Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Schválené: 30.6.1998

Vyhlásené: 1.7.1998

Účinnosť: 15.7.1998

Mesto Zvolen v zmysle §6 a §11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dodatkov s použitím zákona č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
v y d á v a
toto VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

§ 1
Predmet VZN
Toto VZN upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohu Mesta Zvolen pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.

§ 2
Základné pojmy
Trhovým miestom v zmysle tohoto VZN je trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj.
Trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
Tržnica je kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach.
Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj (jarmoky, sezónne a výročné trhy a pod.) a predaj vlastných použitých textilných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou.
Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj
v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou
Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale jeho vlastník ho prenajme na ambulantný predaj.

§ 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb

Povolenie na zriadenie trhového miesta, s výnimkou prenosných predajných zariadení a pojazdných predajní a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva Mesto Zvolen.
Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť výstavných veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme.
A. Povolený sortiment predaja na trhových miestach
1. Rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby, (ovocie, zelenina, orechy, jedlé strukoviny, mak, zemiaky, zeleninová a kvetinová sadba, priesady), lesné plody, kvasená kapusta
2. Živočíšne produkty, ako sú slepačie vajcia (s možnosťou ich presvecovania a musí byť k dispozícii chladiarenské zariadenie)) a včelie produkty (med len zmyslovo bezchybný, hygienicky získaný a plnený do zdravotne vyhovujúcich obalov), trhovník musí mať doklad veterinárnej správy (veterinárne osvedčenie) z miesta pôvodu potraviny.
3. Huby na základe "Osvedčenia o základných znalostiach húb", vydaného príslušnou skúšobnou komisiou pri Štátnom zdravotnom ústave v mieste bydliska, huby musia byť rozkrojené jedným pozdĺžnym rezom.
4. Liečivé rastliny na základe osvedčenia o znalosti liečivých rastlín.
5. Kvety.
6. Ostatné výrobky nepotravinárskeho charakteru najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom pri dodržaní všetkých náležitostí vyplývajúcich zo zákona č.455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. To sa nevzťahuje na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh
B. Povolené druhy poskytovaných služieb na trhových miestach
1. Pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
2. Brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
3. Oprava dáždnikov
4. Oprava a čistenie obuvi
5. Výroba kľúčov
6. Čistenie peria
C. Zakázaný predaj výrobkov na trhových miestach
1. Zbrane a strelivo
2. Výbušniny a pyrotechnické výrobky
3. Tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
4. Tabak a tabakové výrobky
5. Lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
6. Jedy, omamné a psychotropné látky
7. Lieky
8. Automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
9. Chránené druhy živošíchov a nebezpečné živošíchy
10. Živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov.
D. Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
Na verejnom priestranstve môže organizovať jarmok a trh len
Mesto Zvolen. Jarmok sa organizuje v mesiaci september a vianočný trh v mesiaci december. Tieto akcie sa riadia trhovým poriadkom, ako aj organizačnými pokynmi schválenými primátorom mesta.
Okrem toho sa na území mesta Zvolen (na voľnom priestranstve) môžu organizovať príležitostné trhy 2x týždenne (utorok a
piatok) v priestoroch dvornej časti Domu služieb a v priestoroch býv. Jegorovových kasárni na spevnenej ploche.
Sezónne a výročné trhy organizované fyzickými a právnickými osobami musia byť schválené primátorom mesta a na území mesta Zvolen sa môžu organizovať v uzatvorených priestoroch 2 x mesačne. Tieto trhy budú zamerané na spotrebný tovar, prevažne na predaj textilu a športových potrieb a nesmú trvať dlhšie ako 2 dni.
Na území mesta Zvolen sa môžu organizovať aj výstavné veľtrhy.
Organizovanie predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov (autoburzy sú zakázané) v primeranom množstve občanmi medzi sebou sa povoľuje organizovať na území mesta Zvolen v mesiacoch marec, apríl, máj, november, december.
E. Trhové dni, predajný čas
pondelok - piatok 6.00 - 20.00 hod.
sobota - nedeľa 6.00 - 16.00 hod.

Zvolenský jarmok a vianočné trhy organizované Mestom Zvolen sa povoľujú aj mimo vyššie uvedeného predajného času.

