Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

VZN podľa dátumu schválenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 79 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

Schválené: 3.11.2003

Vyhlásené: 10.11.2003

Účinnosť: 25.11.2003

Uznesenie Krajského súdu 24S1362017-46

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ZVOLEN č. 79

o tvorbe, údržbe a ochrane zelene


Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene podľa §6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a podľa § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o tvorbe, údržbe a ochrane zelene.


I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Účel nariadenia
(1)Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podrobnosti o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Zvolen (ďalej len "mesto").

§2
Základné pojmy
(1) Zeleň tvoria dreviny, byliny a trávy a ich spoločenstvá, vyvinuté na určitej ploche prírodným spôsobom, alebo zámerným, cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom, prednostne plniace nehospodárske funkcie. Zeleň tvorí organickú súčasť vnútornej štruktúry sídla. V okrajových častiach pôsobí ako integrujúci činiteľ sídla a okolitej krajiny.
(2) Za objekt zelene sa v zmysle záhradnej a krajinárskej architektonickej tvorby považuje človekom zámerne vytvorená plocha z biologických a technických prvkov, ktoré tvoria funkčnú náhradu pôvodného prírodného prostredia.
(3) Na účely tohto nariadenia sa považuje za
a/ park súvislá sadovnícky upravená plocha s výmerou min. 0,5 ha
b/ menšiu parkovo upravovanú plochu sadovnícky upravená plocha nelíniového charakteru s výmerou do 0,5 ha
c/ vnútroblok plocha ohraničená stavebnými objektami resp. oplotením využívaná zväčša obyvateľmi priľahlých bytových domov a to aj keď sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Zvolen .

§ 3
Starostlivosť o zeleň
(1) Zeleň musí mať zabezpečenú celoročnú odbornú starostlivosť v komplexnom poňatí na celom území mesta.
Starostlivosť o zeleň sa skladá z týchto nevyhnutných činností:
a/ evidencia zelene
b/ tvorba zelene - rozvoj zelene (regulatívy, koncepcie, plánovanie, projekcia, realizácia zelene)
c/ údržba zelene
d/ ochrana zelene a jej životných podmienok


§ 4
Klasifikácia zelene
(1) Zeleň na území mesta Zvolen sa člení takto:
A. Verejná zeleň
1. Parky
2. Menšie parkovo upravené plochy
3. Sídlisková zeleň
4. Zeleň ulíc /uličné stromoradia, zelené pásy/
5. Zeleň cintorínov
B. Vyhradená zeleň
1. Zeleň školských zariadení
2. Zeleň zdravotníckych zariadení
3. Zeleň telovýchovných a rekreačných zariadení
4. Zeleň podnikov a inštitúcií
5. Zeleň vnútroblokov
C. Zeleň pri individuálnej bytovej výstavbe
D. Zeleň záhradkárskych osád
E. Sprievodná a izolačná zeleň
1. Sprievodná zeleň vodných plôch a tokov
2. Sprievodná zeleň komunikácií
3. Izolačná zeleň výrobných a technických zariadení
F. Arborétum Technickej univerzity Zvolen


§ 5
Správa mestskej zelene
(1) Správu mestskej zelene zabezpečuje odbor výstavby a životného prostredia.
(2) Zodpovednosť správcu zelene je na úrovni mesta v nasledujúcich kompetenciách:
a/ regulatívna, plánovacia a koncepčná činnosť v problematike zelene
b/ investorsko inžinierska a kontrolná činnosť na úsekoch projekcie, realizácie a údržby verejnej zelene
c/ odborný dohľad metodického charakteru nad objektami zelene, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe právnických alebo fyzických osôb.
(3) Odbor výstavby a životného prostredia sa vyjadruje ku každému územnému a stavebnému konaniu v meste, ktoré sa týka mestskej zelene. Správne orgány rozhodujúce v týchto konaniach sú povinné pred vydávaním rozhodnutia vyžiadať si záväzné stanovisko referátu zelene.II. ČASŤ
TVORBA, ZAKLADANIE, ÚDRŽBA A OCHRANA ZELENE

