Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 105 o záväznej časti Územného plánu zóny Zvolen - Čierne zeme - Tepličky

Schválené: 28.5.2007

Vyhlásené: 6.6.2007

Účinnosť: 20.6.2007

 

I. Účel.
VZN vymedzuje záväznú časť Územného plánu zóny Zvolen – Čierne zeme -Tepličky, jeho funkčné a priestorové usporiadanie, záväzné regulatívy, limity využitia územia v územnom rozsahu podľa grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie. Územný plán zóny Zvolen – Čierne zeme – Tepličky je po schválení v MsZ v zmysle § 26 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, záväzným podkladom pre rozhodovanie v celom riešenom území.


II. Záväzné regulatívy.


A. REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA POZEMKOV A STAVIEB
Pri riadiacom procese zameranom na určenie podmienok pre dlhodobé usmerňovanie investičnej činnosti v riešenom území a určovaní zastavovacích a iných regulačných podmienok pre územné rozhodovanie je potrebné dodržiavať nasledovné záväzné regulatívy definované pre celé riešené územie vymedzené zo severnej strany navrhovanou cestou B1 MZ v zmysle ÚPN M Zvolen, z východnej strany Kováčovským potokom, z južnej strany Strážskou cestou - B2 MZ 12/60 a zo západnej strany cestou I/66 Zvolen – Banská Bystrica: Rozloha riešeného územia predstavuje cca 18,74 ha. Vymedzenie riešeného územia je dokumentované v grafickej časti návrhu ÚPN Z.


A.1. REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA
Pre regulovanie funkčného využitia pozemkov je záväzným dokumentom výkres č.2 ÚPN Z - komplexný urbanistický návrh
· umiestňovať zariadenia občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu poskytujúce služby obchodu, občerstvenia, oddychovo-zábavných aktivít, administratívy a prechodného ubytovania,
· vylúčiť z územia výrobu, výrobné služby, skladovanie ako samostatné prevádzky,


2
· v území je možné umiestniť drobné prevádzky výroby, výrobných služieb výhradne ako súčasť, doplnkovú funkciu k obchodným zariadeniam pričom výrobné prevádzky môžu zaberať max. 15% zastavanej plochy objektu,
· vylúčiť z územia ostatné prevádzky, ktoré môžu spôsobovať hluk, prach, vibrácie, alebo iným spôsobom zaťažovať životné prostredie ( pôdu, vodu, ovzdušie...),
· v území nie je možné umiestňovať čerpacie stanice pohonných hmôt (benzín, nafta, plyn)
· v území nie je možné umiestňovanie samostatných objektov na trvalé bývanie,
· bývanie trvalého charakteru považovať len ako doplnkovú funkciu v objekte –
pohotovostný alebo domovnícky byt,
· umiestňovanie samostatných športových zariadení (nie ako súčasť funkcie obchodného objektu), dopravných zariadení (čerpacie stanice a pod.) okrem zodpovedajúcich parkovacích miest je na území zóny neprípustné.
A.2. REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
Pre regulovanie priestorového usporiadania je záväzným dokumentom výkres č.7 ÚPN Z - návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia, limity využitia územia
· objekty umiestňovať pozdĺž komunikácií, Strážska cesta, I/66 a C2,
· uličná čiara zo strany Strážskej cesty je určená na 30 m od osi tejto komunikácie,
· uličná čiara zo strany navrhovanej komunikácie B1 MZ je určená na min. 25 m a max. na 45 m od osi tejto komunikácie,
· uličná čiara zo strany štátnej cesty I/66 nie je záväzne určená, rozmiestnenie objektov je definované plošným vymedzením v zmysle grafickej časti,
· uličná čiara zo strany Kováčovského potoka nie je záväzne určená, rozmiestnenie objektov je definované plošným vymedzením v zmysle grafickej časti a je podmienené trasou jestvujúceho kanalizačného zberača
· dodržať minimálne odstupy medzi objektami vymedzené v zmysle grafickej časti,
· výšková hladina objektov – výška atiky je určená max. 16 m od úrovne +0,00 = 285,00 m.n.m., minimálna výška je určená na +8 m od úrovne +285,00m.n.m.,
· zariadenia charakteru prechodného bývania (hotel) resp. administratívu ako urbanistické a kompozičné akcenty v území je možné umiestniť len v sektoroch 1 a 3,
· výšková hladina kompozičného akcentu (hotel, príp. administratíva ) je určená na min. 8 nadzemných podlaží bežnej konštrukčnej výšky – 4 m, max. do výšky 32 m v zmysle grafickej časti,
· umiestňovanie reklamných stĺpov, pylónov, totemov a bilboardov v území je možné len vo vyznačených miestach pri dodržaní max. výšky 32 m v zmysle grafickej časti,
· je neprípustné oplocovanie areálov, pozemkov a budov,
· všetky budovy ako aj priestory riešiť ako bezbariérové, akceptovať legislatívne
požiadavky a požiadavky definované v príslušných technických normách týkajúce sa vybavenia stavieb pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie,
· pred vydaním stavebného povolenia zabezpečiť hydrogeologický prieskum pozemku a predložiť ho ako prílohu dokumentácie pre stavebné konanie.


