Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Zvolen

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ZVOLEN č . 70

o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach
na území mesta Zvolen

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene v súlade s § 6 a § 4 ods. 3 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach
na území mesta Zvolen.

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Úvodné ustanovenia

1.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen (ďalej len „nariadenie“) o reklamných, informaèných a propagačných zariadeniach upravuje podmienky povoľovania reklamných, informačných a propagačných zariadení (ďalej len „zariadenie“) na území mesta Zvolen.
2.
3.Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré umiestňujú zariadenie na území mesta Zvolen.

§ 2
Vymedzenie pojmov

1.Na účely tohto nariadenia pod pojmom
2.
3.zariadenie sa rozumie stavba, konštrukcia alebo plocha používaná na reklamné, informačné alebo propagačné účely,
4.zariadenia podliehajúce povoľovaciemu konaniu sa rozumejú aj vývesné štíty a tabule, markízy, pokiaľ majú reklamný, informačný alebo propagačný účel,
5.prenosné zariadenie sa rozumie zariadenie stojace bez pevného spojenia so stavbou alebo pozemkom, ktoré sa denne umiestňuje pred príslušnou prevádzkou a slúžia na reklamné, propagaèné a informačné účely ako sú vitríny a prenosné zariadenia typu „A.“
6.veľkoplošné zariadenie sa rozumie zariadenie, ktorého plocha je väčššia ako 2 m2.
7.
8.2. Zariadením podľa tohoto nariadenia nie sú:
9.
10.a) zariadenia umiestnené vo výkladoch prevádzok obchodu a služieb,
11.b) zariadenia umiestnené vo vnútorných priestoroch budov, v podbrániach,
podchodoch a podjazdoch, v uzatvorených dvoroch a priestranstvách, ak nie sú
viditeľné z verejných priestranstiev,
12.c) označenia budov štátnych a samosprávnych orgánov,
13.d) návestia v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, vodohospodárske, uličné,
dopravné a opisné znaèky,
14.e) označenia geodetických bodov a poštových schránok,
15.f ) označenia budov, pokiaľ nie sú reklamným zariadením.
16.
17.
18.3. Informačné zariadenia sú určené na orientačnú informáciu o umiestnení najmä:
19.
20. a) mestských častí, námestí a ulíc,
21.b) štátnych a samosprávnych inštitúcií,
22.c) dopravných a telekomunikačných uzlov, ako sú pošty, stanice a pod.,
23.d) športových, kultúrnych a zdravotníckych zariadení,
24.e) historických objektov, rekreačných a turistických lokalít,
25.f) prevádzok a organizaèných zložiek právnických osôb a fyzických osôb, pokiaľ nie sú reklamným zariadením.

4. Zariadenia podľa ods. 3 sa umiestňujú najmä na nosiče dopravného informačného
systému mesta Zvolen.

5. Reklamné zariadenie je určené na prezentáciu výrobkov alebo služieb s cieľom uplatniť ich na trhu.


DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY PRE UMIESTNENIE ZARIADENÍ

