Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Záruky pre mladých

Záruky pre mladých

Projekt Záruky pre mladých (1/2017 - 8/2019) je projekt zameraný na podporu zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov. Projekt finančne podporil program Európskej komisie Erasmus+. Organizačne ho zabezpečuje Epic n. o.

erasmusp-e1464270844110.jpgepic_logo.png

Cieľ projektu:

Pilotné overenie programu Európskej Únie Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni v oblasti zamestnanosti – na príklade dobrej praxe z fínskej samosprávy.

Stratégiu Záruk pre mladých prijala Slovenská republika z Európskej Únie ako jeden z hlavných prístupov k riešeniu problému nezamestnanosti všetkých mladých ľudí do 25 rokov, resp. 29 rokov, predovšetkým skupiny tzv. NEET – t. j. mladých, ktorí sú mimo vzdelávací systém, nie sú zamestnaní, neabsolvujú tréning za účelom ich budúceho pracovného uplatnenia.

Plánované aktivity

 1. vytvorenie 20-člennej pracovnej skupiny v rámci regiónu zloženej zo širokého spektra aktérov v oblasti zamestnanosti mladých ľudí v regióne, resp. s perspektívou možnosti jej ovplyvnenia
 2. vytvorenie 10-člennej pracovnej skupiny z iného regiónu alebo samosprávy, ktorá bude účastná na stretnutiach pracovnej skupiny ako učiaci sa pozorovateľ
 3. podpora pracovnej skupiny v jej aktivitách a potrebách riešenia úloh, ktoré si sama stanoví
 4. uskutočnenie prvej šesť-dňovej študijnej návštevy vo fínskom meste Turku za účelom hlbšieho zoznámenia sa s fungovaním programu Záruk pre mladých na lokálnej úrovni
 5. realizácia prvého dvoj-dňového seminára pre členov pracovných skupín s fínskym trénerom na Slovensku zameraného na vytvorenie lokálnej stratégie záruk pre mladých ľudí
 6. vytvorenie a schválenie lokálneho akčného plánu Záruk pre mladých ľudí platného pre potreby regionálnych aktérov
 7. implementácia lokálneho akčného plánu v cieľovom regióne
 8. získanie finančných prostriedkov z ESF pre implementáciu akčného plánu v regióne
 9. realizácia aktivít lokálneho akčného plánu, poskytovanie vysoko-kvalitných služieb v oblasti zamestnanosti a vzdelávania pre mladých ľudí, osobitne mladých ľudí zo skupiny NEET
 10. evaluácia a monitorovanie implementácie lokálneho akčného plánu členmi pracovnej skupiny
 11. uskutočnenie druhej šesť-dňovej študijnej návštevy v Turku za účelom expertných konzultácií súvisiacich so začiatkami implementácie lokálnych akčných plánov
 12. realizácia druhého dvoj-dňového seminára pre členov pracovných skupín s trénerom z fínskeho Turku, zameraného na supervíziu a metodologickú podporu implementácie aktivít lokálneho akčného plánu
 13. informačný seminár o výsledkoch pilotného overenia programu Záruk pre mladých ľudí na lokálnej úrovni, prezentácia projektu a jeho výstupov pre široké spektrum aktérov, predstaviteľov samospráv a ďalších organizácii
 14. záverečná konferencia predstaví projekt pilotného overenia stratégie Záruk pre mladých ľudí na miestnej úrovni predstaviteľom štátnej správy a ďalším relevantným aktérom, ktorí môžu mať dosah na prenesenie tohto programu smerom k lokálnej úrovni

Realizované aktivity

Prvé stretnutie s fínskym partnerom projektu (22. – 24. november 2016, Turku).

Prvé stretnutie lokálnej pracovnej skupiny v meste Zvolen (25. január 2017, Zvolen).

Návšteva partnerského mesta Turku vo Fínsku (19. - 25. 3. 2017, Turku).

Viac info: http://www.epic-org.eu/podpora-zamestnavania-mladych-ludi/zaruky-pre-mladych/


 


Úvodná stránka