Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 93 o určení názvu ulice

Schválené: 30.1.2006

Vyhlásené: 1.2.2006

Účinnosť: 15.2.2006

VZN č. 93
Schválené MsZ 30. 1. 2006
Vyvesené: 1. 2. 2006
Účinnosť: 15. 2. 2006

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 93
VZN o určení názvu ulice

Mestské zastupiteľstvo mesta Zvolen v zmysle § 2 b) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
o určení názvu ulíc v lokalite Pod Strážou - Motúzy

Článok I.
Úvodné ustanovenie

1. Predmetom úpravy tohoto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je
určenie názvu novovzniknutých ulíc v meste Zvolen lokalita Pod Strážou -
Motúzy.
2. Pri určovaní názvu ulice sa postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi.

Článok II.
Určenie názvu ulice

1.V lokalite Pod Strážou - Motúzy sa určuje názov novo vzniknutých ulíc:
B i e n s k a.
Ulica sa nachádza severozápadne od sídliska Západ v lokalite
Tepličky - Západ ako odbočka zo Strážskej cesty.
C e s t a k u C o n t i n e n t a l u.
Ulica je odbočkou z ulice Bienskej ku spoločnosti Continental s.r.o.

Súčasťou VZN je situácia riešeného územia.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Zvolene dňa 30.januára 2006, uznesením č. 7/2006 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Vo Zvolene, dňa 31.01.2006


Ing. Miroslav K u s e i n, v. r.
primátor mesta Zvolen

Poznámka: 93Úvodná stránka