3
B. REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA VEREJNÉHO
DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA
B.1. DOPRAVA
· rešpektovať existujúcu trasu cesty I/66 v kategórii MZ 21,5/60,
· ochranné pásmo cesty I/66 v zastavanom území mesta je určené na 20 m od osi priľahlého pruhu komunikácie,
· cez cestu I/66 riešiť prechod pre peších do zónou riešeného územia,
· rešpektovať trasu veľkého vonkajšieho okruhu vo funkcii zbernej komunikácie B1 v kategórii MZ s pokračovaním východným smerom premostením Kováčovského potoka,
· akceptovať určené ochranné pásmo komunikácie B1 20 m od osi priľahlého pruhu komunikácie,
· križovatku v severnej časti riešeného územia s navrhovanou zbernou komunikáciou B1 riešiť ako stykovú, riadenú,
· v 1.etape realizácie navrhovanej komunikácie B1 ( prípustné dopravené zaťaženie ) je možné akceptovať jej polovičný profil za podmienky dodržania územnej rezervy pre jej komplexnú realizáciu,
· riešené územie dopravne sprístupniť navrhovanou križovatkou zo Strážskej cesty obslužnou komunikáciou triedy C2 kategórie MO a navrhovanou zbernou komunikáciou funkčnej triedy B1 prevažne dopravného významu s obmedzenou priamou obsluhou v kategórii MZ,
· navrhovanú križovatku na Strážskej ceste s obslužnou komunikáciou C2 riešiť ako úrovňovú v prípade potreby svetelne riadenú križovatku,
· akceptovať rezervu a podmienky pre technické napojenie pokračovania obslužnej komunikácie C2 severným smerom ďalej do územia,
· priamu obsluhu jednotlivých areálov riešiť sieťou obslužných komunikácií funkcie C2 resp. C3 v kategórii MO,
· v rámci PD komunikácií riešiť navádzací systém pre nevidiacich,
· križovatku obslužnej komunikácie funkčnej triedy C2 s obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C3 v dopravnom ťažisku riešenej zóny riešiť ako malú okružnú (MOK),
· ostatné križovatky obslužných komunikácií v riešenej zóne riešiť prevažne stykové (výnimočne priesečné) úrovňové neriadené,
· pozdĺž obslužných komunikácií riešiť chodníky pre peších a cyklistické chodníky,
· riešiť priechody pre peších a pre cyklistov v priestore navrhovaných križovatiek,
· riešiť oddelený chodník a cyklochodník zo severnej strany Strážskej cesty pozdĺž celého riešeného územia min. v šírke 2,25m+1,5m so stredovým pásom zelene, vrátane prvkov drobnej architektúry (lavičky, prístrešky, osvetlenie, odpadkové koše) v zmysle grafickej časti ÚPN Z,
· pozdĺž ostatných cestných komunikácií riešiť chodníky min šírky 2, 0 m s bezpečnostným odstupom 0,5m od cestných komunikácií a cyklistickým chodníkom min. šírky 1,5 m,
· riešiť obojsmerný cyklistický chodník v západnej časti riešeného územia popri ceste I/66 v min. šírke 1,5 m,
· riešiť obojsmerný peší a cyklistický chodník v smere Lanice – Kováčová východným okrajom riešeného územia v polohe popri Kováčskom potoku v min. šírke 3 m,
· parkovanie a odstavovanie vozidiel riešiť v súlade s platnou STN pre každý objekt, pri obchodných zariadeniach riešiť parkovanie ako kumulované, spoločné,


