Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 104 o záväznej časti Územného plánu zóny Zvolen - Čierne zeme - Trňanský chodník

Schválené: 28.5.2007

Vyhlásené: 6.6.2007

Účinnosť: 20.6.2007

 

I. Účel.
VZN vymedzuje záväznú časť Územného plánu zóny Zvolen – Čierne zeme – Trňanský chodník, jeho funkčné a priestorové usporiadanie, záväzné regulatívy, limity využitia územia v územnom rozsahu podľa grafickej častiúzemnoplánovacej dokumentácie. Územný plán zóny Zvolen – Čierne zeme – Trňanský chodník je po schválení v MsZ v zmysle § 26 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, záväzným podkladom pre rozhodovanie v celom riešenom území.


II. Záväzné regulatívy.
A. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb Pre regulovanie funkčného a priestorového usporiadania územia je záväzným dokumentom výkres B-5 ÚPN Z – výkres funkčnej a priestorovej regulácie. Riešené územia pre ÚPN Z Zvolen – Čierne zeme - Trňanský chodník je vymedzené nasledovne:
· Z južnej strany navrhovanou zbernou komunikáciou funkčnej triedy B1 MZ 14/60 vrátane napojenie na Strážsku cestu a križovatky na ceste I/66 ( C2 MO 8/40)
· Z východnej strany Kováčovským potokom
· Zo severnej strany navrhovanou hranicou zastavaného územia a ochrannou a
izolačnou zeleňou
· Zo západnej strany masívom vzrastlej zelene – „meandrom Hrona “, tvoriacim hranicu medzi rôznymi funkčnými plochami. ( zmiešané územia s mestskou štruktúrou a zmiešané územia nezávadnej výroby )
Parcelné čísla všetkých regulovaných pozemkov sú uvedené v tabuľkovej časti 3.1


Z hľadiska funkčného členenia je riešené územie diferencované nasledovne:
- lokalita A – Skladové a administratívne centrum, situované západne od cesty I/66, z južnej strany ohraničený navrhovanou komunikáciou B2, západnú a severnú hranicu tvorí parcela č. 3833/2 resp. hranica KÚ mesta Zvolen,
- lokalita B – Centrum obchodu a služieb je umiestnené na ploche ohraničenej
z južnej strany navrhnutou komunikáciou B1, z východu obslužnou komunikáciou
C2 a hranicou parcely č. 3833/1,

2
- lokalita C – Bytová zástavba je riešená na ploche ohraničenej z južnej strany
zbernou komunikáciou B1, z východu Kováčovským potokom, zo západnej a
severnej strany hranicu tvorí obslužná komunikácia C2,
- lokalita D – Meander Hrona, zeleň, prvky ÚSES, situovaný severne od lokality A a B až po hranicu KÚ mesta Zvolen B. Regulatívy priestorového usporiadania verejného dopravného a technického vybavenia


B.1. Regulatívy dopravy
- rešpektovať existujúcu trasu cesty I/66 v kategórii MZ 21,5/60 (MZ 24/60)
- riešené územie dopravne sprístupniť z priesečnej svetelne riadenej križovatky s cestou I/66
- rešpektovať trasu veľkého vonkajšieho okruhu vo funkcii zbernej komunikácie B1 v kategórii MZ 14/60
- riešiť prepojenie vonkajšieho okruhu s cestou III/069002 komunikáciou C2 kategórie MO 9/50
- rešpektovať navrhovanú trasu komunikácie v kategórii B2 12/60 s pokračovaním severne od existujúceho areálu f Continental pre vytvorenie dopravného napojenia lokality medzi rýchlostnou cestou R1 a cestou I/66 ( pre napojenie navrhovanej výstavby je možné riešiť obslužnú komunikáciu C2 kategórie MO 8/40)
- priamu obsluhu jednotlivých areálov riešiť sieťou obslužných komunikácií funkcie C2 resp. C3 v kategórii MO 8/40
- parkovanie a odstavovanie vozidiel riešiť v počtoch v zmysle STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií
- parkovanie a odstavovanie riešiť na vlastných pozemkoch investorov v zmysle vyhl. č.532/2002 Z.z.
- min. 4 % parkovacích plôch riešiť v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z.z. pre imobilných občanov
- pozdĺž komunikácií riešiť chodníky min. šírky 2,0 m s prepojením na existujúci systém peších komunikácií a chodníkov
- riešiť priechody pre peších v priestore križovatky so stredným deliacim pruhom šírky 3,0 m na ceste I/66
- riešiť obojsmerný peší a cyklistický chodník v smere Lanice – Kováčová východným okrajom riešeného územia v polohe popri Kováčskom potoku v min. šírke 3 m
- rezervovať koridory pre vedenie cyklistických chodníkov popri komunikáciách v riešenom území
- pre potreby hromadnej dopravy využiť existujúci systém liniek a zastávok MHD


