Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

VZN č. 82 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií politických strán alebo koalícií na verejných priestranstvách pre voľby do Európskeho parlamentu, konané dňa 13. júna 2004

Schválené: 13.4.2004

Vyhlásené: 15.4.2004

Účinnosť: 29.4.2004

Schválené: 13. 4. 2004
Vyvesené: 15. 4. 2004
Účinnosť: 29. 4. 2004Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 82
o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií politických strán alebo koalícií na verejných priestranstvách pre voľby do Európskeho parlamentu, konané dňa 13. júna 2004.


Mestské zastupiteľstvo mesta Zvolen v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle § 19 ods. 7 zákona NR SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov politických strán alebo koalícií na verejných priestranstvách pre voľby do Európskeho parlamentu na území mesta Zvolen.

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje rozsah platnosti, spôsob umiestňovania volebných plagátov a iných nosičov na verejných priestranstvách v meste Zvolen, povinnosti jednotlivých politických strán alebo koalícií, poplatky a sankcie.


Článok II.
Rozsah platnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky kandidujúce politické strany alebo koalície počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu konané dňa 13. júna 2004 .

Článok III.
Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane

1.Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách možno začať 21 dní predo dňom volieb.

2.Po dobu volebnej kampane je možné umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií len na vyhradených plochách, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

3.Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane mimo vyhradených plôch je zakázané.

4.Správca plôch po celú dobu volebnej kampane prenechá vyhradené plochy k dispozícii politickým stranám alebo koalíciám, ktoré si vylepovanie volebných plagátov budú realizovať na vlastné náklady podľa tohto nariadenia.

5.Po uplynutí doby volebnej kampane politické strany alebo koalície sú povinné použité plagáty odstrániť z vyhradených plôch na vlastné náklady do 5 dní.


Článok IV.
Spôsob rozdelenia plagátovacích plôch

1. Mesto Zvolen na základe požiadavky politickej strany alebo koalície určí veľkosť vyhradenej plochy a umiestnenie volebných plagátov a iných nosičov informácií pre každú zaregistrovanú kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu podľa zásady rovnosti, najneskôr 22 dní pred začatím volebnej kampane.


2. Kontrolu umiestnenia volebných plagátov a iných nosičov informácií budú zabezpečovať poverení zamestnanci Mesta Zvolen - Mestského úradu a Mestská polícia.


Článok V.
Poplatok za umiestnenie volebných plagátov
a iných nosičov informácií

V zmysle VZN č. 73 o miestnych poplatkoch sa poplatok za umiestnenie volebných plagátov na území mesta po dobu volebnej kampane neplatí.


Článok VI.
Priestupky a sankcie

1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto všeobecne záväzné nariadenie sa dopustí priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
2. Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktorého sa dopustí právnická osoba, môže primátor mesta podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení uložiť pokutu.


Článok VII.
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Zvolene dňa 13. 4. 2004, uznesením č. 48/2004 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.
Vo Zvolene, dňa 13.04.2004Ing. Vladimír M a ň k a
primátor mesta Zvolen


Príloha

Plagátovacie plochy mesta Zvolen

Ul. Ľ. Štúra - vedľa Lesníckeho a
drevárskeho múzea : 2 ks ( panel s cimburím)
KN 1057/3, KÚ Zvolen

Ul. J. Jiskru - pri Devín banke : 2 ks -"-
KN 270/1, KÚ Zvolen

Ul. J. Kozáčeka - pri Dome služieb : 3 ks -"-
KN 161/3, KÚ Zvolen

Ul. J. Kozáčeka - pri rešt. Centrum: 4 ks -"-
KN 1318/39, KÚ Zvolen - poz. Viteka ( plag. plochy sú pohyblivé)

- Zvolen - BUS stanica -
T. G. Masaryka - príchod na BUS
stanicu : 4 ks -"-
KN 643/2, KÚ Zvolen

T. G. Masaryka - BUS stanica : 9 ks ( plechový panel )
KN 641/7, KÚ Zvolen

- Zvolen - Zlatý Potok -
Ul. A. Hlinku - pri konečnej zast.
MHD : 1 ks ( jednodielny panel )

KN 5448, KÚ Zvolen
Ul. A. Hlinku - pri predposlednej
zast. MHD : 1 ks ( betónový valec niž.)
KN 5448, KÚ Zvolen

Ul. Prachatická - pri zast. MHD : 1 ks (jednodielny panel )
KN 5100/1, KÚ Zvolen

Ul. M. Rázusa - pri rešt. Kalinka : 3 ks (betónový panel užš.)
KN 5100/213, KÚ Zvolen 1 ks ( betónový panel šir.)

- Zvolen - Sekier -
Sekierska cesta - pri zast. MHD
vedľa Dom. dôch. : 1 ks ( jednodielny panel )
KN 1318/7, KÚ Môťová

Sekierska cesta - pri predposlednej
zast. MHD : 1 ks ( betónový valec niž.)
KN 2404/2, KÚ Môťová

Sekierska cesta - pri obchod. dome : 3 ks (betónový panel užš.)
KN 1318/4, KÚ Môťová 1 ks ( betónový panel šir.)

Ul. pribinova - v Môťovej pri PO : 1 ks (jednodielny panel )
KN 2017/2, KÚ Môťová

- Zvolen - Západ -
Ul.Pražská - pri pošte : 1 ks ( dvojdielny panel )
KN 3410/46, KÚ Zvolen

Ul. tulská - pri konečnej MHD : 1 ks ( jednodielny panel )
KN 3410/1, KÚ Zvolen

Strážska cesta - zastávka MHD : 5 ks ( betónový valec vyš.)
KN 3410/1, KÚ Zvolen

- Zvolen - Balkán -
Unionka - pri obchode : 1 ks ( betónový panel šir.)
KN 560/75, KÚ Zvolen

- Zvolen - Podborová -
Ul. jedľová - pri obchode : 1 ks ( panel s cimburím )
KN 4352/50, KÚ Zvolen

o rozmeroch: propagačný panel s cimburím = 90 x 150 cm
propagačný panel jednodielny = 260 x 185 cm
propagačný panel dvojdielny = 520 x 185 cm
plechový panel = 95 x 190 cm
betónový panel užší = 100 x 200 cm
betónový panel širší = 150 x 200 cm
betónový valec vyšší = 300 x 250 cm
betónový valec nižší = 250 x 200 cm
Poznámka: 82Úvodná stránka