§ 4
Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu a ostatných trhových miest
Správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Zvolen vykonáva Mesto Zvolen.
Správu trhových miest s ambulatným predajom vykonáva Mesto Zvolen. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom ho prenajme na ambulatný predaj, za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.

§ 5
Práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
1) Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý shvaľuje Mesto Zvolen. Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
2) Trhový poriadok musí obsahovať:
- určenie priestranstva trhoviska,tržnice a príležitostného trhu,
- označenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
- podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie slu žieb vykonávať,
- údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase,
- pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení,
- spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prena jatú plochu alebo cenník vstupného na príležitostných trhoch,
- pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb.
3) Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
4) Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (§3, ods.1 VZN),
- doklad o nadobudnutí tovaru,
- používanie elektronickej registračnej pokladnice,
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
- dodržiavanie trhového poriadku,
- primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov občanmi medzi sebou na príležitostných trhoch, primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov,
- pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.
5) Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve.

§ 6
Ambulantný predaj
Na území mesta Zvolen sa ambulantne môžu predávať:
- knihy, denná a periodická tlač,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- balená a nebalená zmrzlina,
- ovocie a zelenina,
- kvetiny,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo mesta Zvolen sa zakazuje.
Súhlas na ambulantný predaj vydáva MsÚ Zvolen - oddelenie SMaPA.
Podnikateľ ktorý chce pri slávnostných, športových podujatiach alebo pri iných podobných akciách predávať aj mimo prevádzkarne potraviny a iný tovar, týmto nariadením nezákazaný, musí aj na takýto predaj a zriadenie trhového miesta mať povolenie MsÚ - oddelenia SMaPA.

§ 7
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
Na trhových miestach môžu na základe povolenia MsÚ Zvolen - oddelenia SMaPA predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické a právnicke osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (Obchodný zákonník, Živnostenský zákon),
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny (zákon č.219/1991 Zb., tzv. Osvedčenie o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie), poľnohospodárske prebytky, ktoré nie sú trvalým zdrojom príjmu sa môžu predávať priamym spotrebiteľom bez podnikateľského oprávnenia,
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

§ 8
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
- označiť svoje predajné zariadenie obchodným menom a sídlom, resp. miestom podnikania, menom a priezviskom osoby zodpovednej
za obchodnú činnosť a prevádzkovou dobou,
- dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
- používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
- viesť autorizovanú inšpekčnú knihu
Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:
- doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
- povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení príslušného trhového poplatku, resp. vstupného
na príležitostných trhoch,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
- pri predaji húb doklad o ich znalosti,
- pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí a v prípade väčšieho množstva (nad 10 kg) aj súhlas vlastníka pozemku,
- doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve,
- autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb uvedených v §7 písm. b) a c).

§ 9
Sankcie
Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení poslanci MsZ, členovia komisie obchodu služieb, cestovného ruchu a podnikateľských aktivít a kontrolou sú poverení pracovníci mestskej polície, správca tržnice a príslušní pracovníci MsÚ Zvolen.

Mesto Zvolen môže uložiť pokutu:
a) od 50 000,-Sk do 500 000,-Sk fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia (§3 ods.1), alebo správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa §5, ods.1 a 3,
b) od 5 000,-Sk do 500 000,-Sk fyzickej a právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§3 ods.1) alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§3 bod C) alebo ktoré nie sú určené Mestom Zvolen na predaj (§3 bod A.), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest.
Mesto Zvolen môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej a právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste.
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď bolo zistené porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

§ 10
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č.5 mesta Zvolen o predaji, kúpe, výmene a voľnej ponuke vecí občanmi na území mesta Zvolen, uznesenie MsZ č.61/91 zo dňa 3.9.1991.


Mgr. Dušan Lizoň
primátor


Novelizácia č. 1
VZN mesta Zvolen č.43 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Schválené: 10. 5. 1999
Vyhlásené : 11. 5. 1999
Účinnosť: 25. 5. 1999


§ 3 (za 2. odstavcom) sa dopĺňa o nasledovný text:

§1
Schválené trhové miesta na území mesta Zvolen

1. Trhové miesta v správe mesta Zvolen

a) MESTSKÁ TRŽNICA - objekt nachádzajúci sa na parc. KN 172/1 vo Zvolene, Trhová ul. č. 4166/6