B.2. Regulatívy vodného hospodárstva

B.2.1.Vodovod
- rozšírenie verejnej vodovodnej siete až okraj riešeného územia napojením na
vodovodnú okružnú sieť vybudovanú v rámci stavby CONTINENTAL TEVES.
- rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete v území hromadnej bytovej výstavby
napojením na novoriešené zásobné vodovodné potrubie.
B.2.2.Kanalizácia
- vybudovať hlavnú jednotnú kanalizáciu – odvedením všetkých odpadových vôd do jestvujúcej verejnej kanalizácie – zberač „F“
- vybudovať oddelenú kanalizáciu v lokalite A – (skladové hospodárstvo) so
zabezpečením prečistenia prípadných zaolejovaných vôd


3
B.2.3.Drenáž – odvedenie povrchových vôd
- vybudovať preložku jestvujúcej hĺbkovej drenáže mimo riešený objekt vybavenosti v lokalite „B“ (obchody a služby)
- realizovať prepojenie hlavných zvodov melioračnej drenáže z územia lokality „A“

(1.etapa výstavby)
- realizovať prekrytie jestvujúcich zemných melioračných priekop v zastavanom území od štátnej cesty E77 až do recipientu Kováčovského potoka
- posúdiť kapacitné prietoky v toku Kováčovského potoka a zabezpečiť ochranu
riešeného územia úpravou územia resp. ochrannou hrádzou
B.3. Regulatívy – energetika
B.3.1.Elektrorozvody
- vybudovať prívodné rozvody elektrickej energie od káblovej linky č.301 a BALKAN a trafostanice
- riešiť verejné osvetlenie komunikácií a parkovísk
- pri skladovo-administratívnom centre a obchodnom centre riešiť areálové osvetlenie
B.3.2.Zásobovanie plynom
- realizácia STL plynovodov do lokality A ( 1. etapa)
- realizácia plynových prípojok v riešenom území ( 3.etapa)
B.3.3.Slaboprúd
- prívodný slaboprúdový kábel z RSÚ – Zvolen Západ k sústreďovaciemu bodu
C. Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch
- Hlavná vytyčovacia os a osnova navrhovanej zástavby je odvodená od trasovania jestvujúcej Strážskej cesty resp. z kolmého smeru navrhovanej obslužnej komunikácie C2.
- Poloha napojenia obslužnej komunikácie C2 na Strážsku cestu je určená vzdialenosťou od Kováčovského potoka a bytového domu sídliska Zvolen – Západ – viď výkr. č. B-5 vo vzdialenosti 34,1 m osove.
- Komplex skladového hospodárstva a administratívy je situovaný na parcele č. 3833/2 vo vzdialenosti 72,5 m od osi cesty I/66. Maximálna disponibilná plocha pre zástavbu objektami je stanovená 205 x 124 m. Výškové zónovanie je min. 2 podlažia a max. 25 m.
- Výškové osadenie objektov je stanovené v závislosti na možnom odkanalizovaní územia areálu. Podlaha 1.np objektov je navrhnutá na niveletu min. 287,40 m n.m..
- Objekty obchodného centra a služieb sú umiestnené na parcele č. 3833/1 vo vzdialenosti 50 m od cesty I/66 a 54 m a 32,5 m od osi komunikácií B2 a C2. Hĺbka zástavby je stanovená na max. 155 m. Vo vymedzenom areáli je riešená statická doprava pre celý komplex obchodno-zábavného centra. Niveleta podlahy 1.np je stanovená na kótu min. 287,00 m n.m..
- V rámci územia budú umiestnené maximálne tri funkčné plochy objektov vybavenosti.
- Bytová zástavba je riešená v lokalite medzi Kováčovským potokom, navrhovanými komunikáciami B1, C2.


