Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 97 o záväznej časti ÚPN mesta Zvolen - zmena 02, ktorým sa dopĺňa a mení záväzná časť ÚPN mesta Zvolen

Schválené: 26.6.2006

Vyhlásené: 28.6.2006

Účinnosť: 27.7.2006

 
Nariadenie mesta č. 97
Schválené: 26. 06. 2006
Vyhlásené: 28. 06. 2006
Účinnosť: 27. 07. 2006


Všeobecné záväzné nariadenie č. 97

o záväznej časti ÚPN mesta Zvolen – zmena 02, ktorým sa dopĺňa a
mení záväzná časť ÚPN mesta Zvolen.


I. Účel.

VZN vymedzuje záväznú časť ÚPN mesta Zvolen – zmena 02, jeho funkčné a priestorové usporiadanie, záväzné regulatívy, limity využitia územia v územnom rozsahu podľa grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie. Odo dňa jeho schválenia v zmysle § 26 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, bude záväzným podkladom pre rozhodovanie v celom riešenom území.


II. Záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia.

Záväzné regulatívy sú vymedzené formou doplnenia a zmien do záväzných regulatívov v záväznej časti ÚPN mesta Zvolen, ktorá bola vyhlásená VZN č. 83.


A. REGULATÍVY URBANISTICKÉ A PRIESTOROVÉ (str. 1)

A1.A 2. (str. 1-3) – text ostáva bez zmeny

A.3. – V OBLASTI FUNKČNÉHO ČLENENIA MESTSKÝCH SEKTOROV
1. CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA – pre rozvoj územia v hraniciach sektoru je potrebné
str. 4 sa v 11. odrážke, v texte ktorý znie:
• pri rozvoji územia západne od centra ohraničenom na severnej a západnej strane elektrárenským kanálom, na juhu Študentskou ulicou a na východe ulicou Š. Moyzesa:
v 8. pododrážke mení text z pôvodného znenia
• pri realizácii novej trasy Hronskej ulice na ľavej strane elektrárenského kanála podľa možností zachovať bylinné spoločenstvá mokrade pri úpätí hrádze,nasledovne:
• pri realizácii novej trasy Hronskej ulice na pravej strane elektrárenského kanála nepoškodiť sprievodné porasty elektrárenského kanála a podľa možností zachovať bylinné spoločenstvá mokradí,

str. 4 v 12. odrážke, v texte ktorý znie:
• pri rozvoji územia Laníc ohraničenom riekou Hron, elektrárenským kanálom a ulicou Bariny:
v prvej pododrážke, v texte ktorý znie:
• v priestore Horných Laníc vytvoriť územnotechnické podmienky pre realizáciu mestského parku,
za siedmu bodku sa pridá 8. bodka s nasledovným textom:
• vytvoriť podmienky pre realizáciu Hronskej ulice po pravej strane elektrárenského kanála,

za ôsmu bodku sa pridá 9. bodka s nasledovným textom:
• realizovať revitalizáciu časti zasypaných mŕtvych ramien Hrona,
Ostatné časti textu ostávajú bez zmeny.

B. REGULATÍVY KOMPOZIČNÉ
Text ostáva bez zmeny.


C. REGULATÍVY VYUŽITIA PLÔCH (str. 21)
C.1. CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA
v tabuľke na str. 21 sa vypúšťa a vkladá text nasledovne:


„Na Terase“ vypustiť odrážku:• akceptovať navrhovanú trasu Hronskej ulice po ľavom brehu elektrárenského kanála
Mestský park Lanice vložiť odrážku:• akceptovať navrhovanú trasu Hronskej ulice po pravom brehu elektrárenského kanála

Ostatný text zostáva bez zmeny.


D. REGULATÍVY A ZÁSADY UMIESTNENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI (str. 24-26)
Text ostáva bez zmeny.


E. REGULATÍVY A ZÁSADY UMIESTNENIA REKREAČNEJ VYBAVENOSTI (str.26)
Text ostáva bez zmeny.


F. REGULATÍVY A ZÁSADY ZACHOVANIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH
HODNÔT (str.27-28)
Text ostáva bez zmeny.


G. ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENIA (str. 28)

G.1. DOPRAVA str. (28-32) – text ostáva bez zmeny

G.2. VODNÉ HOSPODÁRSTVO
str. 32 – za prvý odstavec sa dopĺňa nasledovný text:
Z riešenia vodohospodárskej problematiky ÚPN mesta Zvolen – zmeny 02 vyplývajú nasledujúce regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia :
Regulatívy sú identifikovateľné v grafickej časti ÚPN M Zvolen – zmeny 02 vo výkresoch č. 5 „Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo a č. 8 „Výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb“.

str.34 –Regulatívy pre sektory mesta Zvolen
Centrum:
za tretiu odrážku sa dopĺňa nová odrážka s nasledovným textom:
• predĺžiť kanalizačný zberač C1 z trasy zberača C, do lokality Lanice - v trase Hronskej ulice.
Ostatný text ostáva bez zmeny.

G.3.ENERGETIKA
str.37 - za prvý odstavec sa dopĺňa nasledovný text:
Regulatívy sú identifikovateľné v grafickej časti ÚPN mesta Zvolen – zmena 02 vo výkresoch č.6 „Výkres verejného technického vybavenia – energetika“ a č.8 „Výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb“.

G.4.TELEKOMUNIKÁCIE
str.(39) – text ostáva bez zmeny

H. REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA KRAJINNOEKOLOGICKÝCH ASPEKTOV, OCHRANY PRÍRODY A EKOLOGICKEJ STABILITY ÚZEMIA (str.39)
str. 39 – za prvý odstavec sa dopĺňa nasledovný text:
Regulatívy a zásady zohľadňujúce podmienky ochrany prírody a zdrojov prírody sú identifikovateľné v grafickej časti ÚPN mesta Zvolen – zmena 02 vo výkresoch č. 8 „Výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb“. Zásady ochrany prírody a tvorby krajiny sú zdokumentované vo výkrese č. 7 „Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES ÚPN mesta Zvolen – zmena 02.“

I. REGULATÍVY A ZÁSADY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (str.44-47)
Text ostáva bez zmeny.


J. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA MESTA
str.(47-48) – text ostáva bez zmenyURČENIE ÚZEMÍ NA KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ
A SCHVÁLIŤ ÚZEMNOPLÁNOVACIU DOKUMENTÁCIU

Text ostáva bez zmeny.

III. Zoznam verejnoprospešných stavieb.

str. 49- za druhý odstavec sa dopĺňa text:
„Verejnoprospešné stavby sú zdokumentované vo výkrese č.8 - Výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb ÚPN mesta Zvolen - zmena 02 .


STAVBY VEREJNÉHO ZÁUJMU

str. 49- tabuľka ostáva bez zmeny


DOPRAVA

str. 49-tabuľka ostáva bez zmeny


VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Centrum (str. 51)- sa do tabuľky za VH 11 dopĺňa :

VH 11a kanalizačný zberač C1 – DN 300, ako predĺženie zberača C v lokalite Lanice (v trase Hronskej ulice na pravej strane elektrárenského kanála)


ENERGETIKA
Zásobovanie elektrickou energiou (str. 52) – v tabuľke sa mení text:

VE 2 nové distribučné trafostanice v počte cca. 44Zásobovanie plynom (str. 53) – tabuľka ostáva bez zmeny
Zásobovanie teplom (str. 53,54) – tabuľka ostáva bez zmeny
Telekomunikácie (str. 54) – tabuľka ostáva bez zmeny

Súčasťou VZN č. je kópia výkresu č.8 „Výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb“ z
ÚPN mesta Zvolen – zmena 02 .IV. Záverečné ustanovenia.

VZN č. o záväznej časti ÚPN mesta Zvolen - zmena 02 je neoddeliteľnou súčasťou VZN č. 83 o záväznej časti ÚPN mesta Zvolen. Ostatné ustanovenia VZN č. 83 o záväznej časti ÚPN mesta Zvolen ostávajú v platnosti. ÚPN mesta Zvolen zmena 02 je uložený na Mestskom úrade vo Zvolene, odbore územného plánovania, na príslušnom stavebnom úrade, ktorým je Mesto Zvolen a na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene svojím uznesením č. 83 /2006 dňa 26. 06. 2006 a účinnosť nadobúda dňa 27. 07. 2006.Ing. Miroslav K u s e i n, v. r.
primátor mesta Zvolen

Poznámka: 97Úvodná stránka