Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 75 o používaní a ochrane mestských symbolov

Schválené: 19.5.2003

Vyhlásené: 21.5.2003

Účinnosť: 5.6.2003

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 75
o používaní a ochrane mestských symbolov

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Zvolen o používaní a ochrane mestských symbolov.

PRVÁ ČASŤ
§ 1
Úvodné ustanovenie

1. Toto všeobecné záväzné nariedenie (ďalej len „nariadenie“) stanovuje podmienky používania symbolov Mesta Zvolen (ďalej len „symboly“), zodpovednosť za ich použitie a ochranu.

2. Symboly Mesta Zvolen sú: mestský znak (erb), vlajka mesta, pečať mesta a farby mesta.

3. Symboly primátora Mesta Zvolen sú: štandarda primátora mesta, mestské insígnie.

DRUHÁ ČASŤ
§ 2
Mestský erb

1. Mestský erb tvorí v červenom polokrúhlom, tzv. neskorogotickom štíte, strieborný dvojitý tlapovitý procesiový kríž (dĺžka k šírke štítu je v pomere 1 : 1,15). Vzhľad mestského erbu - vzdialenosť vrcholu dvojkríža od horného okraja štítu sa rovná vzdialenosti spodného okraja štítu od klinu v päte kríža a vzdialenosť zakončenia spodného dlhšieho ramena dvojkríža od ľavého a pravého okraja štítu je rovnaká. Erb korení v staršom erbe uhorských panovníkov, v neskoršom teritoriálnom symbole Horného Uhorska - Slovenska. Klin v päte kríža slúžil na zastoknutie do žrde, na ktorej sa nosil pri procesiách. Vlastný erb vznikol už v 13. storočí. Erb mesta Zvolen patrí medzi najstaršie na Slovensku, preto sa naňho vzťahuje výnimka, ktorá povoľuje najstarším slovenským mestám používať okrem polokrúhleho - neskorogotického štítu aj starší - trojuhlý - ranogotický štít. Erb Mesta Zvolen je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod zložkou – HR: Z – 2/91.

2. Mestský erb sa vyobrazuje farebne. Ak to nie je možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť. Pri čiernobielom zobrazení sa červená farba nahrádza zvislými čiarami sústredenými vedľa seba v šedom odtieni a strieborná farba bielou.

3. Pri farebnom stvárnení možno striebornú farbu dvojitého tlapovitého procesiového kríža nahradiť bielou farbou.

4. Za mestský erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, dreva, kameňa alebo iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu mestského erbu.

5. Vyobrazenie mestského erbu tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.

§ 3
Používanie mestského erbu

1. Mestský erb používajú alebo je súčasťou ich emblému:
a) Mestské zastupiteľstvo,
b) Primátor mesta,
c) Mestská polícia,
d) Mestský úrad,
e) Právnické osoby zriadené alebo založené Mestom Zvolen.

2. Mestský erb môžu používať fyzické a právnické osoby, ktoré reprezentujú mesto na oficiálnych podujatiach.

3. Mestský erb môžu používať aj iné fyzické a právnické osoby s výnimkou označenia ich budov (§ 4), listín (§ 5), pečiatok (§ 6) a rovnošiat. Všetky fyzické a právnické osoby môžu používať mestský erb na základe povolenia primátora Mesta Zvolen a len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako mestského symbolu.

4. Mestský erb sa používa najmä na:
a) budovách a zasadacích miestnostiach orgánov mesta a jeho ustanovizní, ostatných úradných miestností, ako aj miestností pre styk s verejnosťou
b) označenie katastrálneho územia mesta,
c) mestských insígniách,
d) mestských vyznamenaniach, cenách a pri udelení čestného občianstva,
e) listinách, pečatiach a úradných pečiatkach orgánov mesta,
f) úradných preukazoch vydávaných orgánmi mesta,
g) rovnošatách MsP,
h) označenie vozidiel MsP,
i) iných reklamných propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou mesta.