4
· parkoviská riešiť progresívnym spôsobom šetriacim životné prostredie,
· min. 4 % parkovacích plôch riešiť pre imobilných občanov,
· pre jednotlivé stavby riešiť odstavné plochy pre bicykle,
· zásobovacie komunikácie zlučovať a riešiť spoločne pre viacej objektov,
· zachovať a v prípade potreby technicky upraviť zastávky MHD, riešiť novú zastávku MHD na Strážskej ceste,
· pri návrhu PD jednotlivých stavieb výpočtom preukázať zvýšenie hlučnosti od
dopravného zaťaženia vo vzťahu k platnej norme, v prípade prekročenia normových limitov realizovať opatrenia na jej eliminovanie voči jestvujúcim bytovým domom pri Strážskej ceste.


B.2. VODNÉ HOSPODÁRSTVO
· rešpektovať jestvujúce trasy vodovodov v riešenom území (zásobnú vetvu DN 300 vedenú popri Strážskej ceste a hlavné zásobné vodovodné potrubie DN 700) a ich ochranné pásma,
· riešiť rozšírenie verejnej vodovodnej siete napojením na existujúci verejný vodovod DN 300 v zmysle grafickej časti ÚPN Z,
· navrhované inžinierske siete viesť v koridoroch vytvorených novými komunikáciami,
· pri návrhu PD jednotlivých stavieb riešiť hydranty pre zabezpečenie požiarnej vody.


B.3. KANALIZÁCIA
· rešpektovať jestvujúce trasy rozvodov kanalizácie v riešenom území (splaškovú
kanalizáciu DN 800 dažďovú kanalizáciu DN 300 popri Strážskej ceste a kanalizačný zberač 1690/1900 z Kováčovej) a ich ochranné pásma,
· odkanalizovanie územia medzi Kováčovským potokom a obslužnou severo-južnou komunikáciou C2 riešiť delenou kanalizáciou – splaškovou stokou napojením na kanalizačný zberač F a dažďovou odvedením do Kováčovského potoka v zmysle grafickej časti ÚPN Z,
· na hlavnú stoku napojiť priečne stoky jednotnej kanalizácie s odvedením do zberača F a na ČOV Zvolen,
· vody zo spevnených plôch odvádzať cez ORL do kanalizácie resp. odvádzať späť do krajiny vsakovaním alebo zachytávať a postupne vypúšťať späť do krajiny resp. využívať na závlahy a pod.,
· dažďové vody zo striech v maximálnom množstve preukázaným výpočtom odvádzať späť do krajiny vsakovaním alebo zachytávať a postupne vypúšťať späť do krajiny resp. využívať na závlahy a pod.,
· rešpektovať všetky jestvujúce vodohospodárske zariadenia v území (kanalizácia, vodovod, kanalizačný zberač F, Kováčovský potok ) vrátane ich ochranných pásiem.


B.4. ENERGETIKA.
· akceptovať trasu a ochranné pásmo 22 kV elektrického vedenia vedeného v južnej časti územia pri Strážskej ceste,
· rešpektovať napájacie body v juhozápadnom okraji územia z budovaného 22 kV vedenia z transformovne Zvolen – UNION a z jestvujúceho vedenia pri Strážskej ceste,
· riešiť trasy VN rozvodov vedením súbežne s obslužnými komunikáciami v území s akceptovaním ich ochranných pásiem v zmysle grafickej časti ÚPN Z,