§ 6
Príprava tvorby zelene
(1) Výber plôch na založenie, obnovu a rozvoj zelene je súčasťou územného plánovania v rámci bytovej, občianskej a priemyselnej výstavby.
(2) Na založenie novej a na rekonštrukciu jestvujúcej zelene musí byť vypracovaná projektová dokumentácia so záväzným stanoviskom Mesta Zvolen. Odbor výstavby a životného prostredia pri vydávaní odborného stanoviska prihliada najmä na potrebu rozvoja mestskej zelene podľa moderných biologických, urbanistických, technických a estetických zásad.
(3) Súčasťou žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre objekty so sadovnícky využiteľnou plochou musí byť projekt sadových úprav s komplexným vyhodnotením súčasného stavu zelene, plánovanými zásahmi, prípadne žiadosť o asanáciu zelene.
(4) Zakladanie alebo úpravy zelene pri komunikáciách a v ich ochranných pásmach a v ochranných pásmach inžinierskych sietí je potrebné prerokovať s príslušným orgánom.
(5) Zásahy do objektov zelene, ktoré sú v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme musia byť prejednané s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici.
(6) Finančné prostriedky určené pre zriadenie, prípadne úpravu zelene nesmú byť použité na iné účely.


§ 7
Zakladanie zelene
(1) Zeleň treba vytvárať ako základnú zložku zdravého životného prostredia s využitím všetkých vhodných plôch, s rešpektovaním jestvujúcich prírodných útvarov, vrátane vodných plôch a drevín.
(2) Pri tvorbe zelene akéhokoľvek druhu je investor povinný rešpektovať vyjadrenie orgánu územného plánovania a odboru výstavby a životného prostredia, ktorý zároveň vykonáva odborný dohľad.
(3) Organizácia vytvárajúca zeleň je povinná zabezpečiť odstránenie všetkého nežiadúceho materiálu, pripraviť terén a realizovať založenie zelene podľa technologického postupu určeného projektovou dokumentáciou.