4
- Založená osnova zástavby je navrhnutá a uličné čiary sú odvodené od osi obslužných komunikácií C2 vo vzdialenosti min. 14,0 m.
- Výškové zónovanie bytových objektov je max. 5 nadzemných podlaží.
- Počet bytov je určený v závislosti na obložnosti bytov a dosiahnutí minimálnej hustoty 250 obyvateľov / ha.
- Bytové objekty sú navrhnuté bez podpivničenia vzhľadom na agresívne spodné vody v danej lokalite.
- Garážovanie je riešené v 1. n.p. bytových domov.
- Plochy pre krátkodobú rekreáciu obyvateľov sú riešené v nadväznosti na polohu
Kováčovského potoka a jeho sprievodnú zeleň.
- Medzi bytovými objektami a obchodno-zábavným centrom je navrhnutá izolačná zeleň pozdĺž obslužnej komunikácie C2.
- Hĺbka zástavby bytových objektov je min. 10 m.
- Výškové osadenie bytových domov je stanovené na kótu podlahy 1.np - 287,00 m n.m..


Meander bývalého toku Hrona - Regulatívy pre realizáciu zámeru
(1) polygonálne plochy trávnikov,
Plochy sú vyznačené v situácii. Tvoria ich miešané zmesi, odolné na zošľapávanie. V manažmente trávnikov je potrebné zabezpečiť stále kosenie.
(2) časť meandra - línia vysokej stromovej vegetácie
(2.1) Z hľadiska vnútornej štruktúry porastu, pri šírke 70-100 m je možné ho vnútorne štrukturovať a ponímať ako krajinársky prvok.
(3) kríkové formácie na okraji zastavaných a spevnených plôch a pri potoku
(3.1.) V kontakte s navrhovanými plochami sa nachádzajú lokálne cenné vŕbové
porasty kategórie „B,“ ktoré vytvárajú významný prírodný prvok. Odporúčame zachovať ich a organicky začleniť do navrhovanej funkcie zastavaných plôch.


D. Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby
- v oblasti funkčného členenia mestských sektorov sú vytvorené podmienky pre realizáciu nového mestského sektoru s prevažujúcimi funkciami vyššej občianskej vybavenosti a bývania
- v oblasti štruktúry osídlenia sú vytvorené podmienky pre realizáciu vnútorného
dopravného systému mesta napojeného na organizmus mesta.
- rešpektovať lokality existujúcich prírodných spoločenstiev, návrh rekonštrukcie meandra Hrona formou výrazného masívu urbanizovanej zelene, vrátane sprievodnej zelene Kováčovského potoka a parkovej zelene v urbanizovanom prostredí riešeného územia.
- revitalizovať sprievodnú vegetáciu Kováčovského potoka a aj jej stanovišťa – koryta toku a jeho okolia.
- situovať aleje drevín popri hlavných komunikáciách, ktoré budú priestorovo oddeľovať pešie komunikácie od cestných.
- v rámci návrhu sadových úprav jednotlivých objektov riešiť solitéry aj skupiny stromov.
- dotvorenie jednotlivých vnútroblokov zóny riešiť využitím sadovníckych úprav pomocou mobilnej vegetácie na miestach, kde funkčno-prevádzkové vzťahy neumožnia výsadbu stabilnej drevinovej vegetácie.


E. Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
Na všetky stavby navrhované v UPN –Z sa vyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.