5
· riešiť transformačné stanice, ktoré budú slúžiť ako zdroje elektrickej energie pre výstavbu,
· transformačné stanice riešiť ako vstavané do objektov alebo tesne pristavané,
· vylučuje sa umiestnenie samostatne stojacich transformačných staníc so samostatným oplotením (forma nevhodného stvárnenia v území nepodporujúca vytvorenie územia mestotvorného charakteru),
· verejné osvetlenie riešiť ako osvetlenie komunikácií a parkovacích plôch s úspornými svietidlami,
· trasy VN rozvodov ako aj verejného osvetlenia riešiť výlučne kábelovými zemnými rozvodmi,
· rešpektovať všetky novonavrhované hlavné trasy a dimenzie inžinierskych sietí v zmysle grafickej časti ÚPN Z.


C. REGULATÍVY UMIESTNENIA STAVIEB NA JEDNOTLIVÝCH
POZEMKOCH
Pre regulovanie umiestnenia stavieb je záväzným dokumentom výkres č. 7 ÚPN Z - návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia, limity využitia územia.


C.1. UMIESTNENIE STAVBY NA POZEMKU
· územie je rozdelené na regulačné celky 1 – 4,
· osadenie objektov v území je vyhradené uličnou čiarou v zmysle grafickej časti,
· polohy jednotlivých objektov, uličné čiary a prístupy na pozemky sú vymedzené v jednotlivých regulačných celkoch v zmysle grafickej časti,
· akceptovať výšky objektov max. do 16m od +/- 0,00 = 285,00 m.n.m., minimálna výška je určená na + 8,0 m od úrovne 285,00 m.n.m., t.j. 1+1 nadzemného podlažia, pri uvažovanej koštrukčnej výške 4m,
· objekty kompozičných akcentov, ktoré je možno situovať v okrajových zónach riešeného územia (hotel, administratíva a pod) v regulačnom celku 1. v kontakte so Strážskou cestou a cestou I/66 a v regulačnom celku 3. v kontakte so Strážskou cestou a Kováčovským potokom v zmysle grafickej časti, je potrebné akceptovať vo výškovej úrovni min.8 nadzemných podlaží bežnej konštrukčnej výšky – 4m, max. však do výšky 32m,
· umiestňovať reklamné stĺpy, pylóny, totemy a bilboardy ako priestorové dominanty v území je možné len vo vyznačených miestach v zmysle grafickej časti,
· v prípade osadzovania technologických alebo reklamných inštalácií, pri objektoch s výškovou úrovňou 32m, je potrebné, tieto inštalácie predložiť na odsúhlasenie, príslušnému Leteckému úradu SR,
· je potrebné rešpektovať ochranného pásma letiska Sliač určené rozh. ŠLI zn. 1-
430/92/ILPZ zo dňa 27.10.1992, v zmysle grafickej časti.


C.2. INTENZITA ZASTAVANIA
· minimálna a maximálna zastavanosť pozemku je definovaná v grafickej časti,
· riešené územie je rozčlenené na 4 regulačné celky


6
Regulačné princípy riešeného územia

 Číslo
regulačného
celku
 Číslo parcelácie Výmera
regulačného
celku m2
Koeficient
max.
zastavanej
plochy
objektami
(Kz)  
Koeficient
min.
ozelenenej
plochy
(Iop) 
 
Index max.
podlažnej plochy
(Ipp) 
 
Max.
výška atiky
objektu (m) 
 
 1. 01,02,10,11 53 070 0,50 0,15 2,0 16 až 32*
 2. 03 25 145 0,40 0,20 1,5 16
 3. 04,05,06,07 48 075 0,50 0,15 2,0 16 až 32*
 4. 08,09 33 645 0,40 0,20 1,5 16

