Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

VZN mesta č. 107 - Trhový poriadok, IX. ZŠ Zvolen

Schválené: 26.11.2007

Vyhlásené: 28.11.2007

Účinnosť: 12.12.2007Schválené: 26. 11. 2008
Vyvesené: 28. 11. 2007
Účinnosť: 12. 12. 2007

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomtoVšeobecne záväznom nariadení č. 107
Trhový poriadok pre ZŠ, Námestie mládeže 17 vo Zvolene
v správe správcu príležitostného trhu - ZŠ, Námestie mládeže 17 vo Zvolene


§ 1
Určenie trhového miesta pre konanie príležitostného trhu

1. Trhovým miestom určeným pre konanie príležitostného trhu je vstupný priestor /vestibul/ objektu Základnej školy, Námestie mládeže 17 vo Zvolene.

§ 2
Osoby oprávnené predávať výroby

1. Na trhovom mieste môžu na základe povolenia Mesta Zvolen predávať výrobky fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov.1,2

§ 3
Druhy predávaných výrobkov

1. Predmetom predaja na trhovom mieste určenom pre konanie príležitostného trhu sú výlučne výrobky nepotravinárskeho charakteru, predovšetkým textilné a odevné výrobky, obuv, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky a to pri dodržaní všetkých náležitostí vyplývajúcich z osobitných predpisov.1,3

§ 4
Zakázaný predaj výrobkov

1. Na trhovom mieste sa zakazuje predávať nasledovné výrobky:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb; zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín v zmysle príslušných ustanovení osobitného zákona.4

§ 5
Doba a čas predaja

1. Predajný čas na trhovom mieste určenom pre konanie príležitostného trhu je nasledovný:
a) počas školského roka: sobota a nedeľa v čase od 8.00 hod do 18.00 hod.,
b) počas školských prázdnin: na základe dohody medzi správcom trhového miesta a predávajúcim, maximálne však 2 dni v kalendárnom týždni.

§ 6
Podmienky predaja

1. Podmienkou predaja je pridelenie, resp. umiestnenie predajného zariadenia v priestoroch určených správcom trhového miesta alebo určenie miesta predaja. Poplatky za predajné zariadenie alebo predajné miesto za účelom umiestnenia predajného zariadenia sa dojednávajú individuálne na základe dohody medzi správcom trhového miesta a predávajúcim v zmysle osobitného zákona.5.
2. Právnické a fyzické osoby predávajúce výrobky na trhovom mieste určenom pre konanie príležitostného trhu musia dodržiavať hygienické a ostatné s týmto predajom súvisiace právne predpisy a zodpovedajú za zdravotnú nezávadnosť predávaného tovaru.
3. Predávajúci musia dodržiavať zásady osobnej hygieny a osobnú čistotu.

§ 7
Povinnosti predávajúcich

1. Predávajúci sú povinní pri predaji svojho tovaru na trhovom mieste určenom pre príležitostný trh dodržiavať nasledovné povinnosti:
- označiť predajné zariadenie alebo predajné miesto obchodným menom a sídlom, resp. miestom podnikania, menom a priezviskom osoby zodpovednej za obchodnú činnosť,
- zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
- dodržiavať trhový poriadok pre trhové miesto určené na konanie príležitostného trhu,
- používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu6,
- viesť autorizovanú inšpekčnú knihu,
- predávajúci je povinný predložiť správcovi trhového miesta a príslušnému orgánu dozoru doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov vydaný Mestom Zvolen a platný preukaz totožnosti,
- udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja je povinný predávajúci zanechať predajné zariadenie alebo predajné miesto čisté a upratané,
- predávajúci sa zaväzuje rešpektovať prijaté opatrenia správcu trhového miesta o zákaze fajčenia v objekte a dodržiavať platné zásady pri ochrane a bezpečnosti zdravia a protipožiarnej prevencie.
2. Pri nerešpektovaní a nedodržaní podmienok a povinností predajcom uvedených v § 7 bodu 1 tohto VZN môže správca trhového miesta okamžite príležitostný trh ukončiť.


§ 8
Práva a povinnosti správcu

1. Správca trhového miesta má právo kontrolovať u predávajúceho nasledovné:
- oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj výrobkov na trhových miestach,
- doklad o nadobudnutí tovaru,
- používanie elektronickej registračnej pokladnice,
- udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a tiež po skončení tohto predaja,
- dodržiavanie trhového poriadku pre trhové miesto určené pre konanie príležitostného trhu.
2. Správca trhového miesta je povinný:
- zabezpečiť odpadové nádoby na dočasné uskladnenie odpadu a zabezpečiť ich vyprázdňovanie podľa potreby predávajúceho,
- udržiavať čistotu a poriadok v priestoroch určených pre konanie príležitostného trhu, dodržiavať hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia,
- zabezpečiť dozor nad dodržiavaním podmienok predaja a ostatných platných zákonov,
- zabezpečiť podmienky pre ochranu zdravia a bezpečnosti,
- vyvesiť trhový poriadok na viditeľnom mieste.

§ 9
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli po schválení v Mestskom zastupiteľstve Mesta Zvolen.Ing. Miroslav Kusein, v. r.
primátor mesta Zvolen


1. §2 ods. 2 Obchodného zákonníka
2. zákon SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
3. zákon NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
4. zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
5. zákon NR SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov
6. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe
vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších
predpisovÚvodná stránka