5
F. Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
V zmysle navrhnutého urbanistického riešenia dôjde k zmene organizácie územia a využitia pozemkov. Na základe nového usporiadania územia vznikne potreba úpravy hraníc pozemkov.
K prevažnej väčšine pozemkov má investor právo a preto kúpou pozemkov dôjde k ich sceleniu a následne deleniu na základe priestorového riešenia územia v zmysle určených hraníc jednotlivých regulačných celkov.
- funkčné využitie plôch je dokumentované v tab. č. 6 a tab. č.7.

 
Tabuľka č. 6 Parcely E KN – funkčné využitie plôch

Číslo

parcely

FunkciaČíslo
parcely
FunkciaČíslo
parcely
Funkcia
 ABCDE ABCDE ABCDE
 3632/1     3879    ■  3857    ■ 
 3631/1     3824    ■  3860    ■ 
 3630/1     3823    ■  3861    ■ 
 3632/2  ■    3880-82    ■  3864    ■ 
 3631/2  ■    5320/4    ■  3865    ■ 
 3630/2  ■    5320/5    ■  3868    ■ 
 3840/2  ■    5320/1    ■  3869    ■ 
 3833/1  ■    5320/2    ■  3871    ■ 
 3663  ■    3872    ■  3636/1     ■
 3664   ■   3870    ■  3642/1     ■
 3665   ■   3867    ■  3641/1     ■
 3668   ■   3866    ■  3637/1     ■
 3669   ■   3863    ■  3635/1     ■
 3670   ■   3862    ■  3632/1     ■
 3672/2   ■   3859    ■  3631/1     ■
 3667/1   ■   3858/1    ■  3630/1     ■
 3672/1   ■   3855/1    ■  5181     ■
 3671/4   ■   5321/3    ■  3611/1     ■
 3671/2   ■   3854/1    ■  3611/2     ■
 3671/3   ■   3851/1    ■  3611/3     ■
 3719   ■   3850/1    ■  3611/4     ■
 3833/1   ■   3847/1    ■  3614/1     ■
 3828    ■  3846/1    ■  3632/2     ■
 3827    ■  3843/1    ■  3635/2     ■
 3829    ■  3842/1    ■  5321/2     ■
 3830    ■  3834/2    ■  3662     ■
 3831    ■  3835    ■  3663     ■
 3832    ■  3836    ■  3664     ■
 3834/1    ■  3837    ■  3665     ■
 3842/2    ■  3838    ■  3672/2     ■
 3843/2    ■  3839    ■  3667/1     ■
 3846/2    ■  3841    ■  3672/1     ■
 3847/2    ■  3844    ■  3668     ■
 3850/2    ■  3845    ■  3669    ■ 
 3851/2    ■  3848    ■  3670     ■
 3873-76    ■  3849    ■  3671/4     ■
 3877/2    ■  3852    ■  3833/1     ■
 3877/1    ■  3853    ■       
 3878    ■  3856    ■       


Vysvetlivky:
A – plocha skladového hospodárstva
B – plocha občianskej vybavenosti
C – plochy zástavby bytov
D – plochy zelene (meander)
E – plochy komunikácií


Tabuľka č. 7 Parcely reg. C KN – funkčné využitie plôch

Číslo
parcely
FunkciaČíslo
parcely
Funkcia
 ABCDE ABCDE
3643/1 ■    3827/13    ■ 
3643/3 ■    3827/2    ■ 
3729/6 ■    3826    ■ 
3840/2 ■    3825    ■ 
3832/4 ■    3827/1    ■ 
3832/3 ■    3832/1    ■ 
3865/2 ■    3832/2    ■ 
3731/10  ■   3840/3    ■ 
3729/9  ■   3865/1    ■ 
3729/8  ■   3643/1    ■ 
3731/11  ■   3643/3     ■
3729/7  ■   3600/5     ■
3730/10  ■   3827/3     ■
3730/11  ■   3731/11     ■
3729/10  ■   3729/2     ■
3729/2  ■   3731/7     ■
3730/9  ■   3730/5     ■
3832/6  ■   3729/3     ■
3827/13  ■   3729/4     ■
3730/5  ■   3730/6     ■
3729/3   ■  3730/7     ■
3730/6   ■  3731/6     ■
3730/7   ■  5303/2     ■
3730/2   ■  3730/1     ■
3827/7   ■  3730/9     ■
3827/13   ■  3832/6     ■
3730/9   ■  3827/13     ■
3832/6   ■   3730/2     ■