Poznámka*)viď.grafika


C.3. PRÍPUSTNOSŤ ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA
· objekty situované popri Strážskej ceste riešiť na úrovni požiadaviek mestskej triedy, nasledovne:
· na hlavné priečelia objektov z pohľadu od Strážskej cesty uplatňovať zvýšené
požiadavky na architektonické riešenie (ako je využívanie súčasných kvalitných
materiálov, architektonických prvkov a súdobých výrazových prostriedkov)
s preferovaním presklených fasád (min. 30% z plochy každej fasády),
· pri návrhu objektov riešiť uličný parter (pasáže, výklady a pod.) so vstupmi pre peších s napojením na cyklo-peší koridor vedúci popri Strážskej ceste,
· v kontaktných úsekoch s uličným priestorom Strážskej cesty eliminovať negatívne pôsobenie plôch technického a obslužného zázemia (ako sú zásobovacie rampy, miesta sústredenia odpadov, obalov) riešením formou zabudovanej súčasti budovy,
· chodník zo severnej strany Strážskej cesty realizovať spolu s prvkami drobnej
architektúry a sadovými úpravami,
· hlavné priečelia všetkých objektov z architektonického hľadiska riešiť s minimálnym technickým a obslužným zázemím, ktoré môže byť max 30 % fasády,
· oplotenie technického zázemia všetkých objektov je prípustné len v minimálnom rozsahu formou organického zakomponovania v rámci objektu,
· zastrešenie všetkých navrhovaných objektov riešiť plochými strechami,prípustné je riešiť dotvorenie striech architektonickými prvkami,
· pri návrhu objektov na východe riešeného územia (regulačný celok 3.) situovaných do koridoru Kováčovského potoka riešiť uličný parter (výklady, terasy a pod.) so vstupmi pre peších s napojením na cyklo-peší koridor, ak tomu zodpovedá funkčná náplň navrhovaných objektov (napr. hotel s reštauráciou, obchodné prevádzky so stravovacími službami a pod. ),
· riešiť oddychovo-rekreačné aktivity v koridore medzi objektami a Kováčovským potokom s doplnením drobnej architektúry a kvalitnou sadovou úpravou,
· je neprípustné oplocovanie areálov, pozemkov a budov,
· veľkoplošné reklamné zariadenia riešiť ako organickú súčasť stvárnenia fasád objektov.


7
D. REGULATÍVY ZAČLENENIA STAVIEB DO OKOLITEJ ZÁSTAVBY
· v oblasti funkčného členenia mestských sektorov vytvoriť nový mestský sektor
s prevažujúcimi funkciami vyššej občianskej vybavenosti,
· nový mestský sektor napojiť na vonkajší a vnútorný dopravný systém mesta,
· rešpektovať lokality existujúcich prírodných spoločenstiev vrátane sprievodnej zelene Kováčovského potoka a parkovej zelene v urbanizovanom prostredí riešeného územia


E. NÁVRH REGULATÍVOV KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY A ZELENE
· upraviť územie popri severnej strane Strážskej cesty sadovníckymi úpravami (situovaním vysokej zelene – ako alej a nízkej zelene) v zmysle grafickej časti, aby vznikol koridor zelene v symbióze s peším a cyklistickým chodníkom, doplnený drobnou architektúrou pri rešpektovaní obmedzení vzhľadom k jestvujúcim inžinierskym sieťam,
· situovať aleje drevín popri hlavných komunikáciách, ktoré budú priestorovo oddeľovať pešie a cyklistické komunikácie od cestných,
· v rámci návrhu sadových úprav jednotlivých objektov riešiť solitéry aj skupiny stromov,
· do plôch parkovísk situovať vysokú zeleň,
· dotvorenie jednotlivých vnútroblokov zóny riešiť využitím sadovníckych úprav pomocou mobilnej vegetácie na miestach, kde funkčno-prevádzkové vzťahy neumožnia výsadbu stabilnej drevinovej vegetácie,
· revitalizovať sprievodnú vegetáciu Kováčovského potoka a aj jej stanovišťa – koryta toku a jeho okolia,
· opticky vymedziť solitérmi, malými skupinami stromov a rozpojeným voľným
krovinovým porastom rekreačnú a oddychovú plochu pešej trasy a cyklotrasy popri Kováčovskom potoku od navrhovaného intenzívne zastavaného územia zóny s rušnou dopravou,
· umiestniť vhodné dreviny na západnej strane cyklotrasy popri Kováčovskom potoku.


G. URČENIE STAVIEB, NA KTORÉ SA NEVYŽADUJE ROZHODNUTIE O
UMIESTNENÍ STAVBY
Na všetky stavby navrhované v UPN Z sa vyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.


