Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

O podmienkach držania psov na území mesta Zvolen

Schválené: 27.2.2003

Vyhlásené: 3.3.2003

Účinnosť: 18.3.2003

Všeobecne záväzné nariadenie č. 74 o podmienkach držania psov na území mesta Zvolen

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene v zmysle § 6 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.v platnom znení a v súlade so zákonom NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o podmienkach držania psov na území mesta Zvolen.

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§ 1
Účel nariadenia

1/ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie„) je podrobnejšie upraviť podmienky držania psov na území mesta Zvolen.

2/ Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa, okrem výnimiek ustanovených v osobitnom predpise1.

§ 2
Vymedzenie pojmov

1/ Pre účely tohto nariadenia sa rozumie pojmom:
a) osoba povinná prihlásiť psa do evidencie - každý držiteľ psa, ktorý psa drží na území mesta Zvolen prevažnú časť roka - viac ako 6 mesiacov.
b) verejné priestranstvá - miesta, ktoré slúžia všetkým pri všeobecnom užívaní ako sú napr. námestia, cesty a miestne komunikácie, ulice, mosty, podchody, nadchody, chodníky, parkoviská, parky, trhoviská, detské ihriská, lesoparky a miesta všeobecne prístupné a používateľné.
c) miesto pre voľný pohyb psa - časť verejného priestranstva vymedzená týmto nariadením a označená nápisom „Zóna voľného pohybu psov„, kde je dovolené vodiť psa bez vôdzky (vodítka).
d) nebezpečný pes2 - je pes, ktorý už človeka pohrýzol bez toho, aby bol k tomu vyprovokovaný.
e) osoba spôsobilá na právne úkony - sa rozumie osoba, ktorá má spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, v plnom rozsahu vzniká plnoletosťou.


-------------------------------------------------------------------------------
1 zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
2 § 2 bod. b zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
DRUHÁ ČASŤ

§ 3
Evidencia psov

1/ Evidenciu psov vedie finančný odbor Mestského úradu vo Zvolene.

2/ Každý pes podliehajúci evidenčnej povinnosti musí byť označený známkou.

3/ Každý držiteľ psa, ktorý psa drží na území mesta Zvolen prevažnú časť roka je povinný prihlásiť psa do evidencie staršieho ako 3 mesiace a nahlásiť zmenu skutočností a údajov (napr. predaj psa, úhyn psa, pohryzenie človeka psom a iné), ktoré sa do evidencie zapisujú do 30 dní od zmeny skutočností alebo údaja.

4/ Údaje o tom, že sa stal pes nebezpečným sa zaznamenávajú do evidencie poplatníkov. O tejto skutočnosti musí byť vykonaný záznam (MsP, PZ SR, veterinárom, lekárom). Na základe tohto záznamu je držiteľ psa povinný na vyzvanie vymeniť si evidenčnú známku za známku „nebezpečný pes„.

5/ Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť finančnému odboru MsÚ Zvolen. V tomto prípade mu bude za úhradu vydaná náhradná známka.

6/ Suma úhrady za náhradnú známku sa určuje vo výške 100,- Sk.

§ 4
Vodenie psa

1/ Psa mimo chovného priestoru môže viesť len osoba fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii 3.

2/ Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

3/ Pri vodení psa je ten, kto psa vedie povinný dodržiavať tieto pravidlá:
a) nie je dovolené vyzývať psa k útoku na iného psa alebo osobu.
b) v prípade, ak dôjde ku zraneniu medzi psami alebo k poraneniu tretej osoby, je držiteľ psa povinný zranenej osobe predložiť doklad o povinnej vakcinácii a zaistiť veterinárne vyšetrenie svojho psa.
c) pri vodení psa je ten, kto psa vodí povinný správať sa tak, aby bol schopný zabrániť psovi v úteku.
d) po celú dobu vodenia psa, ten kto psa vodí ho musí mať pod dohľadom.

4/ Na miestach, kde je vodenie psa povolené len na vôdzke, je ten kto psa vedie povinný mať psa v bezprostrednej blízkosti tak, aby v prípade potreby odvrátil hrozbu vzniku úrazu tretích osôb.


-------------------------------------------------------------------------------
3 § 4 zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
5/ Voľný pohyb psa bez vôdzky, okrem nebezpečných psov, je možný iba na miestach určených týmto nariadením (vyznačné na mape podľa prílohy č.1), a to:
- sídlisko - Sekier, Lipovec, Záhonok - parcela č.- KN 1318/1, KN 1361/1
- sídlisko - Zlatý potok - parcela č. - KN 2000/23
- sídlisko - Zvolen-západ - parcela č. KN 3675/3 (lúka od Kovač.potoka po AutoSlovak)
- sídlisko - Podborová - pri starom mlyne

6/ Voľný pohyb nebezpečných psov je zakázaný.


§ 5

Zákaz voľného pohybu psa a zákaz vstupu so psom

1/ Voľný pohyb psa je zakázaný mimo miest určených na voľný pohyb psa podľa § 4 ods.5) tohto nariadenia.


2/ Vstup so psom okrem psa vodiaceho alebo služobného je zakázaný: na detské ihriská a pieskoviská, do verejných budov v správe Mesta, zdravotníckych zariadení, prevádzok obchodov s potravinami, tržníc, školských areálov a ostatných miest označených „Zákaz vstupu so psom„.

§ 6

Znečisťovanie verejných priestranstiev

1/V záujme zachovania hygieny, čistoty verejného poriadku a bezpečnosti je držiteľ psa povinný:
a) držať psa v čistote, dbať aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá.
b) ten, kto psa vedie je povinný bezprostredne odstrániť exkrementy, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
c) exkrementy je zakázané vhadzovať do malých smetných košov, zberných nádob a kontajnerov určených na zber TKO.
d) exkrementy je nutné odstraňovať do sáčkov a tieto vhadzovať do špeciálnych košov na to určených. (ozn. piktogramom podľa prílohy č.2).


§ 7
Starostlivosť o psov

1/ Vlastník alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť starostlivosť o psa podľa osobitného predpisu4.
§ 8
Veterinárna prevencia a obmedzenia

1/ V prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia alebo výskytu besnoty je prísne zakázané voľné pobehovanie psov na verejných priestranstvách.
2/ Každý držiteľ psa je povinný pravidelne 1x ročne nechať vakcinovať psa proti besnote5.
3/ Povinnej vakcinácii podliehajú všetky psy staršie ako tri mesiace.
§ 9
Priestupky

1/ Porušenie tohto VZN bude postihované v súlade s osobitnými právnymi predpismi 6.

§ 10
Kontrola

1/ Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú povinní vykonávať poverení zamestnanci Mesta Zvolen, Mestská polícia, útvar hlavného kontrolóra mesta Zvolen, poslanci MsZ vo Zvolene a členovia príslušných komisií.


TRETIA ČASŤ

§ 11
Záverečné ustanovenia

1/ Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území mesta Zvolen schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene na svojom zasadnutí dňa 27.02.2003 uznesením č. ..........


3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia, § 6 ods.1 písm. b, c, d, dňom 31. 08. 2003.
Ing. Vladimír Maňka
primátor mesta Zvolen-------------------------------------------------------------------------------
4 § 21 zák. č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov
5 § 16 ods.6 zák. č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov
6 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
zák. č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov

 

Poznámka: 74Úvodná stránka