Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 91 o záväznej časti ÚPN mesta Zvolen - Doplnok a zmena 01, ktorým sa dopĺňa a mení záväzná časť ÚPN mesta Zvolen

Schválené: 22.12.2005

Vyhlásené: 23.12.2005

Účinnosť: 6.1.2006

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 91
o záväznej časti ÚPN mesta Zvolen -Doplnok a zmena 01, ktorým sa dopĺňa a mení záväzná časť ÚPN mesta Zvolen.


I. Účel.

VZN vymedzuje záväznú časť ÚPN mesta Zvolen - Doplnok a zmena 01, jeho funkčné a priestorové usporiadanie, záväzné regulatívy, limity využitia územia v územnom rozsahu podľa grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie. Odo dňa jeho schválenia v zmysle § 26 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, bude záväzným podkladom pre rozhodovanie v celom riešenom území.II. Záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Záväzné regulatívy sú vymedzené formou doplnenia a zmien do záväzných regulatívov v záväznej časti ÚPN mesta Zvolen, ktorá bola vyhlásená VZN č. 83.


A. REGULATÍVY URBANISTICKÉ A PRIESTOROVÉ (str.1)
Text ostáva bez zmeny.


B. REGULATÍVY KOMPOZIČNÉ (str.11)
Text ostáva bez zmeny.


C. REGULATÍVY VYUŽITIA PLÔCH (str.21)
Text ostáva bez zmeny.
Do tabuľky C.4. ČIERNE ZEME - RÁKOŠ
"Strážska cesta" výrobno-obslužná zóna
za prvú bodku sa dopĺňa:
· na riešenom území je nevyhnutné umiestniť nezávadnú výrobu, sklady a služby s preukázateľným vylúčením negatívnych vplyvov na podzemné vody a kvalitu ovzdušia


D. REGULATÍVY A ZÁSADY UMIESTNENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI (str.24)
Text ostáva bez zmeny.


E. REGULATÍVY A ZÁSADY UMIESTNENIA REKREAČNEJ VYBAVENOSTI (str.26)
Text ostáva bez zmeny.


F. REGULATÍVY A ZÁSADY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT (str.27)
Text ostáva bez zmeny.


G. ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA (str.28)

Bod G.1. DOPRAVA
Doprava cestná (str.28)
v tretej odrážke sa mení text nasledovne:
· rezervovať územie a vytvoriť územno-technické podmienky pre výstavbu nových cestných úsekov a pre rekonštrukciu cestných úsekov, v zmysle návrhu ÚPN M Zvolen a Doplnku a zmeny 01 ÚPN M Zvolen aj pre výhľadové obdobie po roku 2020,

v štvrtej odrážke
· vytvoriť podmienky pre realizáciu navrhovaných komunikácií podľa ich priority vo vzťahu k optimalizácii cestnej siete na území mesta v etapách:

v bode č. 5 sa mení text nasledovne:
5. realizácia navrhovaných komunikácií budovaných v časovom súlade s realizáciou rozvojových funkčných plôch v zmysle návrhu ÚPN M Zvolen a Doplnku a zmeny 01 ÚPN M Zvolen,


G.2. VODNÉ HOSPODÁRSTVO (str.32)

za prvý odstavec sa dopĺňa nasledovný text:
Z riešenia vodohospodárskej problematiky Doplnku a zmeny 01 ÚPN mesta Zvolen vyplývajú nasledujúce regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia :
Regulatívy sú identifikovateľné v grafickej časti Doplnku a zmeny 01 ÚPN M Zvolen vo výkresoch č. 5 “Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo a č. 8 “Výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb”.


Regulatívy pre sektory mesta Zvolen

Čierne zeme – Rákoš
v prvej odrážke sa mení text nasledovne:
· realizovať rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete s napojením na zásobné potrubie DN 700 a prepojením na jestvujúce rozvodné potrubia DN 160 pri areáli StVS a.s. a DN 300 na Strážskej ceste,


G.3. ENERGETIKA (str.37)

za prvý odstavec sa dopĺňa nasledovný text:
Regulatívy sú identifikovateľné v grafickej časti Doplnku a zmeny 01 ÚPN M Zvolen vo výkresoch č. 6 “Výkres verejného technického vybavenia – energetika” a č. 8 “Výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb”.


H. REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA KRAJINNOEKOLOGICKÝCH ASPEKTOV, OCHRANY PRÍRODY A EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA (str.39)

za prvý odstavec sa dopĺňa nasledovný text:
Regulatívy a zásady zohľadňujúce podmienky ochrany prírody a zdrojov prírody sú identifikovateľné v grafickej časti Doplnku a zmeny 01 ÚPN M Zvolen vo výkresoch č. 8 “Výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb”. Zásady ochrany prírody a tvorby krajiny sú zdokumentované vo výkrese č. 7 “Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES”


Krajinno-ekologická zóna P 1 Zvolen – sever
v piatej odrážke sa mení text nasledovne:
· vytvárať územnotechnické a legislatívne podmienky pre realizáciu pásma krajinárskej zelene v navrhovanej predpokladanej trase historického meandra rieky Hron v zmysle ÚPN M Zvolen a Doplnku a zmeny 01 ÚPN M Zvolen, pre sadbový materiál použiť provinienčné druhy zodpovedajúce stanovištným a klimaxovým podmienkam,


I. REGULATÍVY A ZÁSADY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (str.44)
Text ostáva bez zmeny.


J. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA MESTA

prvý odstavec sa mení nasledovne:
Zastavané územie je zdokumentované vo výkrese č. 3 “Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia” ÚPN M Zvolen a Doplnku a zmeny 01 ÚPN M Zvolen.

v prvej pododrážke sa mení text nasledovne:
· v severozápadnej časti riešeného územia, západným smerom od rieky Hron je pôvodná hranica zastavaného územia posunutá severným smerom pozdĺž účelovej cesty k ceste III. triedy do Banskej Bystrice, ktorou sa vracia na juh a pokračuje severným a západným okrajom navrhovanej zástavby sektoru Čierne Zeme - Rákoš po cestu I/66. Od cesty I/66 pokračuje západným smerom po severnom okraji katastrálneho územia po navrhovanú križovatku rýchlostnej cesty (R1). Od križovatky prechádza severným okrajom plochy SA, západným okrajom navrhovanej zástavby a verejnej zelene k okraju lesa Veľkej Stráže a po východnom okraji záhradkárskych osád Pod Veľkou Strážou sa napája na pôvodnú hranicu intravilánu.URČENIE ÚZEMÍ NA KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ
A SCHVÁLIŤ ÚZEMNOPLÁNOVACIU DOKUMENTÁCIU

Text ostáva bez zmeny.
III. Zoznam verejnoprospešných stavieb. (str.49)

za druhý odstavec sa dopĺňa nasledovný text:
Verejnoprospešné stavby sú zdokumentované vo výkrese č. 8 “Výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb” ÚPN mesta Zvolen a Doplnku a zmeny 01 ÚPN mesta Zvolen.


STAVBY VEREJNÉHO ZÁUJMU (str.49)
Tabuľka ostáva bez zmeny

DOPRAVA

Doprava cestná
v tabuľke sa mení text

VD 16 severná časť veľkého mestského okruhu v trase Čierne zeme - Rákoš - Podborová - ulica A.Hlinku a križovatka s cestou I/66
do tabuľky sa dopĺňa

VD 37 zberná komunikácia B2 kategórie MZ 12/60
VD 38 zberná komunikácia C2 kategórie MZ 8,5/40
VD 39 zberná komunikácia C2 kategórie MZ 8,5/40


VODNÉ HOSPODÁRSTVO (str.50)

Čierne zeme – Rákoš
v tabuľke sa mení text

VH29 rozšírenie jednotnej kanalizačnej siete v povodí zberača F bližšie nešpecifikované a záchytný rigol extravilánových vôd dĺžky 2800 m

do tabuľky sa dopĺňa

VH49 rozšírenie vodovodnej siete
VH50 realizácia delenej kanalizačnej siete


ENERGETIKA (str.52)

Zásobovanie elektrickou energiou
v tabuľke sa mení text

VE2 nové dvojité distribučné trafostanice v počte cca 43


Zásobovanie plynom
v tabuľke sa mení text

VP2 vybudovanie nových trás bližšie nešpecifikovanej distribučnej siete strednotlakového plynovodu do navrhovaných rozvojových území v sektoroch Čierne Zeme – Rákoš, Tepličky – Pod Strážami, Podborová, Východ, zdokumentovaných vo Výkrese verejného technického vybavenia – energetika ÚPN M Zvolen a Doplnku a zmeny 01 ÚPN M Zvolen


Súčasťou VZN č. 91 je kópia výkresu č. 8 "Výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb" z ÚPN mesta Zvolen - Doplnok a zmena 01.


III. Záverečné ustanovenia.

VZN č. 91o záväznej časti ÚPN mesta Zvolen - Doplnok a zmena 01 je neoddeliteľnou súčasťou VZN č. 83 o záväznej časti ÚPN mesta Zvolen. Ostatné ustanovenia VZN č. 83 o záväznej časti ÚPN mesta Zvolen ostávajú v platnosti. ÚPN mesta Zvolen - Doplnok a zmena 01 je uložený na Mestskom úrade vo Zvolene, odbore územného plánu a architektúry, na príslušnom stavebnom úrade, ktorým je Mesto Zvolen a na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene svojím uznesením č. 156/2005 dňa 22.12.2005 a účinnosť nadobúda dňa 6.1.2006.
Ing. Miroslav K u s e i n
primátor mesta Zvolen, v. r.


Poznámka: 91Úvodná stránka