Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

O trhovom poriadku

Schválené: 30.6.1998

Vyhlásené: 1.7.1998

Účinnosť: 15.7.1998

Mesto Zvolen v zmysle §6 a §11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dodatkov s použitím zákona č.247/1993 Zb. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č.178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v y d á v a tento Trhový poriadok mesta Zvolen ako všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen platný pre trhové miesta, ktorých správcom je Mesto Zvolen. Správa sa vykonáva prostredníctvom správcu.

§ 1
Určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
a) Trhovisko - priestranstvo na parcele KN 128 a KN 131, ktoré má Mesto Zvolen v prenájme do ukončenia novostavby tržnice, predpokladaný termín ukončenia činnosti je september 1998, v prípade postavenia pevných stanovíšť v priestoroch dvornej časti domu služieb, bude tento priestor slúžiť ako trhovisko,
b) Tržnica - objekt na parcele KN 172/1, Trhová ulica, činnosť tržnice bude zahájená 1.10.1998,
c) Príležitostný trh - priestranstvo v okolí dvornej časti Domu služieb, parcela KN 161/3, priestranstvo v bývalých Jegorovových kasárňach, parcela č. 999/1 a priestor komunikácie v okolí námestia SNP, ako aj priestor pred tribúnou len pre jarmok a vianočný trh.

§ 2
Oprávnenie na predaj
Na trhových miestach (trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj:
1. môžu predávať
a) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov,
b) samostatne hospodáriaci roľníci na základe Osvedčenia vyplývajúceho z §-u 12a až 12e zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,
c) drobnochovatelia a pestovatelia (tzv. poľnohospodárske prebytky) na jednorázové povolenie k predaju prebytkov vydaného MsÚ,
d) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č.35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
2. nesmú predávať
a) osoby mladšie ako 18 rokov,
b) zahraničné osoby bez oprávnenia na podnikanie

§ 3
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovisku, tržnici a príležitostnom trhu
A. Povolený sortiment predaja na trhových miestach
1. rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby, (ovocie, zelenina, orechy, jedlé strukoviny, mak, zemiaky, zeleninová a kvetinová sadba, priesady), lesné plody,kvasená kapusta,
2. živočíšne produkty, ako sú slepačie vajcia (s možnosťou ich presvecovania a musí byť k dispozícii chladiarenské zariadenie)) a včelie produkty (med len zmyslovo bezchybný, hygienicky získaný a plnený do zdravotne vyhovujúcich obalov s označením názvu, hmotnosti, dátumu plnenia a doby použiteľnosti), trhovník musí mať doklad veterinárnej správy (veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny,
3. huby na základe "Osvedčenia o základných znalostiach húb", vydaného príslušnou skúšobnou komisiou pri Štátnom zdravotnom ústave v mieste bydliska, huby musia byť rozkrojené jedným pozdĺžnym rezom,
4. liečivé rastliny na základe osvedčenia o znalosti liečivých rastlín,
5. kvety,
6. ostatné výrobky nepotravinárskeho charakteru najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom pri dodržaní všetkých náležitostí vyplývajúcich zo zákona zo zákona č.455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. To sa nevzťahuje na propagačné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
B. Povolené druhy poskytovaných služieb na trhových miestach
1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
3. oprava dáždnikov,
4. oprava a čistenie obuvi,
5. výroba kľúčov,
6. čistenie peria.
C. Zakázaný predaj výrobkov na trhových miestach
1. zbrane a strelivo,
2. výbušniny a pyrotechnické výrobky,
3. tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
4. tabak a tabakové výrobky,
5. lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
6. jedy, omamné a psychotropné látky,
7. lieky,
8. automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
9. chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
10. živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, vyžaduje sa však veterinárne osvedčenie,
11. surové mlieko, všetky druhy,
12. mliečne výrobky
13. mäso jatočných zvierat, hydiny a drobných zvierat, zverinu,
14. potraviny neznámeho a podozrivého pôvodu.

§ 4
Trhové dni, predajný čas
pondelok - piatok 6.00 - 18.00 hod.
sobota 6.00 - 13.00 hod.
Zvolenský jarmok a vianočný trh sa riadia organizačnými pokynmi ako aj poplatkami za predaj schválenými primátorom mesta Zvolen a prevádzkový čas môže byť stanovený aj mimo vyššie uvedeného prevádzkového času.
Príležitostný trh : utorok až piatok 8.00 - 18.00 hod. do 30.9.1998
utorok a piatok 8.00 - 18.00 hod. od 1.10.1998
Predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou Mesto Zvolen môže organizovať (marec, apríl, máj, november, december), v priestoroch tržnice na trhových stoloch.