Správca: MESTO ZVOLEN

Prevádzkový čas: Pondelok - Piatok 6.00 - 18.00 hod.
Sobota 6.00 - 13.00 hod.

b) MESTSKÉ TRHOVISKO (stánky s trvalým stanovišťom určené na pre-
daj spotrebného tovaru)
- dočasné trhovisko do doby rekonštrukcie domu služieb,najneskôr však do 31.10.1999
- parc.KN 161/3 vo Zvolene, ul.J.Kozačeka č.11

Správca: MESTO ZVOLEN

Predajný čas: Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00 hod.
Sobota 8.00 - 12.00 hod.

c) PRÍLEŽITOSTNÝ TRH - Zvolenský jarmok,priestranstvo Nám. SNP
- Vianočné trhy,priestranstvo Nám. SNP
- 1.máj,priestranstvo pred tribúnov

Správca: MESTO ZVOLEN

Predajný čas a sortiment: - v zmysle organizačných pokynov schválených primátorom mesta

d) AMBULANTNÝ PREDAJ - Nám. SNP pred OD Prior-Stred
- Ul. Pražská, parkovisko oproti IX.ZŠ
- Nám. SNP pred tribúnov
- priestranstvo autobusovej a žel.stanice
- priestranstvo pred zimným štadiónom
- pri športových,kult. a iných akciách na území mesta
- predaj pred vlastnou prevádzkarňou

Správca: MESTO ZVOLEN

Predajný čas: Pondelok - Piatok 8.00 - 18.00 hod.
Sobota 8.00 - 12.00 hod.


2. Trhové miesta v správe súkromných podnikateľov


a) SÚKROMNÉ TRHOVISKO - parc.č.255, Zvolen, Hviezdoslavova č.20

Správca: Ing. Šidla-UNIKOOP, Zvolen, Tomášikova 16

Predajný čas: Pondelok - sobota 8.00 - 18.00 hod.


b) SÚKROMNÉ TRHOVISKO - parc.KN 128,124,131, Zvolen, Nám. SNP 14

Správca: Jusuf Zulbearovič - Cukráreň JADRAN,
Zvolen, Nám. SNP č.14

Predajný čas: Pondelok - piatok 6.00 - 18.00 hod.
Sobota 6.00 - 13.00 hod.

c) SÚKROMNÉ TRHOVISKO - dočasné do 30.6.1999
- Zvolen, Kozačeka č.3

Správca: Globus, s.r.o. Zvolen, Liesk.cesta 472

Predajný čas: Pondelok - Piatok 7.30 - 18.00 hod.
Sobota 7.30 - 12.00 hod.


d) PRÍLEŽITOSTNÝ TRH - vestibul kina Mier, Zvolen, ul. Kollárova
(predajné-výpredajové akcie)

Správca: Intersonic Cinema, s.r.o., Bratislava,
Staré Grunty 36

Sortimet: - spotrebný tovar

Termín: Pondelok-utorok, 3. týždeň v mesiaci

Predajný čas: 8.00 - 18.00 hod.

e) PRÍLEŽITOSTNÝ TRH - areál zimného štadióna, Zvolen, Pod Dráhami č.21
(predajné-výpredajové akcie)

Správca: - Zolium, s.r.o., Zvolen, Pod Dráhami č.21

Sortimet: - spotrebný tovar

Termín: na základe schválenia primátora mesta,
max. 1x v mesiaci dva dni

Predajný čas: 10.00 - 18.00 hod.


f) PRÍLEŽITOSTNÝ TRH - areál všešport. štadióna, Zvolen, Ne- resnícka cesta č.13


Správca: - FAC Zvolen, Pod Dráhami č.13

Sortimet: - spotrebný tovar

Termín: na základe schválenia primátora mesta,


Predajný čas: 8.00 - 18.00 hod.


g) PRÍLEŽITOSTNÝ TRH - banketové miestnosti reštaurácie (predajné-výpreda- "Centrum", Zvolen, Kozačeka č.8 jové akcie

Správca: - Pyramída-Centrum, Zvolen, J.Kozačeka č.8

Sortimet: - spotrebný tovar

Termín: na základe schválenia primátora mesta,
max. 1x v mesiaci dva dni

Predajný čas: 8.00 - 18.00 hod.


V § 3 sa bod 1. dopĺňa o nasledovný text: "Ostatné výrobky potravinárskeho charakteru sa môžu predávať len zdravotne nezávadné".