§ 4
Mestský erb na budovách

1. Mestský erb sa používa na vonkajšie označenie budov mestských orgánov a ustanovizní takto:
a) budova sa označuje len jedným vyobrazením,
b) budovy sa označujú mestským erbom Zvolena, ktorý nesmie byť spojený s tabuľkou, na ktorej je uvedený názov orgánu alebo organizácie,
c) mestský erb sa umiestňuje nad tabuľkou označujúcou názov orgánu alebo ustanovizne oprávnenej ho používať,
d) pri súčasnom použití mestského erbu so štátnym znakom, sa mestský erb z čelného pohľadu umiestňuje vpravo od štátneho znaku.

2. Ak mestský erb nie je súčasťou architektonickej výzdoby budovy, použije sa na jej označenie tabuľa s jeho vyobrazením zhotovená zo smaltovaného plechu s výškou 30, 40 alebo 60 cm.

§ 5
Mestský erb na listinách

Mestským erbom sa označujú len listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie orgánu mesta, alebo ktorými sa úradne osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. Mestský erb sa používa takto:
a) na listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo opakované používanie je mestský erb predtlačený farebne alebo v kresbe,
b) na ostatných úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie orgánov mesta alebo osvedčenie dôležitých skutočností alebo oprávnení, sa používa odtlačok úradnej pečiatky s mestským erbom.

§ 6
Mestský erb na úradných pečiatkach

1. Úradné pečiatky s mestským erbom sú okrúhle s priemerom 36 mm, stvárnením a kruhopisom sú totožné s mestskou pečaťou (§ 14). Na osobitné účely sa používajú úradné pečiatky s priemerom 17 a 22 mm.

§ 7
Povolenie používať erb

1. Subjekty uvedené v § 3 ods. 3. a 4. tohto nariadenia sú oprávnené používať erb, len na základe povolenia.

2. Žiadosť o povolenie používať erb sa podáva písomne primátorovi. Žiadosť musí obsahovať dôvody a spôsob použitia erbu ako aj grafický návrh, z ktorého bude zrejmý spôsob použitia erbu. Farebnosť a heraldická šrafúra musí byť bezpodmienečne dodržaná.

3. Každá iná odchýlka od schváleného záväzného vyobrazenia erbu a pečate musí byť vopred osobitne prerokovaná a schválená primátorom Mesta Zvolen.

4. V povolení na používanie alebo použitie erbu sa určí spôsob, účel, rozsah, doba používania alebo použitia erbu, ako aj ďalšie podmienky. Povolenie môže byť kedykoľvek odňaté primátorom Mesta Zvolen.
TRETIA ČASŤ
§ 8
Vyobrazenie mestskej vlajky

1. Mestská vlajka má pomer strán 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom, siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. Mestskú vlajku tvoria - tri pozdĺžne pruhy rovnakej šírky, usporiadané pod sebou, delené v prvej tretine, sfarbene začínajúc hore od žrde: červená - biela, biela - červená, červená - biela.

2. Vyobrazenie mestskej vlajky tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.

3. Mestská vlajka sa môže používať aj ako mestská zástava (§ 11).

§ 9
Spôsob používania mestskej vlajky

1. Mestská vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar.

2. Mestskou vlajkou sa označujú budovy, kde sídlia orgány mesta a to aj mimo príležitostí uvedených v ods. 3.

3. Mestská vlajka sa používa spolu so štátnou vlajkou Slovenskej republiky pri
a) príležitosti štátnych sviatkov a dní významných pre štát,
b) príležitosti mestského významu (pamätné dni a pod.).

4. Výzvu na použitie vlajok podľa ods. 3, písm. a) vydáva Ministerstvo vnútra SR, podľa ods. 3, písm. b) primátor mesta., ktorý určí aj spôsob a trvanie výzdoby.

5. Ak sa pri výzdobe používa štátna a mestská vlajka, obidve sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom mestská vlajka z čelného pohľadu sa umiestňuje vpravo.

6. Ak sa pri výzdobe používajú štátna vlajka (zástava) cudzieho štátu, štátna vlajka (zástava) Slovenskej republiky a zástava Zvolena, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka Slovenskej republiky umiestňuje uprostred, štátna vlajka cudzieho štátu sa z čelného pohľadu umiestňuje vľavo a zástava Zvolena sa umiestňuje vpravo od štátnej vlajky Slovenskej republiky.

7. Štátna i mestská vlajka sa nesmie používať poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.

