Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 99 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 2. 12. 2006

Schválené: 4.9.2006

Vyhlásené: 12.9.2006

Účinnosť: 26.9.2006

 
Schválené: 4. 9. 2006
Vyhlásené: 12. 9. 2006
Účinnosť: 26. 9. 2006


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 99
VZN o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí,
konaných dňa 2. decembra 2006.

Mestské zastupiteľstvo mesta Zvolen v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle § 30 zákona SNR č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje spôsob umiestňovania plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v meste Zvolen počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 2. decembra 2006.


Článok II.
Umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane

1.Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách možno začať 17 dní predo dňom volieb.

2.Po dobu volebnej kampane je možné umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií len na vyhradených plochách, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

3.Umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane mimo vyhradených plôch je zakázané.

4.Správca plôch po celú dobu volebnej kampane prenechá vyhradené plochy k dispozícii politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, ktorí si umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií budú realizovať na vlastné náklady podľa tohto nariadenia.

5.Po skončení volieb sú politické strany, koalície a nezávislí kandidáti povinní použité plagáty a iné nosiče informácií odstrániť z vyhradených plôch na vlastné náklady do 5 dní.
Článok III.
Spôsob rozdelenia plagátovacích plôch

1. Mesto Zvolen určí veľkosť vyhradenej plochy, umiestnenie plagátov a iných nosičov informácií podľa zásady rovnosti, najneskôr deň pred začatím volebnej kampane.

2. Kontrolu umiestnenia plagátov a iných nosičov informácií budú zabezpečovať poverení zamestnanci Mesta Zvolen - Mestského úradu a Mestská polícia.


Článok IV.
Priestupky a sankcie

1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto všeobecne záväzné nariadenie sa dopustí priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.

2. Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorého sa dopustí právnická osoba, môže primátor mesta podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení uložiť pokutu.


Článok V.
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Zvolene dňa 4. 9. 2006, uznesením č. 102/2006 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

Vo Zvolene, dňa 11.09.2006

Ing. Miroslav K u s e i n
primátor mesta Zvolen
Príloha

ROZMIESTNENIE PLAGÁTOVACÍCH PLÔCH
na území mesta Zvolen

( majetok Mesta Zvolen )

Centrum mesta Zvolen:
Ul. Ľ. Štúra - oproti MINISTRY: 2 ks - panel s cimburím
Ul. Nám. SNP - pri Katolíckom kostole: 1 ks - dvojdielny panel (bez výplne)
Ul. J. Jiskru - pri budove veliteľstva vzdušných síl: 2 ks - panel s cimburím (poškodené výplne)
Ul. J. Kozáčeka - pri Dome služieb: 4 ks - panel s cimburím

Zvolen - BUS stanica:
Ul. T. G. Masaryka - príchod na BUS st.(pri stánku PNS): 4 ks - panel s cimburím
Ul. T. G. Masaryka - BUS stanica: 9 ks - plechový panel

Zvolen - Zlatý Potok:
Ul. A. Hlinku - pri predposl. zast. MHD: 1 ks - betónový valec
Ul. Prachatická, pri 6.ZŠ, zast. MHD: 1 ks - jednodielny panel Ul. M. Rázusa - pri rešt. Kalinka: 4 ks - betónový panel (3 užšie, 1 širší)

Zvolen - Sekier:
Sekierska cesta - pri zast. MHD vedľa Dom. dôchodcov: 1 ks - jednodielny panel
Sekierska cesta - pri predposlednej zast. MHD: 1 ks - betónový valec
Sekierska cesta - pri obchodnom dome: 4 ks - betónové panely (3 užšie, 1 širší)
Ul. Pribinu - Môťová za zbernými surovinami: 1 ks - jednodielny panel

Zvolen - Západ:
Ul. Pražská - pri pošte: 1 ks - dvojdielny panel
Ul. Tulská - pri konečnej MHD: 1 ks - dvojdielny panel
Strážska cesta - zastávka MHD: 5 ks - betónové valce


Zvolen - Balkán:
Unionka - pri obchode: 1 ks - betónový panel

Zvolen - Podborová:
Ul. Jedľová - pri obchode: 1 ks - panel s cimburím (dá sa použiť obojstranne)

počet miest: 18, počet plôch: 43

rozmery: propagačné panely s cimburím = 90 x 150 cm
propagačné panely jednodielne = 185 x 260 cm
propagačné panely dvojdielne = 185 x 520 cm
plechové panely = 190 x 95 cm
betónové valce = 300 x 250 cm

Poznámka: 99Úvodná stránka