Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 103 o určení názvov ulíc v lokalite Zlatý potok - Sarvaška II.

Schválené: 23.4.2007

Vyhlásené: 26.4.2007

Účinnosť: 10.5.2007

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Zvolen v zmysle § 2 b), § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Zvolen o určení názvov ulíc
v lokalite Zlatý Potok - Sarvaška II:


§ 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") určuje názvy nových ulíc v lokalite Zlatý Potok - Sarvaška II.
2. Grafické vyobrazenie nových ulíc tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.


§ 2
Určenie názvov ulíc
1.V lokalite Zlatý Potok - Sarvaška II. sa určujú pre nové ulice názvy:
a/ Fialková
b/ Konvalinková
b/ Levanduľová
c/ Nevädzová
d/ Nezábudková
e/ Podbeľová
f/ Púpavová
g/ Snežienková


§ 3
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Zvolene dňa 23. apríla 2007, uznesením ��. 47/2007 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Vo Zvolene 26.04.2007
Ing. Miroslav K u s e i n, v. r.
primátor mesta Zvolen

Poznámka: 103Úvodná stránka