Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 102 o postavení, úlohách a organizácii Mestskej polície Zvolen

Schválené: 26.3.2007

Vyhlásené: 29.3.2007

Účinnosť: 12.4.2007

 

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 4 písm. n) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §2 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisovschvaľuje toto všeobecne záväzné nariadenie


ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA


§ 1
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je vymedziť úlohy, postavenie a činnost Mestskej polície vo Zvolene, ktorá bola zriadená Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Zvolene č. 2/1990 zo dňa 20.12.1990 a vymedziť oprávnenia a povinnosti príslušníkov mestskej polície ako aj rámcovo vymedziť materiálno-technické zabezpečenie príslušníkov mestskej polície.


§ 2
Postavenie mestskej polície
1. Mestská polícia je poriadkovým útvarom mesta, pôsobiacim v oblasti zabezpečovania verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste, plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení MsZ, rozhodnutí primátora mesta a úloh vyplývajúcich zo zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj iných platných zákonov SR.
2. Mestská polícia vykonáva svoju pôsobnosť na území vymedzenom k.ú. mesta Zvolen a k.ú. Môťová, Zolná, Lukové, Kráľová (a čast Sekierska dolina).
3. Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene všeobecne záväzným nariadením v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ČASŤ DRUHÁ
ORGANIZÁCIA A RIADENIE MESTSKEJ POLÍCIE


§ 3
1. Organizačné členenie MsP tvoria policajné okrsky a ich rajóny. Územné členenie obvodu MsP na okrsky a rajóny a ich počet upravuje organizačný poriadok MsP.
2. Mestská polícia má zriadenú bezplatnú telefonickú linku tiesňového volania č. 159, na ktorej sú hovory zaznamenávané.


§ 4
Policajný okrsok
1. Policajným okrskom je územne vymedzená čast mesta. Policajný okrsok je spravidla totožný s volebným obvodom pre voľby do MsZ.
2. Za výkon činnosti MsP v policajnom okrsku zodpovedá veliteľ okrsku, ktorý je podriadený náčelníkovi MsP a vedúcim referátov MsP.


§ 5
Policajný rajón
1. Policajným rajónom je územne vymedzená časť policajného okrsku, ktorú bližšie upravuje Organizacný poriadok MsP.
2. Za výkon činnosti MsP v policajnom rajóne zodpovedá inšpektor, ktorý je podriadený velitelovi okrsku.


§ 6
Náčelník MsP
1. Za činnost mestskej polície zodpovedá náčelník primátorovi mesta Zvolen.
2. Priamym nadriadeným náčelníka MsP je primátor mesta. Náčelníka MsP vymenúva a odvoláva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo.
3. Náčelník MsP riadi činnosť MsP a to najmä :
a/ riadi činnosť jemu priamo podriadených zamestnancov,
b/ podáva primátorovi mesta správy o stave dodržiavania verejného poriadku
a výsledkoch činnosti MsP,
c/ spolupracuje s veliteľom PZ, orgánmi a organizáciami pôsobiacimi v oblasti verejného poriadku a ochrany životného prostredia v meste a inými orgánmi
a organizáciami,
d/ uplatňuje požiadavky na materiálne a finančné zabezpečenie činnosti MsP a zodpovedá za hospodárne využívanie jej zverených prostriedkov,
e/ organizuje a zabezpečuje odborný výcvik a školenie pracovníkov MsP,
f/ primátorovi mesta predkladá návrhy týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov príslušníkov MsP,
g/ plní dalšie úlohy vyplývajúce pre neho z organizačného poriadku, uznesení MsZ a pokynov primátora mesta,
h/ dohliada na zákonnosť pri rozhodovaní o priestupkoch riešených príslušníkmi MsP.


§ 7
Zastupovanie náčelníka MsP
Náčelníka MsP v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník mestskej polície.


§ 8
Podrobnejšiu úpravu organizácie MsP upravuje jej organizačný poriadok, ktorý schvaľuje MsZ Zvolen.