Vysvetlivky:
A – plocha skladového hospodárstva
B – plocha občianskej vybavenosti
C – plochy zástavby bytov
D – plochy zelene (meander)
E – plochy komunikácií

G. Pozemky na verejnoprospešné stavby

Verejno-prospešné stavbyč. parciel kat. Eč. parciel kat. C
VV (vodovod)3646/1 3636/1 3833/1 3670 3643/1 3731/6 
  3645/1 3635/1 3662 3671/4 3643/3 3730/1
  3644/1 3632/1 3663 3833/1 3827/3 3730/2
  3640 3631/1 3664  3731/11 3730/9
  3642/1 3630/1 3665  3731/1 3832/6
  3641/1 3635/2 3668  3729/2 3827/13
  3637/1 5321/2 3669  3731/7 3600/2
 VT (teplovod) 36513654/1 3635/2 3665 3731/5 3730/6 
  3650 3643 3632/2  3731/11 3731/5
  3647 3642/2 5321/2  3729/2 3731/9
  3646/2 3641/2 3663  3730/9 3731/9
  3645/2 3637/2 3833/1  3832/6 3731/6
  3648 3636/2 3664  3730/5 3827/13
 VK (odvodňovacia kanalizácia) 3614/4 3672/2   3840/1 
  5181 3673   3729/1 3729/5
  3631/2 3719   3643/3 3731/8
  3840/2 3832   3827/3 3733/1
  3630/2 3833/1   3729/7 3729/6
  3631/2    3731/10 3840/2
  5321/2    3731/11 3832/4
  3663    3729/2 3832/3
  3664    3730/5 3865/2
  3665    3729/4 3827/13
  3667/1    3731/6 3730/9
  3672/1    3729/4 3832/6
 VP (plyn) 36503642/2 3636/2 3665 3827/3 3730/2 
  3647 3641/2 3635/2 3668 3643/1 3730/9
  3671/4 3637/2 5321/2 3669 3643/3 3832/6
  3833/1 3635/1 3662 3670 3731/11 3827/13
  3646/2 3632/1 3661  3731/1 3731/7
  3645/2 3631/1 3663  3729/2 3731/6
  3643 3630/1 3664  3730/1 
 VTK (slaboprúd) 36513641/2 3664  3827/3 3827/13 
  3650 3637/2 3665  3731/11 
  3647 3636/2 3668  3729/2 
  3646/2 3635/2 3833/1  3730/5 
  3645/2 3632/2 3670  3730/6 
  3644/2 3631/2   3730/1 
  3643 5321/2   3730/9 
  3642/2 3663   3832/6 
 VE (VN) 36503632/2 3632/1  3600/2 3730/6 
  3647 3631/2 5181  3827/3 3730/2
  3646/2 3630/2   3731/10 3827/3
  3645/2 3840/2   3729/7 3643/1
  3644/2 3833/1   3730/10 3643/3
  3643 3663   3730/11 3729/1
  3642/2 3664   3730/9 3840/2
  3641/2 3665   3729/8 3832/2
  3637/2 3669   3731/11 3865/2
  3636/23670    3729/2 
  3635/2 3671/4   3730/5 
 VK (jednotná kanalizácia) 3630/13664   3600/5 3730/6 
  3631/1 3665   3643/1 3730/1
  3632/1 3668   3827/3 3730/9
  3635/1 3833/1   3731/11 3832/6
  3635/2 3670   3729/2 3827/13
  5321/2 3671/4   3729/3 3831/7
  3662    3730/5 3731/6
  3663     3730/2
 VD (doprava) 3636/13632/2 3833/1  3643/3 3730/2 
  3642/1 3635/2   3643/1 3730/9
  3641/1 5321/2   3600/6 3832/6
  3637/1 3662   3827/3 3827/13
  3635/1 3663   3731/11 5303/2
  3632/1 3664   3729/2 
  3631/1 3665   3731/7 
  3630/1 3672/2   3730/5 
  5181 3667/1   3729/3 
  3611/1 3663   3729/4 
  3611/2 3669   3730/6 
  3611/3 3670   3730/7 
  3611/4 3671/4   3731/6 
  3614/1    3730/1 
 VO 38283880-82  3846/13861   
  3827 5320/4 3843/1 38643827/13  
  3829 5320/5 3842/1 3865 3827/2 
  3830 5320/1 3834/2 3868 3826 
  3831 5320/2 3835 3869 3825 
  3832 3872 3836 3871 3827/1 
  3834/1 3870 3837 3877/1 3832/1 
  3842/2 3867 3838  3832/2 
  3843/2 3866 3839  3840/3 
  3846/2 3863 3841  3865/1 
  3847/2 3862 3844   
  3850/2 3859 3845   
  3851/2 3858/1 3848   
  3873-76 3855/1 3849   
  3877/2 5321/3 3852   
  3878 3854/1 3853   
  3879 3851/1 3856   
  3824 3850/1 3857   
  3823 3847/1 3860   


