Reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.
2. Členmi výborov sú všetci poslanci zvolení v príslušnej mestskej časti a v prípade potreby i iní obyvatelia. Na čele výboru je vždy poslanec - predseda, ktorého volia členovia výboru.
3. Základným poslaním výborov je spoločné prerokovávanie dôležitých otázok a úloh a osobný styk s občanmi v záujme ich vlastných a v súlade s ustanoveniami zákona, resp. nariadeniami mesta. Aj prostredníctvom nich sa občania zapájajú do riešenia verejných vecí v meste.
4. Dôležité rozhodnutia týkajúce sa mestskej časti, najmä zmeny a využitie jeho katastrálneho územia, schválenie územného plánu zóny, zmeny názvu mestskej časti, ulice alebo verejného priestranstva, podnikateľské aktivity, možno vykonať len po predchádzajúcom vyjadrení výboru.
5. Mestské výbory zabezpečujú najmä:
a/ úlohy zverené orgánmi mesta,
b/ radia sa s obyvateľmi o dôležitých otázkach, týkajúcich sa rozvoja mestskej
časti,
c/ informujú obyvateľov mestskej časti o činnosti mestského zastupiteľstva, o
svojich návrhoch, podnetoch a iných aktivitách v orgánoch mesta,
d/ informujú a predkladajú orgánom mesta iniciatívne návrhy a požiadavky
občanov týkajúcich sa rozvoja mesta i mestskej časti a jeho hospodárenia.
6. Spolupracujú s mestskou políciou a výkonnými orgánmi mesta vo veciach verejného poriadku a ochrany životného prostredia.

§ 20
Mestský úrad

1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora, zložený z pracovníkov mesta. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších zriadených výkonných orgánov mesta.
2. Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu, ktorého vymenúva na dobu neurčitú primátor a ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
3. Organizáciu mestského úradu určuje mestské zastupiteľstvo, ktoré určuje aj objem mzdových prostriedkov a rozsah jeho technického vybavenia.

§ 21
Mestská polícia

1. Na zabezpečenie mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia a tiež úloh vyplývajúcich z nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora, mestské zastupiteľstvo zriaďuje mestskú políciu.
2. Mestská polícia nesie názov "Mestská polícia Zvolen"
3. Políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Funkcia náčelníka mestskej polície je nezlučiteľná s funkciou poslanca. Náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
4. Podrobnejšie organizáciu polície, jej úlohy a postavenie upravuje nariadenie mesta.

§ 22
Hlavný kontrolór


1. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. Úlohy a pôsobnosť hlavného kontrolóra vyplývajú zo zákona. 8)
2. Pre plnenie kontrolných úloh mesta je vytvorený výkonný orgán hlavného kontrolóra - Útvar hlavného kontrolóra mesta Zvolen.

§ 23
Spoločné ustanovenia k tretej časti

1. Pracovno - právne vzťahy zamestnancov mesta upravujú osobitné predpisy a Pracovný poriadok,9) ktorý schvaľuje primátor.


Š T V R T Á Č A S Ť
Mestské symboly, pocty a uznania

§ 24
Mestské symboly
1. Mestské symboly sú:
a) erb mesta Zvolen
b) vlajka mesta Zvolen
c) pečať mesta Zvolen.
2. Farby mesta sú biela a červená.
3. Ďalšie symboly odvodené od erbu a vlajky sú: znaková zástava, štandarda primátora, zástava v mestských farbách, koruhva v mestských farbách, kombinovaná veľká koruhva a krátka zástava.
4. Podrobné vyobrazenie mestských symbolov je určené v osobitnom nariadení.10)
5. Právnické osoby zriadené alebo založené mestom, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu symboly mesta používať iba so súhlasom mesta.
6. Mesto označuje erbom mesta a vlajkou mesta budovu, ktorá je sídlom orgánov mesta, zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora.
7. Mesto používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom mesta a názvom mesta na rozhodnutiach, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

§ 25
Erb mesta
vypúšťa sa

§ 26
Vlajka mesta
vypúšťa sa

§ 27
Pečať mesta
vypúšťa sa

§ 28
Insígnie
vypúšťa sa

§ 29
Čestné občianstvo a ceny

1. Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:
a) čestné občianstvo mesta Zvolen,
b) Cenu mesta Zvolen.
2. Primátor mesta môže udeliť Cenu primátora mesta.

