Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Trhový poriadok Ivanko

Schválené: 22.2.2000

Vyhlásené: 7.3.2000

Účinnosť: 21.3.2000

upravujúci podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v zmysle zákona č. 178/1998 Zb. a VZN mesta Zvolen č.43. Trhový poriadok je platný pre trhové miesto-trhovisko, ktorého správcom je Vladimír Ivanko, bytom Zvolen, Dukelských hrdinov č.18. Správa sa vykonáva prostredníctvom správcu.

Čl.1
Určenie priestranstva trhoviska
Trhovisko je vymedzený zastavaný pozemok, nachádzajúci sa na parcelách č. 1500/2 a 1500/4 v k.ú. Zvolen podľa situačného snímku, ktorý je súčasťou tohto trhového poriadku.

Čl. 2
Oprávnenie na predaj
Na trhovisku môžu predávať:
1.právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č.455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. samostatne hospodáriaci roľníci na základe Osvedčenia vyplývajúceho §-u 12a až 12e zákona č.219/91 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,
3. drobnochovatelia a pestovatelia na jednorázové povolenie k predaju prebytkov vydaného MsÚ Zvolen,
4. autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č.35/1965 Zb.
Na trhovisku nesmú predávať:
a) osoby mladšie ako 18 rokov,
b) zahraničné osoby bez oprávnenia na podnikanie

Čl. 3
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovisku
1. Povolený sortiment predaja na trhovisku
1.1. rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby,
1.2. živočíšne produkty, ako sú slepačie vajcia (s možnosťou ich presvecovania a musí byť k dispozícii chladiarenské zariadenie)) a včelie produkty (med len zmyslovo a hygienicky bezchybný a plnený do zdravotne vyhovujúcich obalov s označením názvu, hmotnosti, dátumu plnenia a doby použiteľnosti), trhovník musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu potraviny,
1.3. huby na základe "Osvedčenia o základných znalostiach húb", vydaného príslušnou skúšobnou komisiou pri Štátnom zdravotnom ústave v mieste bydliska, huby musia byť rozkrojené jedným pozdĺžnym rezom,
1.4. kvety,

2. Povolené druhy poskytovaných služieb na trhovisku
2.1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
2.2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
2.3. oprava dáždnikov,

3. Zakázaný predaj výrobkov na trhovisku
3.1. zbrane a strelivo,
3.2. výbušniny a pyrotechnické výrobky,
3.3. tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
3.4. tabak a tabakové výrobky,
3.5. lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápo je,
3.6. jedy, omamné a psychotropné látky,
3.7. lieky,
3.8. automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
3.9. chránené druhy živošíchov a nebezpečné živošíchy,
3.10.živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, vyžadu je sa však veterinárne osvedčenie,
3.11. surové mlieko, všetky druhy,
3.12. mliečne výrobky z tepelne neošetreného mlieka,
3.13. mäso jatočných zvierat, hydiny a drobných zvierat, zveri nu,
3.14. potraviny neznámeho a podozrivého pôvodu.

Čl. 4
Trhové dni, predajný čas
pondelok - sobota 8.00 - 18.00 hod.

Čl. 5
Podmienky predaja
1. Podmienkou predaja je pridelenie, resp. umiestnenie predajného zariadenia v priestoroch určeným správcom trhoviska, alebo určenie miesta predaja. Poplatky za predajné zariadenie, alebo predajné miesto za účelom umiestnenia predajného zariadenia sa dojednávajú so správcom trhového miesta individuálne v zmysle platného zákona o cenách.
2. Právnické a fyzické osoby predávajúce potravinárske a poľnohospodárske výrobky musia dodržiavať hygienické a ostatné osobné predpisy a zodpovedajú za zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru.
3. Predávajúci musia dodržiavať zásady osobnej hygieny, osobnú čistotu a ak to povaha tovaru vyžaduje musia mať aj zdravotný preukaz.
4. Predávaný tovar musí zodpovedať príslušným normám a všetky potraviny predávané na trhovom mieste musia byť zdravotne nezávadné a biologicky hodnotné. Zelenina, ovocie, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí, musia byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách alebo košoch, resp. vyložené na trhových stoloch.
5. Predaj z automobilov je na trhovisku zakázaný.
6. Orgány veterinárnej a hygienickej služby môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých druhov poľnohospodárskych alebo živočíšnych produktov vzhľadom na podmienky predaja, akosť tovaru a nákazovú alebo epidemiologickú situáciu.

Čl.6
Práva správcu trhoviska
Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, op-
rávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyža dujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi me dzi sebou v primeranom množstve,
- doklad o nadobudnutí tovaru,
- používanie elektronickej registračnej pokladnice,
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
- dodržiavanie trhového poriadku,
- pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb,
- správca tržnice vykonáva dozor nad prevádzkou trhoviska.

Čl. 7
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
- označiť svoje predajné zariadenie obchodným menom a sídlom, resp. miestom podnikania, menom a priezviskom osoby zodpovednej
za obchodnú činnosť a prevádzkovou dobou,
- dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
- používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
- dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarné opatrenia,
- viesť autorizovanú inšpekčnú knihu
Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta a orgánu dozoru:
- doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
- povolenie na úžívanie predajného zariadenia a doklad o zaplate ní nájomného
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskyto vaných služieb,
- pri predaji húb doklad o ich znalosti,
- pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí a v prípade väčšieho množstva (nad 10 kg) aj súhlas vlastníka pozemku,
- autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou osôb uvedených v čl.2 bod 2,3 a 4.

Čl. 8
Povinnosti správcu
- zabezpečenie odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadu a ich pravidelné vyprázdňovanie,
- vyvesenie trhového poriadku na viditeľnom mieste,
- spolupracovať s orgánmi vykonávajúcimi na tržnici alebo trhovisku kontrolnú činnosť, viesť evidenciu v inšpekčnej kni he,
- zabezpečenie podmienok pre ochranu zdravia, bezpečnosti a po žiarnej ochrany.

Čl.9
Kontrolná činnosť, sankcie
Za dodržiavanie povinností v tomto trhovom poriadku je zodpovedný správca trhoviska. Pri porušení povinností stanovených v tomto trhovom poriadku je správca trhoviska povinný ihneď pozastaviť predaj tovaru. V opakovaných prípadoch zabezpečiť ukončenie predaja a dať návrh na OkÚ na začatie priestupkového konania.
Nedodržiavanie ustanovení VZN č.43 a trhového poriadku sa považuje za porušenie § 46 zák.č.372/90 Zb. o priestupkoch.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia
Tento trhový poriadok schválený ako VZN č.56 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.Vladimír Ivanko Ing., správca trhoviska
Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen

Poznámka: 56Úvodná stránka