§ 5
Podmienky predaja
1) Podmienkou predaja je prenájom stola na základe dražby, resp. pridelenie stola v priestoroch určeným správcom trhoviska, pridelenie stánku s trvalým stanovišťom, alebo pridelenie miesta na príležitostnom trhu. Poplatky za trhový stôl, trvalé stanovište alebo miesto na postavenie prenosného predajného zariadenia schvaľuje primátor mesta Zvolen.
2) Právnické a fyzické osoby predávajúce potravinárske a poľnohospodárske výrobky musia dodržiavať hygienické a ostatné osobné predpisy a zodpovedajú za zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru.
3) Predávajúci musia dodržiavať zásady osobnej hygieny, osobnú čistotu a ak to povaha tovaru vyžaduje musia mať aj zdravotný preukaz.
4) Na trhových stoloch v objekte tržnice sa môže predávať len tovar na základe §3 bod A. odst. 1-5.
5) Predávaný tovar musí zodpovedať príslušným normám a všetky potraviny predávané na trhových miestach musia byť zdravotne nezávadné a biologicky hodnotné. Zelenina, ovocie, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí, musia byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách alebo košoch, resp. vyložené na trhových stoloch. Rýchlená zelenina (reďkovka, kaleráb, kel, kapusta a pod.), ako aj kapusta a zemiaky na zimné uskladnenie predávané vo väčšom množstve musia mať certifikát o obsahu dusičnanov nepresahujúci povolený limit.
6) Predaj z automobilov je na tržnici a trhovisku zakázaný.
7) Do priestorov tržnice je zakázané vstupovať a parkovať s motorovými vozidlami a prívesmi mimo zásobovacích hodín (viď prevádzkový poriadok tržnice schválený primátorom mesta).
8) Orgány veterinárnej a hygienickej služby môžu obmedziť, alebo zakázať predaj niektorých druhov poľnohospodárskych alebo živočíšnych produktov vzhľadom na podmienky predaja, akosť tovaru a nákazovú alebo epidemiologickú situáciu.
9) Na tržnici je zakázané mať rozložený tovar na zemi, resp. predávať zo stolíka a rôznych provizórií. Tovar sa môže predávať len na trhových stoloch, v trvalých stanovištiach a prevádzkárňach.
10) Predávajúci sú povinní zaplatiť príslušný denný trhový poplatok, ktorý je spolu s trhovým poriadkom umiestnený na viditeľnom mieste.

§ 6
Práva správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve,
- doklad o nadobudnutí tovaru,
- používanie elektronickej registračnej pokladnice,
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
- dodržiavanie trhového poriadku,
- primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou na príležitostných trhoch, primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov,
- pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb,
- správca tržnice vykonáva dozor nad prevádzkou tržnice, vyberá príslušné trhové poplatky za prenájom na trhových miestach okrem ambulantného predaja na území mesta,
- dozerá na dodržiavanie podmienok predaja, udržiavanie čistoty a poriadku na trhovom mieste a spolupracuje s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej funkcie.

§ 7
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
- označiť svoje predajné zariadenie obchodným menom a sídlom, resp. miestom podnikania, menom a priezviskom osoby zodpovednej za obchodnú činnosť a prevádzkovou dobou,
- dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
- používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
- viesť autorizovanú inšpekčnú knihu
Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:
- doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
- povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení príslušného trhového poplatku, resp. vstupného na príležitostných trhoch,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
- pri predaji húb doklad o ich znalosti,
- pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí a v prípade väčšieho množstva (nad 10 kg) aj súhlas vlastníka pozemku,
- doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,
- autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb uvedených v §2 písm. 1) bod b), c) a d).

§ 8
Povinnosti správcu
- zabezpečenie odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadu a ich pravidelné vyprázdňovanie,
- zabezpečiť kontrolnú váhu s platným úradným overením,
- vyvesenie trhového poriadku na viditeľnom mieste,
- udržiavať v čistote a v poriadku predajné priestory tržnice alebo trhoviska,
- dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických predpisov a opatrení,
- zabezpečiť vstupnú kontrolu trhovníkov pred začatím predaja,
- zabezpečiť dozor nad dodržiavaním podmienok predaja a ostatných platných zákonov a v prípade potreby prizvať k zjednaniu nápravy i mestskú políciu,
- spolupracovať s orgánmi vykonávajúcimi na tržnici alebo trhovisku kontrolnú činnosť, viesť evidenciu v inšpekčnej knihe,
- zabezpečenie podmienok pre ochranu zdravia, bezpečnosti a požiarnej ochrany.