§ 8
Údržba zelene
(1) Vlastník, alebo užívateľ pozemku so zeleňou a s ňou súvisiacich prvkov je povinný ju udržiavať v riadnom stave, zabezpečovať jej sústavnú údržbu, opravy a úpravy tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky na ňu kladené.
(2) Údržbu verejnej zelene zabezpečuje Mesto Zvolen , prostredníctvom iných právnických alebo fyzických osôb.
(3) Údržbu vyhradenej zelene, sprievodnej a izolačnej zelene, ako aj údržbu zelene pri individuálnej bytovej vástavbe a zelene záhradkárskych osád a rekreačných lesov zabezpečujú jej vlastníci, užívatelia alebo správcovia.
(4) O sadovnícky neupravené, zaburinené plochy do doby realizácie sadových úprav je povinný sa starať ich vlastník.
(5) Vlastník pozemku určeného na výstavbu je povinný ho riadne upraviť a udržiavať v nezaburinenom stave.
(6) Vlastník alebo užívateľ pozemku so zeleňou je povinný zabezpečiť odstránenie konárov stromov a krov, ktoré zasahujú do prejazdného profilu komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev alebo zakrývajú dopravné značenie.
§ 9
Ochrana zelene
(1) Územnoplánovacia dokumentácia a projektová dokumentácia stavieb musí zohľadňovať jestvujúcu zeleň tak, aby bola čo najmenej dotknutá.
(2) Investor je povinný pred požiadaním o umiestnenie stavby vyriešiť otázku ďalšej existencie zelene a vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na jej zachovanie. Opatrenia na ochranu existujúcej zelene (odebnenie, oplotenie a iné stavebné opatrenia) musia byť súčasťou schvaľovanej projektovej dokumentácie. Investor je zodpovedný za ochranu existujúcej zelene počas výstavby a v prípade jej poškodenia je povinný vykonať jej ošetrenie podľa pokynov referátu zelene.
(3) Rozhodnutie o prípadnej likvidácii zelene a primeranej náhrade vydáva Mesto Zvolen na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Pri výrube drevín pri bytových domoch musí byť k žiadosti doložený súhlas nadpolovičnej väčšiny obyvateľov bytového domu resp. časti bytového domu (vchodu), pri ktorom dreviny rastú.
(4) Pri pamiatkovo chránených stromoch a parkoch platia základné podmienky a kritériá pre zachovanie hodnôt pamiatkovej zóny formulované v nariadení Okresného úradu vo Zvolene zo dňa 26.4.1991 o vyhlásení pamiatkovej zóny vo Zvolene.
(5) Novovybudované vedenia inžinierskych sietí musia byť vedené tak, aby nepoškodzovali jestvujúcu zeleň vrátane koreňovej sústavy a ani v budúcnosti neobmedzovali rast stromov.
K projektu novovybudovaných inžinierskych sietí je investor povinný vyžiadať si stanovisko odboru výstavby a životného prostredia, v ktorom odbor prihliada k sadovníckej hodnote stromov a druhu vedenia.
(6) Novobudované nadzemné vedenia nesmú obmedzovať stromy v raste. Prípadná úprava korún stromov môže byť vykonaná len podľa usmernenia referátu zelene..
(7) Povolenie na rozkopávkové práce v zeleni vydáva odbor výstavby a životného prostredia. Po ukončení prác je žiadateľ povinný zabezpečiť uvedenie plochy do pôvodného stavu.
(8) V záujme ochrany zelene a životného prostredia je na mestskej verejnej zeleni a verejných priestranstvách zakázané:
a/ užívať cesty určené pre chodcov na jazdu dopravnými prostriedkami
b/ trhať a odcudzovať kvety a voľne rastúce rastliny, lámať a orezávať vetvy stromov a kríkov a inak poškodzovať zeleň, vrátane pôdneho krytu (za poškodzovanie stromu alebo kríku sa považuje aj neodborný a neoprávnený zásah tvarovaním koruny a to tiež pri uvoľňovaní nadzemných inžinierskych vedení)
c/ svojvoľne presádzať a vysádzať stromy a kry
d/ sánkovať sa a lyžovať sa na miestach s výsadbou kríkov a mladých stromov
e/ kúpať sa vo vodných nádržiach a fontánach, okrem nádrží na to určených
f/ zakladať oheň, stanovať a táboriť
g/ umiestňovať stánky, pojazdné maringotky, lunaparky a podobné zariadenia bez súhlasu odboru výstavby a životného prostredia
h/ parkovanie áut, návesov, vlečiek za akýmkoľvek účelom
i/ vnášanie akéhokoľvek odpadu
j/vytvárať chodníky skracovaním trás cez založený trávnik
k/ vyhŕňať posypový materiál z cestných komunikácií na trávnaté plochy
l// umiestňovať plagáty na stromy

(9) Povolenie na dočasné zabratie zelene vydáva odbor výstavby a životného prostredia.III.ČASŤ
KONTROLA VZN a SANKCIE

§ 9
Priestupky, náhrada škody a pokuty
(1) Kontrolu ustanovení tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Mesta Zvolen a mestská polícia.
(2) Porušenie tohto nariadenia bude postihované v súlade s osobitnými právnymi predpismi.1)IV. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
(2) Zrušuje sa všeobecne záväzné naradenie č.11 o tvorbe , údržbe a ochrane zelene
(3) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo Zvolene č.154 zo dňa 3.11.2003 a nadobúda účinnosť dňom...

Ing. Vladimír Maňka
primátor mesta_________________________
1) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení
Zákon č. 309/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení


 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 79Úvodná stránka