8. Na vlajke nesmie byť žiadny text vyobrazenie, znak, odznak, obraz, kytica alebo smútočný závoj a pod..

9. Na vlajkovom stožiari okrem mestskej vlajky nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka.

10. Mestská vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

§ 10

Vlajková výzdoba sa začína najneskôr o 18:00 hodine dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti a skončí sa najskôr o 8:00 hodine nasledujúceho dňa po ukončení slávnostnej udalosti.

§ 11
Mestská zástava

1. Mestská zástava je utvorená podľa mestskej vlajky, je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom. Dĺžka mestskej zástavy nepresahuje trojnásobok jej šírky.

2. Mestskú zástavu možno použiť vo forme koruhvy mesta. Koruhva mesta predstavuje zvislý typ mestskej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Pomer strán 2 : 3 je vhodný, len ak sa používa zmenšenina koruhvy ako stolovej zástavky. Ak je však koruhva inštalovaná v exteriéri, vztýčená na stožiari a pod., mala by byť vždy dlhšia.

3. Na používanie mestskej zástavy sa vzťahujú ustanovenia § 9, okrem ods. 1.

4. Mestská zástava a koruhva je vyobrazená v prílohe č. 3 a 4 tohto nariadenia.

ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 12
Odvodené mestské symboly

1. Z mestského erbu, vlajky a mestských farieb vychádzajú nasledovné odvodené mestské symboly: znaková vlajka (zástava) mesta, štandarda primátora mesta, kombinovaná vlajka (zástava alebo koruhva) a krátka mestská zástava.

2. Znakovú (heraldickú) vlajku alebo zástavu (závisí od upevnenia vexila) mesta tvorí mestský erb premietnutý na textil v tvare obdĺžnika, pričom pomer výšky a šírky vlajky (zástavy) je totožný s pomerom výšky a šírky mestského erbu. Erbové znamenie je tu rozvinuté do celej plochy textilu tak, že štít erbu je nahradený listom vexila. Ak je použitá kombinovaná mestská zástava vo forme koruhvy, je mestský erb vo zvislej polohe.

3. Štandarda primátora mesta má medzi ostatnými symbolmi mesta osobitné postavenie. Je vlajkou primátora, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách mesta.

4. Kombinovaná vlajka, zástava alebo koruhva mesta predstavuje spojenie vlajky, zástavy alebo koruhvy mesta spolu so znakovou vlajkou alebo zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti vlajky, zástavy alebo koruhvy.

5. Krátka zástava alebo vlajka (závisí od upevnenia vexila) mesta je kompozične delená ako základná zástava a vlajka, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi a nebýva ukončená cípmi. Jej výška je spravidla trojnásobkom šírky 3 : 1. Môže byť pevne spojená so žrďou ako zástava alebo sa môže vyťahovať na stožiar ako vlajka.

6. Znaková vlajka, štandarda primátora, kombinovaná koruhva a krátka mestská zástava sú vyobrazené v prílohe č. 5, 6, 7 a 8 tohto nariadenia.

§ 13

1. Na používanie mestskej vlajky a zástavy ako i odvodených symbolov sa vzťahujú ustanovenia § 3.

2. Fyzické a právnické osoby môžu používať mestskú vlajku i zástavu a odvodené symboly okrem štandardy primátora, ich použitie však musí byť dôstojné a musí zodpovedať postaveniu mestských symbolov.

PIATA ČASŤ
§ 14
Mestská pečať

1. Pečaťou územnej samosprávy sa rozumie pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu územnej samosprávy alebo štátny znak obkolesený kruhopisom, označujúcim názov územnej samosprávy - t.j. Mesto Zvolen, prípadne aj s nápisom Slovenská republika. Funkciu pečate Mesta Zvolen v administratívnej praxi a najmä v úradnom styku plní úradná pečiatka Mesta Zvolen, ktorá je odvodená od mestskej pečate.

