Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobnecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 96 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR

Schválené: 24.4.2006

Vyhlásené: 26.4.2006

Účinnosť: 10.5.2006

 Schválené: 24. 4. 2006
Vyhlásené: 26. 4. 2006
Účinnosť: 10. 5. 2006

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 96
VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Mestské zastupiteľstvo mesta Zvolen v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v platnom znení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Článok I. Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje spôsob umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Zvolen počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 17. júna 2006.


Článok II.Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
1.Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách možno začať 21 dní predo dňom volieb.
2.Po dobu volebnej kampane je možné umiestňovať volebné plagáty len na vyhradených plochách, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
3.Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradených plôch je zakázané.
4.Správca plôch po celú dobu volebnej kampane prenechá vyhradené plochy k dispozícii politickým stranám a koalíciám, ktoré si umiestňovanie volebných plagátov budú realizovať na vlastné náklady podľa tohto nariadenia.
5.Po skončení volieb sú politické strany a koalície povinné použité plagáty odstrániť z vyhradených plôch na vlastné náklady do 5 dní.


Článok III.Spôsob rozdelenia plagátovacích plôch
1. Mesto Zvolen určí veľkosť vyhradenej plochy a umiestnenie volebných plagátov podľa zásady rovnosti, najneskôr 21 dní pred voľbami.
2. Kontrolu umiestnenia volebných plagátov budú zabezpečovať poverení zamestnanci Mesta Zvolen - Mestského úradu a Mestská polícia.Článok IV. Priestupky a sankcie
1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto všeobecne záväzné nariadenie sa dopustí priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
2. Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorého sa dopustí právnická osoba, môže primátor mesta podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení uložiť pokutu.

Článok V. Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Zvolene dňa 24.4.2006, uznesením č. 52/2006 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.
Vo Zvolene, dňa 24.04.2006
Ing. Miroslav K u s e i n v.r. primátor mesta Zvolen
Príloha č. 1
ROZMIESTNENIE PLAGÁTOVACÍCH PLÔCHna území mesta Zvolen( majetok Mesta Zvolen )Centrum mesta Zvolen:Ul. Ľ. Štúra - oproti MINISTRY: 2 ks - panel s cimburím Ul. Nám. SNP - pri Katolíckom kostole: 1 ks - dvojdielny panel (bez výplne)
Ul. J. Jiskru - pri budove veliteľstva vzdušných síl: 2 ks - panel s cimburím (poškodené výplne)
Ul. J. Kozáčeka - pri rešt. Centrum: 4 ks - panel s cimburím - okolo stĺpaZvolen - BUS stanica:Ul. T. G. Masaryka - príchod na BUS st.(pri stánku PNS): 4 ks - panel s cimburímUl. T. G. Masaryka - BUS stanica: 9 ks - plechový panel Zvolen - Zlatý Potok:
Ul. A. Hlinku - pri predposl. zast. MHD: 1 ks - betónový valecUl. Prachatická, pri 6.ZŠ, zast. MHD: 1 ks - jednodielny panel Ul. M. Rázusa - pri rešt. Kalinka: 4 ks - betónový panel (3 užšie, 1 širší)Zvolen - Sekier:Sekierska cesta - pri zast. MHD vedľa Dom. dôchodcov: 1 ks - jednodielny panelSekierska cesta - pri predposlednej zast. MHD: 1 ks - betónový valec Sekierska cesta - pri obchodnom dome: 4 ks - betónové panely (3 užšie, 1 širší) Ul. Pribinu - Môťová za zbernými surovinami: 1 ks - jednodielny panelZvolen - Západ:Ul. Pražská - pri pošte: 1 ks - dvojdielny panelUl. Tulská - pri konečnej MHD: 1 ks - dvojdielny panelStrážska cesta - zastávka MHD: 5 ks - betónové valce Zvolen - Balkán:Unionka - pri obchode: 1 ks - betónový panelZvolen - Podborová:Ul. Jedľová - pri obchode: 1 ks - panel s cimburím (dá sa použiť obojstranne)počet miest: 18, počet plôch: 43rozmery: propagačné panely s cimburím = 90 x 150 cmpropagačné panely jednodielne = 185 x 260 cmpropagačné panely dvojdielne = 185 x 520 cmplechové panely = 190 x 95 cmbetónové valce = 300 x 250 cm

Poznámka: 96Úvodná stránka