 

ČASŤ TRETIA
ÚLOHY MESTSKEJ POLÍCIE


§ 9
Mestská polícia
1. Základné úlohy mestskej polície sú vymedzené v zákone o obecnej polícii.
2. Ďalej mestská polícia najmä :
a/ zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
b/ spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany, kamerový systém),
c/ dbá na ochranu životného prostredia v meste, najmä kontrolou nad dodržiavaním podmienok tvorby a ochrany prímestskej a verejnej zelene, ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, chovu a držania hospodárskych a domácich zvierat tak, ako tieto vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútu a VZN mesta,
d/ dbá o udržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e/ kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva, rozhodnutia primátora,
f/ ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazov vyplývajúcich z miestnej úpravy cestnej premávky , objasňuje priestupky, ktoré je oprávnená prejednať v blokovom konaní ak tak ustanovuje osobitný zákon,
g/ oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
h/ plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.


ČASŤ ŠTVRTÁ
PRÍSLUŠNÍCI MsP


§ 10
1. Príslušníkom MsP sa môže stať len osoba, ktorá splňuje zákonom stanovené predpoklady.
2. Príslušníci MsP sú zamestnancami mesta, pri plnení úloh majú postavenie verejného ciniteľa.
3. Príslušník MsP skladá do rúk primátora zákonom predpísaný sľub. Príslušník MsP môže plnit jej úlohy iba vtedy, ak má pre to odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť preukazuje vykonaním odbornej skúšky pred komisiou policajného zboru.
4. Výcvik a školenie príslušníkov MsP zabezpečuje jej náčelník na náklady mesta.


§ 11
Základné povinnosti a oprávnenia príslušníkov MsP
1. Príslušníci MsP sú pri plnení úloh povinní najmä:
a/ dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, predpisy upravujúce činnost MsP, VZN mesta a v ich rámci sa riadiť pokynmi primátora,
1 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
2 zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v zneníneskorších predpisov
3 § 58 ods. 1 písm. e) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoršíchpredpisov
4 § 5 odst. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskoršíchpredpisov
5 § 128 Trestného zákona
6 § 5 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskoršíchpredpisov
7 nar.vl. č. 460/2000 Z. z. o dlžke trvania a rozsahu odbornej prípravyzamestnancov obecnej polície nácelníka a svojich nadriadených,
b/ dbať na vážnosť, čest a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou MsP vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom,
c/ zakročit podľa svojich možností a v medziach zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt,
d/ zakročiť ak je ohrozený život, zdravie, alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak urobiť, ak by sa tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo inej osoby,
e/ ak bol spáchaný trestný čin, oznámiť vec policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaným osobám na miesto činu,
f/ pri vykonávaní zákroku poučiť osoby o ich právach,
g/ oznamovať bezodkladne svojmu nadriadenému, alebo priamo náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré znemožnujú, ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti.
2. Príslušníkom MsP sa počas pracovnej doby zakazuje požívať alkoholické nápojea iné omamné látky a užívat lieky, ktoré znižujú ich pracovnú schopnosť.
3. Ak sú dôvody na vykonanie zákroku a príslušník MsP nemôže sám zákrok vykonať, je povinný vykonať nevyhnutné opatrenia, najmä vyrozumieť policajný zbor.


§ 12
Príslušníci MsP pri plnení úloh majú tieto všeobecné oprávnenia:
a/ vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadokalebo iného protiprávneho konania,
b/ ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plneníúloh a vykonávať objasňovanie takýchto priestupkov,
c/ zadržať osobu pristihnutú pri trestnom čine a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,
d/ presvedčiť sa či ten kto je zadržiavaný, nie je ozbrojený alebo či nemá u sebainú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať, odobratú zbraň alebo vec odovzdať orgánu policajného zboru spolu so zadržovanou osobou,
e/ prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta, alebo sa na nich zdržiaval, pokial to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh MsP alebo mesta,
8 § 85 Trestného poriadku
9 § 8 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami alebo keď je motorové vozidlo v zozname hľadaných vozidiel.


§ 13
Príslušník MsP mimo všeobecných oprávnení uvedených v §12 tohoto nariadenia je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti, požadovať vysvetlenie, otvoriť byt a odňať vec, za podmienok ustanovených zákonom.