2. Pečatidlo Mesta Zvolen je navrhnuté podľa mestského pečatidla z 13. storočia, vo vnútri ktorého je po obvode umiestnený kruhopis:

„+ S.CIVITATIS.D/E/.SOLIO.“

3. Pečatidlo mestskej pečate uschováva primátor mesta. Používa sa najmä pri slávnostných
príležitostiach.

4. Pečatidlo mesta používa primátor Mesta Zvolen pri slávnostných príležitostiach na pečatenie najdôležitejších a najvýznamnejších úradných písomností, na blahoprajné alebo ďakovné listy jubilujúcim osobám, organizáciám, inštitúciám a na listy partnerským mestám, ako aj v ďalších prípadoch určených primátorom mesta alebo mestským zastupiteľstvom.

5. Pečatenie sa vykonáva do vosku alebo tzv. suchým spôsobom priamo na list.

6. Vyobrazenie pečatidla je v prílohe č. 9 tohoto nariadenia.

ŠIESTA ČASŤ
§ 15
Mestské insígnie

1. Insígnie mesta pozostávajú zo striebornej reťaze spojenej upraveným mestským erbom, na ktorej je zavesený prívesok, znázorňujúci na lícnej strane kruhopis ZVOLEN + MCCXLIV + MESTO + MCMLXIX v strede obsahujúci mestský erb a na rubovej strane reliéf z odovzdania erbu mesta kráľom Belom štvrtým s kruhopisom BELA IV + UDEĽUJE ZVOLENU ERB + MCCXLIV.

2. Primátor Mesta Zvolen, jeho zástupca a poverení poslanci mestského zastupiteľstva používajú mestské insígnie najmä pri:
a) oficiálnom privítaní predstaviteľov politického a verejného života Slovenskej republiky,
b) oficiálnom prijatí predstaviteľov iných štátov a zahraničných delegácií,
c) pri slávnostných príležitostiach, akými sú napríklad slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, posledná rozlúčka, prijatie do života, prijatie jubilantov, predstaviteľov športového, kultúrneho a spoločenského života a pod.

3. Mestské insígnie je možné vo výnimočných prípadoch použiť i mimo mesta, napríklad pri návšteve partnerského mesta a pod.

4. Insígnie mesta používa a ochraňuje primátor mesta.

5. Vyobrazenie mestských insígnií je v prílohe č. 10 tohoto nariadenia.

§ 16
Mestské farby

1. Farbami mesta sú červená a strieborná. Pri záväznom používaní mestských farieb sa používajú ich heraldické odtiene.

2. Farby mesta môžu používať všetky fyzické osoby i právnické osoby bez obmedzenia.

SIEDMA ČASŤ
§ 17
Ochrana mestských symbolov

1. Mestské symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly. Nesmú sa používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vyvolať dojem znevažovania.

2. Každé neoprávnené, nevhodné, neprimerané alebo znevažujúce používanie symbolov je zakázané a sankcionované.

3. Na hromadnú výzdobu, rozmnožovanie a iné rozširovanie symbolov je potrebný súhlas Mesta Zvolen.

4. Používanie symbolov alebo ich podoby, ktoré je v rozpore s týmto nariadením, môže primátor kedykoľvek zakázať. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch, keď predmety obsahujúce symboly niekto vyrába bez potrebného súhlasu (povolenia), napr. propagačné materiály, suveníry, odznaky, vlajočky atď.

§ 18
Pokuty

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia primátor môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v platnom znení.

2. Porušovanie a nedodržiavanie ustanovení tohoto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb., o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§ 19
Dohľad

Dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva Mesto Zvolen.

ÔSMA ČASŤ
§ 20
Spoločné ustanovenia

1. Za zaobchádzanie s mestskými symbolmi a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil.

2. Pokiaľ právnické a fyzické osoby zaviedli so súhlasom mesta odlišné stvárnenie mestských symbolov od tohto nariadenia, môžu ich v tejto podobe používať aj naďalej.

3. Vzorové mestské symboly, vyhotovené podľa zásad uvedených v tomto nariadení, sú v úschove u primátora mesta Zvolen.
§ 21
Záverečné ustanovenia

1. Zrušujú sa § 25 až § 28 Štatútu Mesta Zvolen.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie o používaní a ochrane mestských symbolov schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene na svojom zasadnutí dňa 19. 5. 2003 uznesením č. 68/2003.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie o používaní a ochrane mestských symbolov nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia.
Ing. Vladimír Maňka
primátor Mesta Zvolen


Poznámka: 75Úvodná stránka