H. POŽIADAVKY NA DELENIE A SCEĽOVANIE POZEMKOV


V zmysle navrhnutého urbanistického riešenia dôjde k zmene organizácie územia a využitia pozemkov. Na základe nového usporiadania územia je navrhnutá úprava hraníc pozemkov. K prevažnej väčšine pozemkov má investor právo a preto kúpou pozemkov dôjde k ich sceleniu a následne deleniu na základe priestorového riešenia územia v zmysle určených hraníc jednotlivých regulačných celkov.


8
I. POZEMKY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Pozemky na verejnoprospešné stavby sú vymedzené vo výkrese č. 8 ÚPN Z - výkres verejnoprospešných stavieb - schéma záväzných častí.


III. Zoznam verejnoprospešných stavieb
Rozhodujúce verejnoprospešné stavby vyplývajúce zo zámerov ÚPN Z, pre ktoré je potrebné až do doby ich realizácie rezervovať územie a vytváraťúzemnotechnické podmienky a pre ktorých realizáciu je možno pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť (§ 108, ods.2 stavebného zákona). Verejnýzáujem sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní (§ 112 stavebného zákona). Pre vymedzenie verejnoprospešných stavieb je záväzným dokumentom výkres č. 8 ÚPN Z - výkres verejnoprospešných stavieb – schéma záväzných častí.


DOPRAVA
VD 1 časť trasy veľkého vonkajšieho okruhu vo funkcii zbernej komunikácie B1 v kategórii MZ
VD 2 obslužná komunikácia funkčnej triedy C2 v severojužnom prepojení Strážskej cesty (III/069002) a navrhovanej zbernej komunikácie B1
VD 3 križovatka na Strážskej ceste s obslužnou komunikáciou C2
VD 4 križovatka na zbernej komunikácii B1 s obslužnou komunikáciou C2
VD 5 MOK v priesečníku obslužných komunikácií C2 a C3
VD 6 pešie chodníky v riešenom území
VD 7 cyklistické chodníky v riešenom území
VD 8 výstavba zastávky MHD na Strážskej ceste


VODNÉ HOSPODÁRSTVO
VH 1 výstavba hlavnej vodovodnej vetvy DN 300 v trase komunikácie C2
VH 2 výstavba zokruhovaných vodovodných vetiev DN 150
VH 3 výstavba nadzemných hydrantov
VH 4 výstavba hlavnej kanalizačnej stoky „A“ splaškovej kanalizácie DN 300 v trase komunikácie C2
VH 5 výstavba vedľajších kanalizačných stôk splaškovej kanalizácie „B“, „C“
VH 6 výstavba dažďovej kanalizácie hlavnej kmeňovej stoky DN 300-DN 1200
VH 7 výstavba vedľajších stôk dažďovej kanalizácie DN 300


9
ENERGETIKA
Zásobovanie elektrickou energiou

VE 1 výstavba 22kV napájacieho vedenia VN z novobudovanej TR 110/22kV Zvolen – UNION
VE 2 transformačné stanice VN/NN
VE 3 verejné osvetlenie pozdĺž cestných komunikácií, cyklistických chodníkov  a chodníkov pre peších
Zásobovanie plynom
VP 1 výstavba STL plynovodov DN 160-DN 225 pre zokruhovanie
Telekomunikácie
Vtk 1 výstavba rozšírenia miestnej telefónnej siete
Súčasťou VZN č.105 je kópia výkresu č.8 „Výkres verejnoprospešných stavieb - schéma záväzných častí“ z Územného plánu zóny Zvolen – Čierne zeme –Tepličky.


IV. Záverečné ustanovenia.
Územný plán zóny Zvolen – Čierne zeme - Tepličky je uložený na Mestskom úrade vo Zvolene, odbore územného plánovania, na príslušnom stavebnom úrade, ktorým je Mesto Zvolen a na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene svojím uznesením č. 61/2007 dňa 28.5.2007 a nadobúda účinnosť dňa 20. 6. 2007.


Ing. Miroslav K u s e i n
primátor mesta ZvolenÚvodná stránka