§ 14
Donucovacie prostriedky a zbraň
1. Príslušník MsP pri zákroku môže v odôvodnených prípadoch, za podmienok ustanovených zákonom použit donucovacie prostriedky. Donucovacími prostriedkami sú hmaty, chvaty, údery a prvky sebaobrany, slzotvornéprostriedky, obušok, putá, služobný pes a technický prostriedok nazabránenie odjazdu motorového vozidla.
2. Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník MsP povinný vyzvať osobu proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude proti nej použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, ked je sám napadnutý alebo keď je ohrozený život a zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.
3. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje príslušník MsP podľa konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zakročuje nespôsobil neprimeranú ujmu.
4. Príslušník MsP o použití donucovacieho prostriedku spíše záznam a predloží ho náčelníkovi MsP, ktorý je povinný vyhodnotiť jeho oprávnenosť.
5. Príslušník MsP pri výkone povolania a za podmienok ustanovených zákonom nosí krátku guľovú zbran, ktorej držiteľom je mesto. Použiť zbran je oprávnenýlen v prípade nutnej obrany a krajnej núdze alebo aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby osoba od útoku upustila.


§ 15
Preukazovanie príslušnosti k MsP a preukaz
1. Príslušník MsP preukazuje svoju príslušnosť k MsP preukazom príslušníka, rovnašatou s identifikacným číslom viditelne umiestneným, ako aj ústnym vyhlásením „Mestská polícia.“
10 § 10-12 zákona c. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
11 § 19 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
2. Preukaz obsahuje oznacenie "Mestská polícia Zvolen", identifikacné číslo, meno
a priezvisko, fotografiu príslušníka a podpis primátora.
3. Preukaz sa môže používať len pri plnení úloh MsP.
4. Pred zákrokom je príslušník MsP povinný preukázať svoju príslušnost k MsP. Nemusí tak urobiť len v prípadoch, ked to povaha a okolnosti zákroku neumožnujú.


§ 16
Rovnošata
1. Rovnošata príslušníka mestskej polície je jednotná na celom území Slovenskej republiky. V prechodnom období do 31.12.2007 je možné používať rovnošatu podľa doterajšieho VZN o MsP.
2. Rovnošatu nosí príslušník iba pri plnení úloh mestskej polície, alebo na základe rozhodnutia primátora.
3. Okrem základných výstrojných súciastok určených zákonom o obecnej polícii používa príslušník mestskej polície aj tieto dalšie výstrojné súčiastky:
- rovnošata slávnostná – sako, nohavice, košeľa biela s dlhým
rukávom, košela biela s krátkym rukávom – náčelník
- čiapka pletená tmavomodrá
- opasok na nohavice
- tričko biele
- ponožky tmavomodré letné
- ponožky zimné
- rukavice kožené
- topánky letné a zimné
- púzdro na zbran, zásobník, nôž, putá, kaser, rádiostanicu
- bunda zimná
- bunda prechodná
- nohavice zimné
- výcviková rovnošata (taktická bunda, tricko, nohavice, šiltovka, obuv) alebo
kombinéza
- taktická vesta čierna
- rolák tmavomodrý
- taška na doklady
- záves na obušok
- očko na baterku
- chránič sluchu
- chránič zraku
- putá
- kaser
- nôž
- píšťalka kovová
- obušok
- odznak služobný na čiapku
- odznak identifikačný
- cyklistické nohavice krátke a dlhé
- cyklistické rukavice
- cyklistické tričko
- cyklistická prilba
- slnečné okuliare
- cyklistické topánky
- pršiplášť
- reflexná vesta žltá
- nepriestrelná vesta
- ochranná prilba so štítom
- zastavovací terč
4. Výcvikovú rovnošatu alebo kombinézu používajú príslušníci iba na základe príkazu náčelníka MsP a to najmä v prípadoch zabezpečovania akcií, pri ktorých môže dôjsť k hromadnému narúšaniu verejného poriadku, pri vykonávaní služobnej, taktickej alebo streleckej prípravy, preventívno-propagacných akciách a pod. Výcviková rovnošata je čiernej farby a na chrbtovej časti má nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkostou písmen 20mm – 35 mm s bielou farbou písmen. Súčasťou tejto rovnošaty sú vysoké topánky (kanady) čiernej farby, opasok s púzdrom na zbraň a ostatnými výstrojovými súčiastkami čiernej farby a šiltová čiapka čiernej farby s nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA“ na čelnej casti s veľkosťou písmen najmenej 20 mm. Farba písmen je biela.
5. Príslušníci MsP používajú reflexnú vestu v prípade zastavovania vozidiel. Na chrbtovej časti je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen 30mm - 50mm. Farba písma je čierna.
6. Nepriestrelná vesta sa používa najmä v prípadoch zabezpečovania akcií, pri ktorých môže dôjst k hromadnému narúšaniu verejného poriadku, obmedzovania osobnej slobody páchateľovi trestnej činnosti, ktorý je ozbrojený, ako aj v iných životunebezpečných situáciách. Vesta je čiernej farby s nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA“ umiestneným na chrbtovej časti s veľkosťou písmen 20mm – 35 mm bielej farby a na prednej časti vpravo hore s veľkosťou písmen 7mm – 10 mm bielej farby.
7. Ochranná prilba so štítom sa používa v prípadoch zabezpečovania akcií, pri ktorých môže dôjsť k hromadnému narušeniu verejného poriadku. Prilba ječiernej farby s nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA“ umiestneným na prednej časti s veľkosťou písmen 20mm a farba písma je biela.
8. Podrobnosti o používaní výstrojových súčiastok bližšie určuje smernica schválená primátorom mesta.

