Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Trhový poriadok Pyramída Centrum

Schválené: 1.12.1998

Vyhlásené: 2.12.1998

Účinnosť: 17.12.1998

PYRAMÍDA-CENTRUM, Kozačeka č.8, Zvolen vzhľadom na účinnosť zákona č. 178/98 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania ľ služieb na trhových miestach a VZN Mesta Zvolen č.43 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vydáva tento trhový poriadok pre banketové miestnosti Pyramída-Centrum vo Zvolene.

Určenie priestranstva príležitostného trhu
Priestorom konania príležitostného trhu sú banketové miestnosti v Pyramíde-Centrum vo Zvolene, ktorého správcom je vedúci reštaurácie Centrum.

Označenie príležitostného trhu údajmi o predávaných výrobkoch a poskytovaných službách
Predávajúci je povinný :
- označiť svoje predajné miesto, zariadenie, obchodným menom a sídlom, resp. miestom podnikania, menom a priezviskom osoby zodpovednej za obchodnú činnosť a prevádzkovou dobou,
- zreteľne označiť predávané výrobky, príp. poskytované služby cenou.

Podmienky a povinnosti predávajúcich
V banketových miestnostiach reštaurácie Centrum, ako priestranstva na konanie príležitostného trhu môžu predávať:

a) právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (Obchodný zákonník, Živnostenský zákon)

Nesmú predávať:
a) osoby mladšie ako 18 rokov,
b) zahraničné osoby bez oprávnenia na podnikanie
Predávajúci je povinný predložiť správcovi príležitostného trhu doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov, príp. poskytovanie služieb, preukaz totožnosti.
Povoleným sortimentom predaja sú výrobky nepotravinárskeho charakteru, najmä textilné a odevné výrobky, obuv drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky pri dodržaní náležitostí vyplývajúcich zo zákona č.455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Zakázané je predávať výrobky, príp. služby nevymenované vo vyššie uvedenom odseku.
Predávajúci je povinný preukázať sa správcovi príležitostného trhu súhlasom MsÚ o jeho konaní.
Predávajúci je povinný dodržiavať pokyny správcu príležitostného trhu, trhový poriadok a VZN mesta Zvolen č.43.
Pri nedodržaní uvedených podmienok a povinností predajcom, môže správca okamžite ukončiť príležitostný trh.

Doba a čas predaja
Predaj bude realizovaný lx v mesiaci maximálne dva dni, resp. po schválení primátorom mesta Zvolen v čase od 08.00-do 18.00 hod.

Cenník vstupného na príležitostný trh
Výška vstupného je určená dohodou správcu príležitostného trhu a uchádzača o predaj, minimálne však 3000,-Sk na deň.

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny
Predávajúci je povinný dodržiavať zásady osobnej hygieny, čistotu a poriadok v banketových miestnostiach počas predaja i po jeho skončení v celom okolí reštaurácie Centrum, taktiež dodržiavať zásady pri ochrane a bezpečnosti zdravia a požiarnej ochrane.

Záverečné ustanovenia
Kontrolu dodržiavania VZN mesta Zvolen č.43 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb a tohto trhovového poriadku vykonáva okrem iných kontrolných orgánov aj Mestská polícia. Nedodržiavanie ustanovení VZN č. 43 a trhového poriadku sa považuje za porušenie paragrafu 42 zák. č.372/90 Zb. o priestupkoch.
Tento trhový poriadok schválený ako VZN mesta Zvolen č.48 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

Mgr. Dušan Lizoň, primátor mesta Zvolen v.r.
Ing.Milan Čačko, CSc., správca príležitostného trhu, Pyramída Centrum

Poznámka: 48Úvodná stránka