§ 9
Kontrolná činnosť, sankcie
Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení poslanci MsZ, členovia komisie obchodu služieb, cestovného ruchu a podnikateľských aktivít a kontrolou sú poverení pracovníci mestskej polície, správca tržnice a príslušní pracovníci MsÚ Zvolen.
Za porušenie povinností stanovených v tomto trhovom poriadku môže správca tržnice:
- pozastaviť predaj tovaru, v opakovaných prípadoch zakázať predaj
- uložiť blokovú pokutu do výšky 500,-Sk
- dať návrh na Okresný úrad na priestupkové konanie,
Mesto Zvolen môže uložiť pokutu:
Od 5 000,-Sk do 500 000,-Sk fyzickej a právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené Mestom Zvolen na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest.
Mesto Zvolen môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej a právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď bolo zistené porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

§ 10
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN mesta Zvolen č.4 o Trhovom poriadku a jeho novelizácia, uzn. MsZ č.21/91 zo dňa 14.5.1991 a uzn. MsZ č.11/94 zo dňa 22.12.1994.
Mgr. Dušan Lizoň, primátor mesta


Novelizácia č. 1
VZN mesta Zvolen č.42 o trhovom poriadku

Schválené: 10. 5. 1999
Vyhlásené : 11. 5. 1999
Účinnosť: 25. 5. 1999

Celý text v § 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom :

§1
Trhové miesta na území mesta Zvolen, ktorých správcom je Mesto Zvolen

a) MESTSKÁ TRŽNICA - objekt nachádzajúci sa na parc. KN 172/1 vo Zvolene, Trhová ul. č. 4166/6

Prevádzkový čas: Pondelok - Piatok 6.00 - 18.00 hod.
Sobota 6.00 - 13.00 hod.

b) MESTSKÉ TRHOVISKO (stánky s trvalým stanovišťom určené na pre-
daj spotrebného tovaru)
- dočasné trhovisko do doby rekonštrukcie domu služieb, najneskôr však do 31.10.1999
- parc.KN 161/3 vo Zvolene, ul.J.Kozačeka č.11

Predajný čas: Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00 hod.
Sobota 8.00 - 12.00 hod.

c) PRÍLEŽITOSTNÝ TRH - Zvolenský jarmok, priestranstvo Nám. SNP
- Vianočné trhy, priestranstvo Nám. SNP
- 1.máj,priestranstvo pred tribúnou

Predajný čas a sortiment: - v zmysle organizačných pokynov schválených primátorom mesta

d) AMBULANTNÝ PREDAJ - Nám. SNP, okolie OD Prior-Stred
- Ul. Pražská, parkovisko oproti IX.ZŠ
- Nám. SNP pred tribúnov
- priestranstvo autobusovej a žel.stanice
- priestranstvo pred zimným štadiónom
- pri športových,kult. a iných akciách na území mesta
- predaj pred vlastnou prevádzkarňou

Predajný čas: Pondelok - Piatok 8.00 - 18.00 hod.
Sobota 8.00 - 12.00 hod.

V § 3 sa bod 1. dopĺňa o nasledovný text: "Ostatné výrobky potravinárskeho charakteru sa môžu predávať len zdravotne nezávadné".

§ 3 sa dopĺňa o bod D nasledovného znenia:

D. Ambulantný predaj
Na území mesta Zvolen sa ambulantne môžu predávať:
- knihy, denná a periodická tlač,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- balená a nebalená zmrzlina,
- ovocie a zelenina
- kvetiny
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
V § 4 sa ruší celý text: "Príležitostný trh: utorok-piatok ..."

§ 9, 1. odst. sa dopĺňa o text nasledovného znenia: "Kontrolu dodržiavania VZN č.42 o trhovom poriadku vykonáva Mestská polícia. Nedodržanie ustanovení VZN č.43 a trhového poriadku sa považuje za porušenie § 42 zák.č.372/90 Zb. o priestupkoch".

Novelizácia VZN č.42 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

Ing. Vladimír Maňka
primátor Mesta Zvolen
Novelizácia č. 2
VZN mesta Zvolen č.42 o trhovom poriadku
Schválené: 27. 9. 1999
Vyhlásené : 8. 10. 1999
Účinnosť: 22. 10. 1999

V §1 bode b) sa ruší celý text a namiesto neho bude nasledovný text:

Mestské trhovisko (stánky s trvalým stanovišťom určené na predaj spotrebného tovaru)
- ul. Nádvorná (býv. Jegorove kasárne)
Predajný čas: Pondelok - Piatok 8.00 - 18.00 hod.
Sobota 8.00 - 13.00 hod.

Ing. Vladimír Maňka
primátor mesta Zvolen


Novelizácia č. 3
VZN mesta Zvolen č. 42 o trhovom poriadku

Schválené: 29. 11. 1999
Vyhlásené : 30. 11. 1999
Účinnosť: 20. 12. 1999

V §1 bode a) sa mení parc. Č. Mestskej tržnice a text §1 znie nasledovne:

a) Mestská tržnica objekt nachádzajúci sa na parc. KN 172/9 vo Zvolene, Trhová ulica č. 4166/6
Predajný čas:
Pondelok - Piatok 6.00 - 18.00 hod.
Sobota 6.00 - 13.00 hod.

Prevádzkový čas:
Pondelok - Piatok 6.00 - 19.00 hod.
Sobota 6.00 - 13.00 hod.

Ing. Vladimír Maňka
primátor mesta Zvolen

Poznámka: 42Úvodná stránka