§ 30
Čestné občianstvo

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo mesta Zvolen.
2. O udelení Čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. O udelení Čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor.
4. Slávnostné odovzdanie listiny sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadaní mestského zastupiteľstva. Čestný občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Kroniky mesta Zvolen a do pamätnej knihy mesta.
5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva mesta môže mestské zastupiteľstvo osobitne upraviť.

§ 31
Cena mesta Zvolen

1. Cena mesta Zvolen sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé úkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a
kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho
obyvateľov.
2. Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, príp. aj obyvatelia mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
3. Cenu mesta Zvolen tvorí plaketa s erbom mesta a peňažitá alebo vecná odmena podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. K cene mesta sa vydáva potvrdenie /preukaz/ o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora.
4. Cenu mesta Zvolen slávnostne odovzdáva laureátom primátor mesta.
5. Cena mesta Zvolen sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.
6. Cena mesta Zvolen sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.
7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom oceneného.

§ 32
Cena primátora mesta

1. Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.
2. Cenu primátora mesta Zvolen tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli mestské zastupiteľstvo.
3. Cena primátora sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.
4. Evidencia sa vedie v Kronike mesta Zvolen, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 33
Pamätná kniha mesta

1. Pamätná kniha mesta slúži na záznam významných pamätných spoločenských,
kultúrnych a iných podujatí mesta.
2. Pamätnú knihu uchováva primátor mesta.

§ 34
Kronika mesta

1. Kronika mesta Zvolen sa vedie v úradnom jazyku slovenskom.
2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech mesta.
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a odvoláva primátor.
4. Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky z dôvodu objektívnosti prehodnocuje komisia, ktorú menuje primátor z radov poslancov a obyvateľov mesta.


P I A T A Č A S Ť
Záverečná časť

§ 35

1. Kontrolu dodržiavania štatútu má právo uplatňovať každý obyvateľ a subjekt pôsobiaci v meste, ako aj poslanci mestského zastupiteľstva.
2. Povinnosť kontroly dodržiavania ustanovení štatútu patrí do kompetencie pracovníkov mesta, mestskej polície a útvaru hlavného kontrolóra.
3. Za porušenie ustanovení tohto štatútu môžu príslušníci mestskej polície a primátor mesta vyrubiť pokutu podľa nariadení mesta.

§ 36

1. Š t a t ú t je základnou právnou normou mesta Zvolen.
Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestských orgánov a
iné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom. Výnimky z ustanovení
štatútu môže udeliť orgán mesta.
2. Zmeny a doplnky tohto Štatútu schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
3. Ruší sa uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene č.55/91 zo dňa 3. 9. 1991 "Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Štatút mesta s účinnosťou dňom vydania" a uznesenie MsZ č. 3/91-E z 12.2.1991, ktorým boli ustanovené farby mesta, mestský erb, pečať mesta a ďalšie symboly odvodené od erbu a vlajky mesta.
4. Štatút mesta Zvolen schválený MsZ dňa 1. 10. 1996, uznesením č. 74/96 s
účinnosťou od 1. 1. 1997.
5. Dodatok č. 1 bol schválený uznesením č. 109/2001 zo dňa 14.12.2001.
6. Dodatok č. 2 bol schválený uznesením č. 30/2002 zo dňa 8.4.2002.
7. Dodatok č. 3 bol schválený uznesením MsZ č. 99/2005 zo dňa 19.8.2005.


Ing.Miroslav Kusein
primátor


Odvolávky na zákony

1) zákon.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
2) zákon č.369 /1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
2a) napr. Obchodný zákonník, zákon č. 213/1997 Z.z.o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
3) zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
5) zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov,
6) 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
7) zákon č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v znení
8) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
9) zákon č. 311//201 Z.z. Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z.z o výkon prác vo verejnom záujme
10) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 75 o používaní a o ochrane mestských symbolov


Úvodná stránka