§ 17
Porušenie ustanovení tohoto VZN mesta a organizačného poriadku MsP je porušením základných pracovných povinností príslušníka MsP a v zmyslezákonníka práce je porušením pracovnej disciplíny. Takúto skutocnosť náčelník MsP predloží spolu so svojím stanoviskom k riešeniu primátorovi mesta.


§ 18
Sťažnosti občanov na príslušníkov MsP
Stažnosti a podnety na protiprávne konanie príslušníkov sa riešia v zmysle platnej 12 Zákonník práce c. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov Zákon o sťažnostiach č. 152/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

ČASŤ ŠIESTA


§ 19
Spolupráca s inými orgánmi
MsP pri plnení svojich úloh spolupracuje s príslušnými službami policajného zboru,
predovšetkým s Obvodným oddelením Policajného zboru Zvolen. Ďalej v potrebnom rozsahu spolupracuje s ďalšími policajnými zložkami pôsobiacimi v obvode pôsobnosti MsP a podľa potreby s ďalšími orgánmi a organizáciami na území mesta, ktorých zriadovateľom je mesto. Okrem toho MsP spolupracuje s orgánmi štátnej, zdravotnej a veterinárnej správy, štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, hygieny, nad bezpečnostou práce a požiarnej ochrany.


§ 20
Oznámenia a podnety obcanov
Príslušníci MsP pôsobiaci v policajných okrskoch a rajónoch spolupracujú s poslancami MsZ pôsobiacimi v príslušných obvodoch, občanmi a občianskymi aktivitami, prijímajú ich upozornenia a oznámenia vo veciach verejného poriadku
a tieto využívajú pre zlepšenie plnenia svojich úloh.


ČASŤ SIEDMA
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA


§ 21
Kontrola dodržiavania
Kontrolu dodržiavania tohoto VZN je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór mesta, primátor mesta a komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ a poslanci MsZ.


§ 22
1. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie c. 27 v znení noviel.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom vo Zvolene, uznesením č. 37/2007, dna 26. 3. 2007 a jeho
účinnosť nastáva l5 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.


Ing. Miroslav K u s e i n, v. r.
primátor mesta Zvolen 
Zvolen 27. 3. 2007

Poznámka: 102
1. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie c. 27 v znení noviel.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Zvolene, uzn. č. 37/2007, dna 26. 3. 2007Úvodná stránka