Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 89 o umiestňovaní predvolebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Schválené: 19.8.2005

Vyhlásené: 24.8.2005

Účinnosť: 7.9.2005

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č.89

 VZN o umiestňovaní predvolebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.

 Mestské zastupiteľstvo mesta Zvolen v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle § 27 ods. 2 zákona NRS č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 Článok I.
 Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje spôsob umiestňovania predvolebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Zvolen počas volebnej kampane do orgánov samosprávnych krajov, pre voľby konané dňa 26. novembra 2005.

Článok II.
Umiestňovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane
1.Umiestňovať predvolebné plagáty na verejných priestranstvách možno začať 17 dní predo dňom volieb.

2.Po dobu volebnej kampane je možné umiestňovať predvolebné plagáty len na vyhradených plochách, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

3.Umiestňovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradených plôch je zakázané.

4.Správca plôch po celú dobu volebnej kampane prenechá vyhradené plochy k dispozícii politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, ktorí si umiestňovanie volebných plagátov budú realizovať na vlastné náklady podľa tohto nariadenia. 5.Po uplynutí doby volebnej kampane, ktorá končí 48 hodín pred začatím volieb, politické strany, koalície, alebo nezávislí kandidáti sú povinní použité plagáty odstrániť z vyhradených plôch na vlastné náklady do 5 dní.

 Článok III.
 Spôsob rozdelenia plagátovacích plôch

1. Mesto Zvolen na základe požiadavky politickej strany, koalície, alebo nezávislého kandidáta určí veľkosť vyhradenej plochy a umiestnenie predvolebných plagátov podľa zásady rovnosti, najneskôr 35 dní pred začatím volebnej kampane.

2. Kontrolu umiestnenia predvolebných plagátov budú zabezpečovať poverení zamestnanci Mesta Zvolen - Mestského úradu a Mestská polícia.

Článok IV.
 Priestupky a sankcie

 1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto všeobecne záväzné nariadenie sa dopustí priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. 2. Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorého sa dopustí právnická osoba, môže primátor mesta podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení uložiť pokutu.

 Článok V.

 Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Zvolene dňa 19. 8. 2005, uznesením č. 100/2005 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

Vo Zvolene, dňa 19.07.2005

Ing. Miroslav K u s e i n v.r. primátor mesta ZvolenPríloha č. 1
ROZMIESTNENIE PLAGÁTOVACÍCH PLÔCH na území mesta Zvolen ( majetok Mesta Zvolen )
Centrum mesta Zvolen: Ul. Ľ. Štúra - Les. a drev. múzeum: 2 ks ( panel s cimburím )

Ul. J. Kozáčeka – budova bývalej Devín banky: 2 ks -"-

Ul. J. Kozáčeka - Dom služieb: 1 ks -"- Ul. J. Kozáčeka - rešt. Centrum: 4 ks -"-

 Zvolen - BUS stanica: T. G. Masaryka - príchod na BUS st.: 4 ks ( panel s cimburím )

T. G. Masaryka - BUS stanica: 9 ks ( plechový panel )

Zvolen - Zlatý Potok: Ul. A. Hlinku - predposl. zast. MHD: 1 ks ( betónový valec )

 Ul. prachatická - zast. MHD: 1 ks ( jednodielny panel)

 Ul. M. Rázusa - rešt. Kalinka: 3 ks ( betónový panel )

Zvolen - Sekier: Sekierska cesta - zast. MHD pri DD: 1 ks ( jednodielny panel)

 Sekierska cesta - predposl.zast. MHD: 1 ks ( betónový valec )

Sekierska cesta - pri obchod. dome: 4 ks ( betónové panely )

Ul. Pribinu - Môťová pri PO: 1 ks ( jednodielny panel)

Zvolen - Západ: Ul. pražská - pošta: 1 ks ( dvojdielny panel )

Ul. tulská - konečná MHD: 1 ks ( jednodielny panel)

 Strážska cesta - zastávka MHD: 5 ks ( betónové valce )

Zvolen - Balkán: Unionka - pri obchode: 1 ks ( betónový valec )

Zvolen - Podborová: Ul. jedľová - pri obchode: 1 ks ( panel s cimburím )

počet miest: 18, počet plôch: 43

rozmery:
propagačné panely s cimburím = 90 x 150 cm
propagačné panely jednodielne = 185 x 260 cm
propagačné panely dvojdielne = 185 x 520 cm
plechové panely = 190 x 95 cm betónové valce = 300 x 250 cm

Poznámka: 89Úvodná stránka