V § 3, bode D. sa ruší odstavec 2: "Okrem toho sa na území mesta ..."

§ 9, 1. odst. sa dopĺňa o text nasledovného znenia: "Kontrolu dodržiavania VZN č.43 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vykonáva Mestská polícia. Nedodržanie ustanovení VZN č.43 a trhového poriadku sa považuje za porušenie § 42 zák.č.372/90 Zb. o priestupkoch".

Novelizácia VZN č.43 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

Ing. Vladimír Maňka
primátor Mesta ZvolenNovelizácia č. 2
VZN mesta Zvolen č.43 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Schválené: 27. 9. 1999
Vyhlásené : 8. 10. 1999
Účinnosť: 22. 10. 1999

Text uvedený v §3, bode A.,odst.6. sa mení nasledovne:

Ostatné výrobky nepotravinárskeho charakteru najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom pri dodržaní všetkých náležitostí vyplývajúcich zo zákona č.455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. To sa nevzťahuje na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
Stánky s trvalým stanovišťom, ktoré sú určené na predaj spotrebného tovaru je možné od 1.11.1999 na území mesta Zvolen prevádzkovať len na trhovom mieste v objekte býv. Jegorových kasárni a to vzhľadom na prihliadnutie k ochrane verejného poriadku, verejného záujmu, bezpečnosti a kultúrnosti predaja.

Trhové miesto v správe mesta Zvolen sa dopĺňa o:

Mestské trhovisko (stánky s trvalým stanovišťom určené na predaj spotrebného tovaru)
- ul. Nádvorná (býv. Jegorove kasárne)
Správca: Mesto Zvolen
Predajný čas: Pondelok - Piatok 8.00 - 18.00 hod.
Sobota 8.00 - 12.00 hod.

Ing. Vladimír Maňka
primátor Mesta ZvolenNovelizácia č. 3
VZN mesta Zvolen č.43 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Schválené: 29. 11. 1999
Vyhlásené : 30. 11. 1999
Účinnosť: 20. 12. 1999

V §1 bode a) sa mení parc. Č. Mestskej tržnice a text §1 znie nasledovne:
a) Mestská tržnica objekt nachádzajúci sa na parc. KN 172/9 vo Zvolene, Trhová ulica č. 4166/6
Správca: Mesto Zvolen
Predajný čas:
Pondelok - Piatok 6.00 - 18.00 hod.
Sobota 6.00 - 13.00 hod.

Prevádzkový čas:
Pondelok - Piatok 6.00 - 19.00 hod.
Sobota 6.00 - 13.00 hod.

Ing. Vladimír Maňka
primátor mesta Zvolen

Novelizácia č. 4
VZN mesta Zvolen č.43 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Schválené: 28. 8. 2000
Vyhlásené : 12. 9. 2000
Účinnosť: 26. 9. 2000

Text uvedený v §3, bode A.,odst.6. sa mení nasledovne:
Ostatné výrobky nepotravinárskeho charakteru najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom pri dodržaní všetkých náležitostí vyplývajúcich zo zákona č.455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. To sa nevzťahuje na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
Stánky s trvalým stanovišťom, ktoré sú určené na predaj spotrebného tovaru je možné na území mesta Zvolen prevádzkovať len na trhovom mieste Mesta Zvolen v priestore býv. Jegorových kasárni a na súkromnom trhovom mieste p. Zulbearoviča, Námestie SNP 14.

§ 3 (za 2. Odstavcom) sa dopĺňa o nasledovné trhové miesto

Mestské trhovisko (stánky s trvalým stanovišťom určené na predaj spotrebného tovaru)
Adresa Zvolen, Nádvorná ul.
Správca: Mesto Zvolen
Predajný čas: Pondelok - Piatok 8.00 - 18.00 hod.
Sobota 8.00 - 13.00 hod.

Touto novelizáciou sa ruší novelizácia VZN č. 43, ktorá bola schválená MsZ vo Zvolene dňa 27. 9. 1999. Novelizácia VZN č. 43 bola schválená uznesením č. 85/2000 dňa 28. 8. 2000.
Účinnosť tejto novelizácie nadobudne platnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Zvolen.

Ing. Vladimír Maňka
primátor Mesta Zvolen

Poznámka: 43Úvodná stránka