§ 3
Umiestnenie zariadení

1.Zariadenie môže byť umiestnené na území mesta Zvolen tak, aby:
2.
3.a) svojim umiestnením nenarušovalo vzhľad miesta alebo krajinného prostredia,
4.b) neohrozovalo verejnú bezpeènosť, poriadok a nezabraňovalo rozhľadu na cestách a miestnych komunikáciách a nadmerne neobťažovalo okolie hlukom alebo svetlom,
5.c) nenarušovalo vzhľad objektu, jeho proporcie a neprekrývalo jeho funkčné prvky (okná, vetráky a pod.)
6.
7.Umiestňovať zariadenie je zakázané :
8.
9.a) v blízkosti dopravných značiek, optickej a zvukovej signalizácie cestnej, železničnej,
vodnej a leteckej dopravy; svojou úpravou sa musia od nich výrazne líšiť,
b) na stavbách slúžiacich kultovým a pohrebným účelom, na pomníkoch, pamätníkoch
a pamätných tabuliach,
10.c) na chránených pamiatkach, chránených prírodných výtvoroch, stromoch a na
meracích bodoch geodetických sietí a v ich najbližšom okolí,
11.d) na mostoch, pobrežných múroch, zábradliach a iných pevných zariadeniach vodných
tokov, ciest, železníc, na ståpoch a stožiaroch telekomunikaèného a energetického
vedenia, na stĺpoch verejného osvetlenia v pamiatkovej zóne.
12.
13.3. Umiestneniť zariadenia v pamiatkovej zóne mesta Zvolen a jej ochrannom pásme
je možné za podmienok, že:
14.
a)sú prednostne umiestnené v časti parteru,
b)nesmú byť veľkoplošné a nesmú prekrývať architektonické prvky fasád,
c)ak sú umiestnené kolmo na prieèelie – prednostne ich riešiť formou obojstranných
priestorových, vývesných štítív,
d)ak sú umiestnené v rovine priečelia – prednostne ich riešiť formou nástenných firmených tabuliek alebo priestorových, samostatných písmen s príslušnými logami.


§ 4
Povoľovacie konanie

1. Povolenie na umiestnenie zariadenia vydáva primátor mesta na základe žiadosti.

2. Žiadosť o povolenie umiestnenia zariadenia je oprávnený podať vlastník stavby alebo
pozemku, alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.

3. Podať žiadosť je oprávnená aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá má písomnú
dohodu s vlastníkom stavby alebo pozemku, alebo s tým, kto má neobmedzené právo
užívať stavbu alebo pozemok, na ktorom má byť zariadenie umiestnené.

4. Zariadenia, ktoré sú umiestnené ako samostatné zariadenia ( neumiestnené na budovách ) musia byť označené po vydaní povolenia názvom firmy, ktorá je ich
vlastníkom, prípadne prevádzkovateľom a číslom povoľujúceho rozhodnutia.

§ 5
Obsah žiadosti

1. Žiadosť o povolenie umiestnenia zariadenia sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí obsahovať:

a)meno a priezvisko (názov) a adresu (sídlo) žiadateľa,
b)druh, účel a čas trvania umiestnenia zariadenia,
c)označenie stavby alebo parcelné èíslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, na ktorom sa má zariadenie umiestniť s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
d)zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi,
e)stanoviská dotknutých odborov mestského úradu
f)súhlas odboru výstavby a životného prostredia pri umiestnení zariadení na stĺpoch verejného ostvetlenia,
g)súhlas odboru majetku a podnikateľských aktivít v prípade umiestnenia zariadenia na mestských pozemkoch.

2. K žiadosti o povolenie podľa povahy zariadenia žiadateľ pripojí :

a)dokumentáciu obsahujúcu návrh zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach,
b)doklad, ktorým preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť zariadenie na stavbe alebo pozemku,
c)rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy ( správcovia podzemných inžinierskych sietí a vedení, stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, cestného správneho orgánu a pod.),
d)náèrt alebo fotografiu nehnute¾nosti alebo aj jej okolia, ktorá preukazuje vhodnosť začlenenia reklamného zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie,
e)technický popis konštrukčného riešenia zariadenia a jeho inštalácie, vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z h¾adiska bezpeènosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia; ak ide o svetelné zariadenie aj technický popis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie,
f)údaje o tom, či sa prevádzka raklamného zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, hlukom, zakrytím svetla a pod.

§ 6
Prenosné reklamné, informaèné a propagačné zariadenia

1. Pre umiestenie prenosného zariadenia sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva primátor mesta.

2. Na žiadosť o povolenie sa ustanovenia § 5 tohto nariadenia použijú primerane.

§ 7
Sankcie

Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov1).


ČASŤ III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 8

1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môže vykonať iba všeobecne záväzným nariadením.

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 70 nadobudlo účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

3. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 o povoľovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Zvolen.

__________________________________
Poznámka:
1) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Poznámka: 70Úvodná stránka