III. Zoznam verejnoprospešných stavieb

 
Rozhodujúce verejnoprospešné stavby vyplývajúce zo zámerov ÚPN Z, pre ktoré je potrebné až do doby ich realizácie rezervovať územie a vytvárať územnotechnické podmienky a pre ktorých realizáciu je možno pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť (§ 108, ods.2 stavebného zákona). Verejný záujem sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní (§ 112 stavebného zákona).

Pre vymedzenie verejnoprospešných stavieb je záväzným dokumentom výkres B-6 ÚPN Z - výkres verejnoprospešných stavieb.


Tabuľka č. 8 Verejnoprospešné stavby

OznačenieDruhNázov
VD-1 Dopravnépriesečná svetelne riadená križovatka vonkajšieho mestského
okruhu a cesty I/66
VD-2 vonkajší mestský okruh vo funkcii B1 a kategórii MZ 14/60
VD-3 prepojenie vonkajšieho okruhu s cestou III/069002 - komunikáciou
B3 kategórie MZ 9/50
VD-4 prepojenie smerom západným obslužnou komunikáciou kategórie
B2 12/60
VD-5 sieť obslužných komunikácií funkcie C2 resp. C3 v kategórii MO
8/40 v riešenom území
VD-6 pešie chodníky v riešenom území
VD-7  cyklistické chodníky v riešenom území
VV-1 Vodovodhlavný prívod vodovodu DN 300
VV-2 zokruhovanie DN 100 – DN 150
VV-3 nadzemné požiarne hydranty
VK-1 Kanalizáciajednotná DN 1600 – DN 300
VK-2 drenáž
VE-1 Elektroprívod el. od káblovej linky č.301
VE-2 prívod el. od rozvodne Balkán
VE-3 Trafostanice
VP-1 Plynmiestne STL plynovody - 1. etapa – skladové centrum
VTK-1 Slaboprúdprívod slaboprúdu 1. etapa – skladové centrum
VTK-2 prívod slaboprúdu 2. etapa – obchodné centrum
VT-1 Teplovodprívod teplovodu
VO-1 Zeleňmeander
VO-2 sadové úpravy – Bytový komplex

Súčasťou VZN č.104 je kópia výkresu B- 6„Výkres verejnoprospešných stavieb
z Územného plánu zóny Zvolen – Čierne zeme – Trňanský chodník“.


IV. Záverečné ustanovenia.
Územný plán zóny Zvolen – Čierne zeme – Trňanský chodník je uložený na Mestskom úrade vo Zvolene, odbore územného plánovania, na príslušnom stavebnom úrade, ktorým je Mesto Zvolen a na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene svojím uznesením č.60/2007 dňa
28.5.2007 a nadobúda účinnosť dňa 20. 6. 2007.


Ing. Miroslav K u s e i n
primátor mesta ZvolenÚvodná stránka