Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 95 o určení názvu parku

Schválené: 27.2.2006

Vyhlásené: 1.3.2006

Účinnosť: 15.3.2006


Schválené: 27. 2. 2006
Vyhlásené: 01. 3. 2006
Účinnosť: 15. 3. 2006

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 95
VZN o určení názvu parku

Mestské zastupiteľstvo mesta Zvolen v zmysle § 2 b) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
o určení názvu parku v lokalite centrálna mestská zóna (ďalej len CMZ) Zvolen západ, ul. M.R. Štefánika

Článok I.
Úvodné ustanovenie

1.Predmetom úpravy tohoto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie novo vzniknutého názvu parku v meste Zvolen v lokalite CMZ Zvolen západ, ul. M.R. Štefánika.
2.Pri určovaní názvu parku sa postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi.


Článok II.
Určenie názvu ulice

1.V lokalite CMZ Zvolen západ, ul. M.R. Štefánika sa určuje názov novo vzniknutého parku:
Park plk. Alexandra Domana. Park sa nachádza v centrálnej mestskej zóne Zvolen západ v priestore medzi bytovým domom č. 1696/8-18 na ul. M.R. Štefánika a hradbami
mestského opevnenia s baštou. Na južnej strane je priestor parku ohraničený bytovým domom č.1688/6-10 na ul. Študentskej a na severnej strane záhradami domov č. 520/11 na ul. Štúrovej a č. 545/20 na ul . M. R. Štefánika. Súčasťou VZN je situácia riešeného územia.Článok III.
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Zvolene dňa 27.2.2006, uznesením č. 24 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Vo Zvolene, dňa 28.02.2006
Ing. Miroslav K u s e i n v.r.
primátor mesta Zvolen
 

Poznámka: 95Úvodná stránka