Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 88 - Trhový poriadok Dom kultúry ŽSR Zvolen

Schválené: 19.8.2005

Vyhlásené: 30.8.2005

Účinnosť: 14.9.2005


  Nariadenie mesta č.: 88
Schválené: 19. 8. 2005
Vyhlásené: 30. 8. 2005
 Účinnosť: 14. 9. 2005
------------------
Prednosta MsÚ

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA ZVOLEN č. 88
TRHOVÝ PORIADOK "Dom Kultúry ŽSR Zvolen"

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a ustanovení §§ 2 a 5 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení "Trhovom poriadku" pre Dom kultúry ŽSR Zvolen, so sídlom Sokolská 69, Zvolen." ŽSR bude vo všetkých veciach zastupovať jej vnútorná organizačná jednotka Údržba železničnej infraštruktúry, Regionálne riadiace pracovisko Zvolen, Stredisko miestnej údržby - Údržba budov - Dom kultúry ŽSR Zvolen a kontaktnou osobou bude vedúci Domu kultúry ŽSR Zvolen, číslo tel.:045/5333868.

 Určenie priestranstva príležitostného trhu
 Priestorom konania príležitostného trhu je:
 a) vestibul areálu Domu kultúry ŽSR (prízemie),
 b) viacúčelová klubovňa č. 30 (l. poschodie),
 c) veľká sála č. 34 (l. poschodie), d) viacúčelová klubovňa č. 68 (3. poschodie), ktorého správcom je vedúci Domu kultúry ŽSR.

 Označenie príležitostného trhu údajmi o predávaných výrobkov a poskytovaných službách
Predávajúci je povinný:
- označiť svoje predajné miesto (zariadenie) obchodným menom a sídlom, resp. miestom podnikania, menom a priezviskom osoby zodpovednej za obchodnú činnosť a prevádzkovú dobu,
- zreteľne označiť predávané výrobky, príp. poskytované služby cenou,

2
 - pri verejnej propagácii príležitostného trhu na samotných plagátoch a reklamných letákoch uvádzať plný názov obchodného mena a sídlo predajcu.

 Podmienky a povinnosti predávajúcich

Na uvedených miestach Domu kultúry ŽSR vo Zvolene, ako priestranstvách vyčlenených pre konanie príležitostných trhov môžu predávať:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (Obchodný zákonník, Živnostenský zákon),
b) občania predávajúci vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

 Nesmú predávať:
a) osoby mladšie ako 18 rokov,
b) zahraničné osoby bez oprávnenia na podnikanie.
 Predávajúci je povinný predložiť správcovi príležitostného trhu doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov, príp. poskytovanie služieb, platný preukaz totožnosti. Povoleným sortimentom predaja sú výrobky nepotravinárskeho charakteru, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky, pri dodržaní náležitostí vyplývajúcich zo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 Zakázané je predávať výrobky, príp. poskytovať služby, nevymenované vo vyššie uvedenom odseku.
Predávajúci je povinný preukázať sa správcovi príležitostného trhu súhlasom Mestského úradu o jeho konaní a dodržiavať pokyny správcu, trhový poriadok a Všeobecne záväzné nariadenia mesta Zvolen č. 43/1998. Pri nedodržaní uvedených podmienok a povinností predajcom, môže správca okamžite príležitostný trh ukončiť.

 3
Doba a čas predaja Doba a čas predaja je pondelok až piatok (podľa požiadavky objednávateľa / predajcu) v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod., maximálne však dva dni v týždni. Cenník vstupného na príležitostný trh Výška vstupného (prenájmu predajného miesta) je určená dohodou správcu príležitostného trhu v zmysle cenníka platného pre prenájom priestorov Domu kultúry ŽSR a uchádzača o predaj. Minimálna výška vstupného je 4000,- Sk bez DPH za jedno predajné miesto na jeden deň. DPH bude účtovaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Vstupné sa bude platiť v hotovosti vopred. Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny Predávajúci je povinný dodržiavať zásady osobnej hygieny, čistotu a poriadok v prenajatom priestore i v ostatných častiach objektu Domu kultúry ŽSR počas celého termínu predaja i po jeho skončení.

 Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prístupový areál, parkovisko a celé okolie Domu kultúry ŽSR. Predávajúci ďalej rešpektuje prijaté opatrenia k zákazu fajčenia v objekte, dodržiava platné zásady pri ochrane a bezpečnosti zdravia a protipožiarnej prevencie.

Záverečné ustanovenie

VZN č. 88 bolo schválené MsZ dňa 19.08.2005 uznesením č. 93/2005 a nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

 Ing. Miroslav Kusein primátor Mesta Zvolen

Poznámka: 88Úvodná stránka